Herantis Pharma ilmoittaa xCDNF:n prekliinisen kandidaatin valinnasta

Herantis Pharma Oyj, yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 31.5.2021 klo 10:10

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”), joka keskittyy hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen, ilmoitti tänään, että Yhtiö on valinnut HER-096 -yhdisteen xCDNF:n prekliiniseksi kandidaatiksi viedäkseen sen eteenpäin prekliiniseen jatkokehitykseen Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien hoitoon.

HER-096:n valinta perustui selkeään ja vakuuttavaan prekliiniseen tutkimustietoon, minkä mukaan HER-096

  • Läpäisee tehokkaasti veri-aivoesteen
  • Suojaa tehokkaasti hermosoluja ja säilyttää niiden toimivan rakenteen
  • Vähentää merkittävästi toksisen alfa-synukleiini -proteiinin kertymistä ja lievittää siihen liittyvää hermoston tulehdustilaa.
  • Palauttaa proteostaasin eli proteiinitoiminnan normaalin tasapainon

Herantis aloitti vuonna 2018 useiden xCDNF-kandidaattimolekyylien optimoinnin maksimoidakseen niiden puoliintumisaikaa plasmassa, veri-aivoesteen läpäisevyyttä ja toimintatehokkuutta Parkinsonin taudin hoidossa. Hermorappeumasairauksille kuten Parkinsonin taudille on tyypillistä lisääntyvä solustressi ja häiriöitynyt proteostaasi, joka normaalitilanteessa ohjaa proteiinien synteesiä ja laskostumista sekä väärin laskostuneiden proteiinien poistamista elimistöstä. HER-096:lla on potentiaalia tulla taudinkulkua muuttavaksi hoidoksi. Se on suunniteltu annosteltavaksi ihon alle ilman kirurgisia toimenpiteitä.

Valinnan seurauksena Herantiksen tuotekehitysputki käsittää nyt kaksi lupaavaa aihiota Parkinsonin taudin hoitoon: kliinisessä vaiheessa oleva CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) sekä prekliinisen vaiheen HER-096. Näitä aihioita kehitetään toisistaan riippumatta samanaikaisesti.

“HER-096:n valinta prekliiniseksi kandidaatiksi on ehdottoman tärkeä merkkipaalu, koska taudinkulkua muuttavia, veri-aivoesteen läpäiseviä yhdisteitä on kehitteillä vain muutamia. HER-096:n kehittäminen on ollut Herantikselle merkittävä T&K-ohjelma, joka ei ainoastaan ole vahvistanut tuotekehitysputkeamme vaan myös lisännyt CDNF:n mekanistisen toiminnan ymmärrystä, mikä luo huomattavaa synergiaa näiden kahden ohjelman välille,” kertoo Herantiksen tieteellinen johtaja Henri Huttunen.

“On hyvin innostavaa, että olemme saavuttaneet tämän tärkeän virstanpylvään ja voimme siirtyä eteenpäin nyt nimetyn kandidaatin kehityksessä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien hoitoon. Päätös  kuvastaa päätavoitettamme tuoda potilaille hyvin siedetty ja tehokas taudinkulkua muuttava hoito,” kertoi Herantiksen toimitusjohtaja Craig Cook. “Monien vaiheiden seurauksena nyt saavutetussa merkittävässä merkkipaalussa kulminoituu mittava, yhteistyöhön perustuva, ennennäkemätön T&K-ohjelma. Haluankin kiittää erinomaisia yhteistyökumppaneitamme ja Herantiksen tiimiä tästä saavutuksesta.”

CDNF ja HER-096

CDNF on tehokas, kehon luonnollinen proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja ylläpitämällä proteostaasiksi kutsuttua biologista toimintasysteemiä. Proteostaasin pettäessä Parkinsonin taudissa ja muissa hermorappeumasairauksissa Herantiksen tavoitteena on hyödyntää CDNF:n luonnollista potentiaalia tehokkaana hoitona sen korjaamiseksi. CDNF vaikuttaa proteostaasin kolmeen keskeiseen toimintatapaan: proteiinien synteesiin, laskostumiseen ja hajoamiseen vähentämällä solustressiä ja estämällä proteiinien sakkautumista. CDNF ei kuitenkaan läpäise ehjää veri-aivoestettä. HER-096 on peptidomimeettinen (peptidin rakennetta ja ominaisuuksia matkiva) versio CDNF:stä. Se on suunniteltu annosteltavaksi injektiona ihon alle ilman tarvetta kirurgiseen toimenpiteeseen. xCDNF-yhdisteet on kehitetty kahden päätavoitteen pohjalta: Yhdiste kulkee vaikeasti läpäisevän veri-aivoesteen läpi säilyttäen CDNF:n hermosoluja suojaavan ominaisuuden – molemmat kriittisiä tekijöitä Parkinsonin taudin onnistuneessa hoidossa.

Tavoitemarkkina

Hermorappeumasairauksien kokonaismarkkinan arvon arvioitiin olevan 29,2 miljardia euroa vuonna 2018 ja sen oletetaan saavuttavan 54 miljardia vuoteen 2026 mennessä (keskimääräinen vuosittainen kasvu CAGR = 7,2 %). Parkinsonin taudin osuus tässä ryhmässä on noin 3,8 miljardia euroa kasvaen 5,0 miljardiin vuoteen 2024 mennessä. Parkinsonin tauti on hermorappeutumien toiseksi yleisin muoto. Sitä sairastaa 7-10 miljoonaa ihmistä maailmassa ja esimerkiksi USA:ssa tehdään vuosittain yli 60 000 uutta diagnoosia. Perustuen Parkinsonin taudin lääkkeiden tämänhetkiseen markkinaosuuteen Herantiksen CDNF tuoteperheen markkina-arvon on yrityksen ulkopuolisen asiantuntijan toimesta arvioitu olevan noin 8 miljardia euroa.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasi-mekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen peptidomimeettinen versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että HER-096:lla on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland- sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden ‑markkinapaikoilla. Lisätietoja yrityksen verkkosivustolta: https://www.herantis.com