Antti Vuolanto nimitetty Herantiksen toimitusjohtajaksi 22.7.2022 alkaen

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 8.7.2022 klo 13:00

Herantis Pharma Oyj:n hallitus on nimittänyt Antti Vuolannon (s. 1975) toimitusjohtajaksi 22.7.2022 alkaen. Frans Wuite jatkaa Herantis Pharma Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana 21.7.2022 saakka ja hallituksen jäsenenä myös tämän jälkeen.

Antti Vuolanto on toiminut Herantis Pharma Oyj:n operatiivisena johtajana vuodesta 2018. Vuolanto väitteli tekniikan tohtoriksi biokemian ja bioprosessitekniikan alalta Aalto-yliopistossa vuonna 2004. Hänellä on laaja kokemus biologisten lääkkeiden kehityksestä, geeniterapiavalmisteista, in vitro -diagnostiikasta ja bioinformatiikasta.

"Hallitus aloitti toimitusjohtajan rekrytointiprosessin kuluvan vuoden tammikuussa. Olen erittäin iloinen, että huolellisen arvioinnin jälkeen löysimme yhtiön sisältä toimitusjohtajaksi henkilön, jolla on erinomaiset edellytykset tehtävään. Antti Vuolannolla on yhtiön johtotehtävissä toimimisen myötä vahva kokemus ja tuntemus Herantiksen liiketoiminnasta ja yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä taustansa myötä asiantuntemus yhtiön toimialasta, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Antti on myös viimevuosien aikana osoittanut sitoutuneisuutensa yhtiöön ja sen kehittämiseen. Kiitämme Frans Wuitea panoksesta Herantiksen väliaikaisena toimitusjohtajana ja toivotamme Antille kaikkea hyvää hänen uudessa tulevassa roolissaan", sanoo Herantiksen hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa.

"On ollut kunnia olla tiiviisti mukana Herantiksen ja yhtiön strategian kehittämisessä viimevuosien aikana ja osallistua siihen tärkeään työhön, jota Herantis tekee Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämisessä. Pystyn hyödyntämään uudessa roolissani tuntemustani Herantiksen toimialasta, liiketoiminnasta ja strategisesta kehittämisestä ja olen innoissani mahdollisuudesta osallistua Herantiksen seuraaviin vaiheisiin uudessa roolissa toimitusjohtajana. Kiitän Herantiksen hallitusta sen osoittamasta luottamuksesta", sanoo Antti Vuolanto.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh.: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. Lisätiedot:www.herantis.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Herantiksen tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, Yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla Yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista "aikoo", "arvioi", "ennustaa", "jatkaa", "mahdollinen", "odottaa", "ohjeistus", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista.

Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä Yhtiön toimialan kehitys saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen ja/tai hyväksyntään, käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen mahdollisilla markkinoilla ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi kilpailijoiden patentit voivat rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita, kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Lisäksi vaikka Herantiksen historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla Yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset tämän yhtiötiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla.