Hallinnointi

Herantis Pharma Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka noudattaa osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, kirjanpitolakia, NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämän First North -markkinapaikan sääntöjä ja yhtiön yhtiöjärjestystä.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on Herantis Pharman ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

Herantis Pharman hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu neljästä kuuteen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Kaikkien yhtiön hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä. Aki Prihtiä lukuunottamatta kaikkien hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia myös merkittävistä osakkeenomistajista. Aki Prihti on yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Inveni Capitalin osakas ja hänen katsotaan siten olevan riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja huolehtii aktiivisesti yhtiön edusta. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa tehtävästään hallitus, jolle hän raportoi muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja ohjaa ja valvoo yhtiön ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian jalkauttamisesta sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Herantis Pharman toiminnan riskit liittyvät valtaosin lääkekehitykseen ja ovat tällöin esimerkiksi kliinisiä, teknisiä, biologisia, viranomaismenettelyihin liittyviä ja strategisia riskejä. Lisäksi yhtiön toimintaan liittyy esimerkiksi taloudellisia riskejä kuten budjetointiin, kirjanpitoon, rahoitukseen ja taloushallintoon liittyvät riskit.Herantis Pharma pyrkii sisäisten käytäntöjensä avulla varmistamaan että yhtiön toimintaan liittyvä tarpeellinen ja sisällöltään oikea taloudellinen tieto on oikea-aikaisesti käytettävissä yhtiön päätöksentekoprosesseissa. Edelleen yhtiö pyrkii varmistamaan, että yhtiön toiminnot ovat tehokkaita ja toteuttavat yhtiön strategiaa.

Hyväksytty neuvonantaja

Herantis Pharma Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja velvoitteet.

Herantis Pharma Oyj:n Hyväksytty neuvonantaja on:

UB Securities Oy
Osoite: Aleksanterinkatu 21A, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: +358 9 25380 246

Palkitseminen

Tämä selvitys yhtiön palkitsemisesta on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 47 mainittu selvitys.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa Osakeyhtiölain mukaisesti. Tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 Herantiksen hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 72 000 euroa. Tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 Laurantis Pharman ja BioCis Pharman hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

Herantiksen yhtiökokous päätti 11.4.2018, että hallituksen jäsenille maksetaan 1500 euron kuukausipalkkio, poislukien puheenjohtaja, jonka kuukausipalkkio on 2500 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut. Hallituksen jäsenten ja Yhtiön välillä ei ole palvelussopimuksia. Herantiksen hallituksen jäsenillä ei ole eläkejärjestelyjä yhtiön kanssa.

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön hallitus vastaa toimitusjohtajan nimittämisestä sekä päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisesta. Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksettavat palkkiot ja etuudet koostuvat kiinteästä palkasta ja luontoiseduista (kuten puhelinetu), tavoitesidonnaisesta bonuksesta (lyhyen aikavälin kannustin) sekä optiojärjestelmistä (pitkän aikavälin kannustimista). Yhtiön hallitus päättää tavoitesidonnaisen bonuksen maksamisesta vuosittain, ja mahdollinen bonus maksetaan seuraavan vuoden kesäkuussa. Toimitusjohtajan tavoitesidonnainen bonus on enimmillään 35% vuosipalkasta. Herantis Pharman toimitusjohtajalle vuodelta 2017 päätetty tavoitesidonnainen bonus on EUR 23 291,00.

Yhtiö ja toimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle ei makseta erityisiä korvauksia.

Herantiksen toimitusjohtajalla ei ole eläkejärjestelyitä yhtiön kanssa.

Optio-ohjelma 2010

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 26.8.2010 laskea liikkeeseen 500 uutta Yhtiön optiota, joista 100 on sittemmin mitätöity. Optiot oikeuttavat kukin 200 uuden Osakkeen merkitsemiseen Yhtiön 29.4.2014 tekemän maksuttoman osakeantipäätöksen (split) jälkeen. Osakkeiden merkintähinta on 0,00005 euroa osakkeelta ja se kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optioista 212 kappaletta on käytetty osakemerkintöihin. Optioita on siten edelleen jäljellä 188 kappaletta.
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optioiden osakemerkintäaika alkaa porrastetusti siten, että kunkin optionhaltijan optioista osakemerkintäaika alkaa 20 prosentin osuudelle optionhaltijan koko optiomäärästä kerrallaan optio-ohjelman ehtojen mukaisten virstanpylväiden saavuttamisen jälkeen. Virstanpylväitä on yhteensä viisi ja ne liittyvät CDNF:n ensimmäisen kliinisen tuotantoerän valmistumiseen, amblyopian kliinisen tutkimuksen päättymiseen, Yhtiön rahoitusta koskevan sopimuksen tekemiseen, kolmannen osapuolen suorittaman liiketoimintatarkastuksen läpäisyyn ja kaupallistamissopimuksen tekemiseen. Hallitus ilmoittaa erikseen optionhaltijoille, kun kukin virstanpylväs on saavutettu, ja tällä hetkellä neljä ensiksi mainittua virstanpylvästä on saavutettu. Optioiden osakemerkintäaika päättyy 30.6.2024.

Koska optiot annettiin osana Yhtiön kannustinsuunnitelmaa avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön, merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle katsottiin olevan painava taloudellinen syy.

Optio-ohjelma 2014 I

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 20.3.2014 laskea liikkeeseen 330 uutta Yhtiön optiota. Hallituksen jäsenille voidaan antaa kuusi (puheenjohtajalle yhdeksän) tämän optio-ohjelman mukaista optiota jokaiselta täydeltä 12 kuukauden jaksolta hallituksen jäsenenä alkaen vuodesta 2014.

Optio-ohjelman perusteella Pekka Simula on merkinnyt 198 optiota ja hallituksen jäsenet yhteensä 132 optiota. Optioiden merkitseminen on niiden saajille maksutonta ja ne oikeuttavat kukin 200 uuden Osakkeen merkitsemiseen Yhtiön 29.4.2014 tekemän maksuttoman osakeantipäätöksen (split) jälkeen. Osakkeiden merkintähinta on Yhtiön 29.4.2014 tekemän maksuttoman osakeantipäätöksen (split) jälkeen 0,00005 euroa Osakkeelta ja se kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optioista 76 kappaletta on käytetty osakemerkintöihin. Optioita on siten edelleen jäljellä 254 kappaletta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optioiden osakemerkintäaika alkaa porrastetusti siten, että kunkin optionhaltijan optioista osakemerkintäaika alkaa 1/3 osuudelle optionhaltijan koko optiomäärästä kerrallaan optio-ohjelman ehtojen mukaisten virstanpylväiden saavuttamisen jälkeen. Virstanpylväitä on yhteensä kolme ja ne liittyvät rahoituksen saamiseen ensimmäiselle kliiniselle tutkimukselle CDNF-proteiinilla, ensimmäisen potilashoidon antamiseen kliinisessä tutkimuksessa sekä potilashoitojen päättämiseen sanotussa kliinisessä tutkimuksessa. Hallitus ilmoittaa erikseen optionhaltijoille, kun kukin virstanpylväs on saavutettu. Tällä hetkellä kaksi ensimmäistä virstanpylvästä on saavutettu. Osakkeiden merkintäaika päättyy 1.1.2024.

Koska optiot annettiin osana Yhtiön kannustinsuunnitelmaa avainhenkilöiden sitouttamiseksi Yhtiöön, merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle katsottiin olevan painava taloudellinen syy.

Optio-ohjelma 2016 I

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 9.4.2015 valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen 70 000 uutta optio-oikeutta annettavaksi yhtiön avainhenkilöille. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Osakkeen merkintähintaan 2,92 euroa Osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika optioilla alkaa porrastetusti kuukausittain kolmen vuoden aikana ja päättyy viimeistään 31.12.2020.

Koska optiot annettiin osana Yhtiön kannustinsuunnitelmaa avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön, merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle katsottiin olevan painava taloudellinen syy.

Optio-ohjelma 2018 I

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 9.4.2015 valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen 100 000 uutta optio-oikeutta annettavaksi yhtiön avainhenkilöille. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Osakkeen merkintähintaan 5,85 euroa Osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika optioilla alkaa porrastetusti kuukausittain kolmen vuoden aikana ja päättyy viimeistään 31.12.2024.

Koska optiot annettiin osana Yhtiön kannustinsuunnitelmaa avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön, merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle katsottiin olevan painava taloudellinen syy.

Julkinen sisäpiiri

Yhtiö on sopeuttanut sisäpiirikäytäntönsä EU:n Markkinoiden väärinkäyttäasetusten mukaisiksi 3.7.2016 alkaen. Yhtiö on tällöin päättänyt vapaaehtoisesti edelleen julkaista listat ylimmästä johdosta ja ylimmän johdon kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla, mukaanlukien ylimmän johdon perheenjäsenten ja vaikutusvaltayhteisöiden kaupankäynti. Nämä listat ovat alla.Yhtiön hallitus on hyväksynyt Yhtiön Sisäpiirikäytännön, joka varmistaa että Yhtiö noudattaa asianmukaisesti Suomen lakia, EU-regulaatioita ja direktiivejä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Ylin johto ja ylimmän johdon omistus

Ylimmän johdon ja heidän perheenjäsentensä ja vaikutusvaltayhteisöidensä kaupankäyti Yhtiön osakkeilla on noudattanut Yhtiön sisäpiirikäytäntöä. Yhtiön ylin johto ja sen omistukset Yhtiössä 30.5.2018 ovat:

 • Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila: 22 650 osaketta*
 • Hallituksen jäsen Aki Prihti: 0 osaketta
 • Hallituksen jäsen James Phillips: 2 906 osaketta
 • Hallituksen jäsen Timo Veromaa: 4 500 osaketta
 • Hallituksen jäsen Frans Wuite: 3 080 osaketta
 • Toimitusjohtaja Pekka Simula: 36 256 osaketta**
 • Kliinisen kehityksen johtaja Sigrid Booms: 2 400 osaketta
 • Tieteellinen johtaja Henri Huttunen: 74 050 osaketta
 • Operatiivinen johtaja Antti Vuolanto: 1 100 osaketta

*Joista 20 150 osaketta määräysvaltayhtiö Musta Aukko Oy:n kautta
**Joista 7 030 osaketta määräysvaltayhtiö Meles Consulting Oy:n kautta

Ylimmän johdon tapahtumahistoria

Päivämäärä Sisäpiiriläinen Tapahtuma Omistusmuutos +/- Hinta (euroa)
26.1.2015 Pekka Simula Kauppa +700 6.52
27.1.2015 Pekka Mattila Kauppa +300 6.52
30.1.2015 Pekka Simula Kauppa +300 6.95
28.5.2015 Pekka Mattila Osakemerkintä optioilla +600 N/A
28.5.2015 James Phillips Osakemerkintä optioilla +400 N/A
28.5.2015 Pekka Simula Osakemerkintä optioilla +2000 N/A
28.5.2015 Timo Veromaa Osakemerkintä optioilla +2000 N/A
28.5.2015 Frans Wuite Osakemerkintä optioilla +580 N/A
4.6.2015 Henri Huttunen Kauppa +50 3.30
25.9.2015 Pekka Simula Osakemerkintä optioilla +12200 N/A
25.9.2015 Pekka Simula Kauppa +1152 1.50
25.9.2015 Pekka Mattila Kauppa +700 1.50
21.10.2015 Pekka Mattila Kauppa +950 1.06
19.5.2016 Pekka Simula* Kauppa +1200 0.84
25.5.2016 Pekka Mattila Kauppa +2500 0.87
30.5.2016 Pekka Simula Kauppa +2200 0.87
1.7.2016 Pekka Simula* Kauppa +4427 0.87
12.12.2016 Pekka Simula Kauppa +2500 2.18
30.12.2016 Pekka Simula* Kauppa +1000 3.10
9.11.2017 Pekka Simula Osakemerkintä +7500 5.85
9.11.2017 Pekka Mattila* Osakemerkintä +2500 5.85
9.11.2017 Timo Veromaa Osakemerkintä +2500 5.85
9.11.2017 Frans Wuite Osakemerkintä +2500 5.85
9.4.2018 Antti Vuolanto Kauppa +300 5.90
17.5.2018 Antti Vuolanto Kauppa +400 6.20
29.5.2018 Antti Vuolanto Kauppa +400 6.10
13.6.2018 Pekka Simula Kauppa +320 6.87
15.6.2018 Pekka Simula* Kauppa +150 6.85
18.10.2018 Pekka Simula Kauppa +400 5.425
19.10.2018 Pekka Simula Kauppa +200 5.95

*määräysvaltayhtiön kautta

Tilintarkastus

Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Herantis Pharman tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (Y-tunnus 0486406-8), päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell.

Viestintä ja tiedonantopolitiikka

Herantis noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ((EU) No 596/2014) säädettyä velvollisuutta julkistaa mahdollisimman pian Herantis Pharma Oyj:tä ("Herantis Pharma" tai "yhtiö") koskeva sisäpiirintieto sekä First North Nordic Rulebook -ohjeistusta ja julkistaa yhtiötä koskevia tietoja tasapuolisesti, oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti.

Yhtiö laatii ja julkaisee yhtiötiedotteensa sekä suomeksi, joka on yhtiön virallinen raportointikieli, että englanniksi. Muutokset julkistettuihin tietoihin julkistetaan samalla tavalla kuin aiemmin julkistettu tieto.

Tiedottamisen kanavat
Yhtiötiedotteiden lisäksi Herantis Pharman verkkosivusto www.herantis.com on tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava.

Herantis Pharma julkaisee yhtiötiedotteensa Nasdaq Helsinki Oy:n ja keskeisten tiedotusvälineiden kautta. Kaikki yhtiötiedotteet julkaistaan samanaikaisesti yhtiön verkkosivustolla suomeksi ja englanniksi.

Varmistaakseen, että kaikki sidosryhmät saavat tietoa samanaikaisesti, Herantis Pharma julkaisee myös mahdollisissa tulostiedotustilaisuuksissa tai analyytikkotilaisuuksissa käytetyn esitysmateriaalin verkkosivuillaan mahdollisimman samanaikaisesti.

Tiedonantoperiaatteet
Yhtiön julkistamat tiedot ovat täsmällisiä ja täydellisiä ja ne antavat todenmukaisen ja oikean kuvan yhtiön toiminnasta. Tiedot julkistetaan mahdollisimman pian sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiötiedotteilla julkaistaan sellaiset asiat, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin. Julkaiseminen tapahtuu, kun se on sovellettavien lainsäännösten mukaan pakollista tai yhtiön näkemyksen mukaan muuten aiheellista.

Julkistettavaksi sisäpiirintiedoksi katsotaan Herantis Pharman nykyisessä tilanteessa mm. seuraavat asiat tapauskohtaisesti arvioituina:

 • kaikki merkittävät kliinisiin tutkimushankkeisiin liittyvät toimet, kuten niiden aloittaminen, päättyminen sekä lopulliset tulokset;
 • tiedot lääkealan kumppaneiden kanssa tehdyistä uusista yhteistyösopimuksista;
 • yhtiön tutkimushankkeisiin liittyvät huomattavat lääkevalvontaviranomaisten päätökset tai muut viranomaistoimet;
 • tiedot huomattavista rahoitustapahtumista;
 • mikäli esimerkiksi yhtiön tutkimushankkeiden tilanne muuttuu huomattavasti verrattuna aiemmin julkistettuihin tietoihin tai muuten tiedotettuihin näkymiin, yhtiö tiedottaa poikkeamista; ja
 • mikäli yhtiön taloudellinen tila tai rahatilanne poikkeaa huomattavasti siitä, mitä yhtiön aiemmin julkistamien tietojen perusteella voi perustellusti päätellä, yhtiö julkaisee tulosvaroituksen.

Yhtiö itse arvioi, millainen vaikutus tiedoilla voi olla yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin. Arviointi tulee tehdä siitä näkökulmasta, ottaisiko järkevästi toimiva sijoittaja kyseisen tiedon todennäköisesti huomioon sijoituspäätöstä tehdessään.

Yhtiö noudattaa kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän hiljaista ajanjaksoa ennen puolivuotiskatsauksen tai muun taloudellisen katsauksen antamista. Hiljaisen ajanjakson aikana yhtiö ei järjestä tai osallistu kahdenkeskisiin tapaamisiin tiedotusvälineiden, analyytikkojen tai sijoittajien kanssa. Yhtiö voi kuitenkin vastata tänä aikana kysymyksiin koskien sen liiketoiminnan tapahtumia.

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssien kehitystrendejä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, analyytikkojen arvioita tai luottamuksellisia ja keskeneräisiä liiketoimia, ellei yhtiö katso sen olevan tarpeellista selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Mikäli yhtiötä koskevaa sisäpiirintietoa on vuotanut julkisuuteen, yhtiö julkaisee asiasta yhtiötiedotteen.

Yhtiön edustajat
Julkisia lausuntoja Herantis Pharman puolesta antavat yhtiön toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön viestinnästä vastaa toimitusjohtaja.

Tiedonantopolitiikan hyväksyminen
Herantis Pharman hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 1.7.2016.

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Herantis Pharma Oyj, englanniksi Herantis Pharma Plc.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on bioteknologiaan ja lääketieteeseen liittyvä tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä bioteknologiaan ja lääketieteeseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen tuotanto, myynti ja markkinointi Suomessa ja ulkomailla. Yhtiö voi omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.

4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenelle voidaan nimetä henkilökohtainen varajäsen.

5 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikassa.
Kokouksessa on päätettävä:

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
 • tarvittaessa hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä;
 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

 • tarvittaessa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
 • tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä:

 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä.

6 § Kutsu yhtiökokoukseen ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, julkaistaan yhtiön kotisivuilla tai julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.