Herantis Pharman listautumisanti päättynyt onnistuneesti

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 2.6.2014 kello 9.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “yhtiö”) tiedotti 12.5.2014 julkaistulla yhtiötiedotteella suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1.600.000 uutta osaketta. Samalla yhtiö tiedotti hakevansa osakkeidensa listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (“First North”).

Osakeanti ja siinä tarjottavien osakkeiden merkintäaika päättyi 30.5.2014 kello 16.30.

Sijoittajat antoivat merkintäaikana merkintäsitoumuksen yhteensä 1.384.070 osakkeesta. Herantiksen hallitus päätti 30.5.2014 tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja annettavien osakkeiden määrästä. Merkinnät hyväksyttiin ehdollisena merkittyjen osakkeiden maksamiselle osakeantiehtojen mukaisesti viimeistään 2.6.2014 ja tässä yhtiötiedotteessa mainitut luvut on laskettu olettaen, että kaikki merkityt antiosakkeet maksetaan osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta oli 10,50 euroa osakkeelta. Herantis kerää osakeannilla yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa ennen osakeannista johtuvien kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Osakeannin seurauksena Herantis saa yli 400 uutta osakkeenomistajaa, joista noin 5 % on institutionaalisia sijoittajia ja noin 95 % yksityissijoittajia. Institutionaaliset sijoittajat merkitsivät osakkeista noin 75% ja yksityissijoittajat noin 25%. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 4.077.514 osakkeeseen.

“Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisannin tulokseen. Kerätyt varat, noin 40% yli kirjatun minimitavoitteen, mahdollistavat yhtiön liiketoiminnan kehittämisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Herantis Pharma on ensimmäinen suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka on listautunut vuoden 2000 jälkeen. Listautumisannin onnistuminen osoittaa suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien vahvasti uskovan korkeatasoiseen suomalaiseen lääkekehitykseen”, toteaa Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila.

Herantis on jättänyt 12.5.2014 hakemuksen yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northissa kaupankäyntitunnuksella HRTIS. Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 6.6.2014, ja kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 11.6.2014.

Osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimi UB Securities Oy. First Northin sääntöjen mukainen Herantiksen hyväksytty neuvonantaja on UB Capital Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakeannin yhteydessä toimi Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Herantis Pharma Oyj, Pekka Mattila, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 500 512 934
UB Securities Oy, Herman Segercrantz, Head of Equities, puh. +358 9 2538 0220, sähköposti dealing@unitedbankers.fi

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus.

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn tiedon perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Herantis ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi. Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.