Herantis julkaisee vuoden 2022 puolivuosikatsauksen

Herantis Pharma Plc

Yhtiötiedote 25.8.2022 klo 8:00

”Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Herantis keskittyi HER-096:n ensimmäisen kliinisen tutkimuksen valmisteluun liittyviin tehtäviin. Ottaen huomioon etenkin vaikean markkinatilanteen, olemme hyvin tyytyväisiä sijoittajien osoittamaan kiinnostukseen Herantista kohtaan, minkä seurauksena toteutimme onnistuneet osakeannit huhtikuussa ja toukokuussa 2022. Huhtikuussa raportoimme rohkaisevista tuloksista koskien HER-096:n kulkeutumista veri-aivoesteen läpi suurempikokoisilla eläimillä, mikä on merkittävä virstanpylväs edettäessä kohti HER-096:n kliinisiä tutkimuksia. Tulokset vahvistavat HER-096:n prekliinistä tulosaineistoa ja osoittavat yhdisteen olevan lupaava uusi lääkekandidaatti hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoitoon.”

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys, julkaisi tänään yhtiön vuoden 2022 puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022. Puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivustolla www.herantis.com

Englanninkielinen webinaari aiheesta järjestetään tänään 25.8.2022

 • Toimitusjohtaja Antti Vuolanto, tieteellinen johtaja Henri Huttunen ja talousjohtaja Tone Kvåle esittelevät Herantiksen toimintaa ja kommentoivat puolivuosikatsausta, minkä jälkeen osallistujat voivat esittää kysymyksiä.
 • Aika: klo 10:00.
 • Osallistumislinkki:Herantis’ 1H 2022 Report Webinar
 • Osallistujia pyydetään liittymään webinaariin muutama minuutti ennen sen alkua.

Liiketoiminnan kohokohdat 1.1.-30.6.2022

Onnistuneet osakeannit

 • Suunnatun osakeannin tuloksena 1.46 miljoonan euron bruttotuotot huhtikuussa
 • Merkintäetuoikeusannin tuloksena 7.25 miljoonan euron bruttotuotot toukokuussa

Alustavat tulokset huhtikuussa HER-096:n kulkeutumisesta koiran veri-aivoesteen läpi

 • Tulokset osoittivat, että ihonalaisena kerta-annoksena annetun lääkekandidaattimme HER-096:n pitoisuus saavuttaa aivo-selkäydinnesteessä farmakologisesti aktiivisen tason.
 • Tulos on linjassa aikaisempien rotta- ja hiiritutkimuksissa saatujen tulosten kanssa.

Charlotte Videbæk nimitettiin kliinisen kehityksen johtajaksi huhtikuusta alkaen

 • Charlotte Videbæk on koulutukseltaan neurologi ja hänellä on merkittävä työkokemus Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien hoitojen kehittämisestä kansainvälisissä yrityksissä (Novartis, Roche, Lundbeck).

Yhteistyö Nanoformin kanssa

 • Maaliskuussa saadut proof-of-concept tutkimuksen tulokset osoittivat HER-096 nanopartikkelien muodostuvan onnistuneesti.

Toimitusjohtajan vaihdos

 • Tammikuussa Herantis Pharman hallitus nimitti väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi hallituksen jäsenen Frans Wuiten. Hallituksen päätöksen seurauksena Craig Cook jätti yhtiön.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Herantis Pharma Oyj:n hallitus nimitti Antti Vuolannon yhtiön toimitusjohtajaksi 22.7.2022 alkaen. Hän on toiminut Herantiksen operatiivisena johtajana vuodesta 2018 alkaen. Frans Wuite jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Konsernin tunnusluvut:

 

 

Vuoden 2022 näkymät

Vuonna 2022 Herantiksen päätavoitteena on kliinisen lääketutkimushakemuksen jättäminen vuoden loppuun mennessä saadakseen viranomaishyväksynnän ensimmäiselle HER-096:n kliiniselle tutkimukselle, jonka on suunniteltu alkavan Suomessa vuoden 2023 aikana.

HER-096 ohjelmamme lähiajan tavoitteet ovat:

 • Lopulliset tulokset HER-096:n kulkeutumisesta eri eläinlajien veri-aivoesteen läpi (vuoden 2022 loppuun mennessä)
 • Prekliinisten turvallisuustutkimusten tulokset (GLP-tutkimukset) (vuoden 2022 loppuun mennessä)
 • Kliinisen lääketutkimuksen lupahakemuksen jättäminen (vuoden 2022 loppuun mennessä)
 • Viranomaishyväksynnän saaminen kliiniselle lääketutkimukselle (vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko)
 • Ensimmäinen HER-096:n annostelu ihmiseen Vaiheen 1 lääketutkimuksessa (vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko)
 • HER-096:n veri-aivoesteen läpäisyn ja turvallisuuden osoittaminen ihmisillä (vuoden 2023 toinen vuosipuolisko).

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti:ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto:www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Herantiksen tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, Yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla Yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista "aikoo", "arvioi", "ennustaa", "jatkaa", "mahdollinen", "odottaa", "ohjeistus", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista.

Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä Yhtiön toimialan kehitys saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen ja/tai hyväksyntään, käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen mahdollisilla markkinoilla ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi kilpailijoiden patentit voivat rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita, kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Lisäksi vaikka Herantiksen historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla Yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset tämän yhtiötiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla.