Herantis Pharma järjestää osakeannin ja hakee First North -listautumista

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 12.5.2014 kello 09:00
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai
missään  muussa  valtiossa,  jossa  levittäminen  tai julkaiseminen olisi
lainvastaista

Helsinki 12.5.2014 - Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "yhtiö") järjestää
osakeannin  ja  hakee  osakkeidensa listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ("First North"). Herantis on
syntynyt kahden suomalaisen lääkekehitysyhtiön, Hermo Pharma Oy:n ja Laurantis
Pharma Oy:n, yhdistyttyä 29.4.2014.

Herantis on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka tutkii ja kehittää lääkkeitä
tulehdus-, keskushermosto- ja imusuoniston sairauksiin. Kehitystyön painopiste
on sairauksissa, joissa on yhtiön näkemyksen mukaan selkeä tarve paremmille
hoidoille. Herantis keskittyy varhaisen vaiheen lääkekehitykseen ja vahvan
tieteellisen  taustan  omaaviin  lääkeaihioihin, ja pyrkii pääsääntöisesti
lisensioimaan lääkeaihioidensa myöhäisemmän vaiheen kehityksen kotimaisille tai
ulkomaisille lääkeyhtiöille.

Herantiksen  hallitus  on  8.5.2014 päättänyt  osakkeenomistajilta saamansa
valtuutuksen nojalla järjestää suunnatun osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle
enintään  1.600.000 uutta osaketta sekä mahdollinen lisäosake-erä koostuen
enintään 1.000.000 uudesta osakkeesta. Lisäksi yhtiö aikoo jättää hakemuksen
yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.

"Yhdistymisen  ansiosta  yhtiöllä  on  kolme  toisistaan  riippumatonta
tuotekehityshanketta sekä hallitus ja johto, jolla on kokemusta kaupallisen
lääkekehityksen kaikista vaiheista aina kansainvälisen lääkeyhtiön ylintä johtoa
myöten", toteaa Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Uskomme tämän tekevän
yhtiöstä mielenkiintoisen sijoituskohteen toimialalla, jonka tuotekehitykseen
sisältyy aina merkittäviä riskejä."

Osakeannin merkintäaika alkaa 14.5.2014. Osakekohtainen merkintähinta on 10,50
euroa  ja annin arvioitu nettotuotto on noin 16,0 miljoonaa euroa ilman
mahdollista lisäosake-erää, ja noin 26,1 miljoonaa euroa, jos myös lisäosake-erä
merkitään kokonaan. Annissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää Herantiksen
tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen, erityisesti yhtiön kolmen
tärkeimmän  lääkeaihion kliinisiin tutkimuksiin. Näitä lääkeaihioita yhtiö
kehittää kuivasilmäisyyden, Parkinsonin taudin ja rintasyöpähoitojen seurauksena
kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon.

"Lääkekehityshankkeet kestävät tyypillisesti pitkään ja vaativat merkittäviä
investointeja. Osakeanti järjestetään Herantiksen suunnitellun tuotekehityksen
rahoittamiseksi vuoden 2017 loppuun saakka, mihin mennessä odotamme toimintamme
kääntyvän voitolliseksi. Tämä edellyttää, muun muassa, että yhtiö onnistuu
tekemään   kaupallistamissopimuksen   ainakin   yhdelle   tärkeimmistä
lääkeaihioistaan", toteaa Herantiksen hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila.
"Pidämme  erityisen arvokkaana, että yhtiön nykyiset omistajat eivät myy
osakkeitaan annin yhteydessä."

Herantiksen nykyiset pääomistajat ovat Inveni Life Sciences Fund I Ky, Helsingin
yliopiston rahastot sekä Finnveran sijoitusrahasto Aloitusrahasto Vera Oy.

Osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii UB Securities Oy, joka
ottaa merkintäsitoumuksia vastaan osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100
Helsinki ja verkkosivustolla osoitteessa www.unitedbankers.fi. Herantiksen First
Northin sääntöjen mukainen hyväksytty neuvonantaja on UB Capital Oy. Yhtiön
oikeudellinen neuvonantaja on Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Herantis on laatinut osakeantia ja suunniteltua First North -listautumista
koskevan esitteen, joka on saatavilla yllämainitulla pääjärjestäjän verkko-
sivustolla, Herantiksen verkkosivustolla osoitteessa www.herantis.com/ipo, sekä
arviolta 14.5.2014 alkaen Herantiksen pääkonttorissa osoitteessa Viikinkaari
4, 00790 Helsinki.

Osakeannin ehdot lyhyesti

Osakeannin merkintäaika alkaa 14.5.2014 kello 9.30 ja se päättyy arviolta
perjantaina 30.5.2014 klo 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää
merkintäaika mahdollisessa ylimerkintätilanteessa aikaisintaan 28.5.2014, ei
kuitenkaan pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30-16.30 välisenä aikana.

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1.600.000 uutta osaketta sekä lisäksi
ylimerkintätilanteessa  enintään  1.000.000 uuden  osakkeen  lisäosake-erän.
Osakeannissa tarjottavien uusien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 37,3
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki
tarjottavat osakkeet merkitään, ja noin 49,1 prosenttia olettaen, että myös
lisäosake-erä merkitään kokonaan.

Yhtiö tiedottaa osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 2.6.2014.
Osakeannissa tarjottavat uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta
6.6.2014, ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa alkaa arviolta
11.6.2014. Kaupankäyntitunnus on HRTIS.

Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
UB Securities Oy, Herman Segercrantz, Head of Equities, puh. +358 9 2538 0220,
sähköposti dealing@unitedbankers.fi

Herantis Pharma Oyj
Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen lymfaturvotus.


Tärkeää tietoa

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden  lisäksi  esitteen  laatimista,  rekisteröintiä  tai  muita
toimenpiteitä.  Sijoittajien  tulee  tehdä  sijoituspäätöksensä  osakkeiden
merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä
esitetyn tiedon perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään
Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen
vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti.
Herantis ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään
osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole
tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen
("Määräys")  19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth
entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä  "Asiaankuuluvat  tahot").  Kaikki  tarjottavat arvopaperit tai
tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen
liittyvät  pyynnöt,  tarjoukset  tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan
Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan tai
Japanin  arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä
Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden
kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa
näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten
mukaisesti.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa.  Missään  muussa  Euroopan  talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty
toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi.
Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC
tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat  lausumat  sisältävät  seikkoja,  jotka eivät ole historiallisia
tosiseikkoja,  ja  lausuntoja  koskien  muun  muassa Herantiksen tulosta,
taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen
toimialaa  koskevia  Herantiksen  aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä
odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi
vain  niiden  antamishetken  olosuhteita.  Herantis varoittaa siitä, että
tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole
takeita  suorituskyvystä  tulevaisuudessa  ja  että sen todellinen tulos,
taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi
erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä
tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole
velvollisuutta  päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia
lausumia.              LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

Osakeannin yleiskuvaus

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö") tarjoaa yksityishenkilöiden ja
yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden
sijoittajien (yhteisesti "Sijoittajat") merkittäväksi Euroopan talousalueella
("ETA") ja Sveitsissä suunnatulla osakeannilla ("Osakeanti") enintään 1.600.000
Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet") jäljempänä kuvattavin ehdoin.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Tarjottavat Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia
Yhtiön uusia osakkeita. Tarjottavat Osakkeet ovat euromääräisiä.

Osakeanti

Ylimääräinen  yhtiökokous 29.4.2014 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan
päättää  antaa  enintään  3.000.000 Yhtiön  uutta  osaketta. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti, mukaan lukien tarjoaminen
yleisölle Yhtiön First North -listautumisen toteuttamisen yhteydessä. Hallitus
valtuutettiin päättämään osakeantien ehdoista kaikilta muilta osin.

Yhtiön hallitus päätti 8.5.2014 yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla
suunnatusta Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 1.600.000 uutta osaketta
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti. Hallituksella on oikeus mahdollisessa
ylimerkintätilanteessa lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1.000.000
osakkeella ("Lisäosake-erä"). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan
Yhtiön  omistuspohjan  laajentamiseksi,  pääomarakenteen  vahvistamiseksi,
liiketoiminnan kehittämiseksi ja Yhtiön listauksen mahdollistamiseksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle monenkeskiselle First North
Finland -markkinapaikalle ("First North"). Näillä perusteilla Yhtiön hallitus
katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta Osakeyhtiölain
9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Hyväksytystä  Tarjottavien  Osakkeiden  merkinnästä  Yhtiölle  suoritettu
merkintähinnan ("Merkintähinta") maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta
Osakeannin yhteydessä.

Tarjottavien  Osakkeiden  enimmäismäärä vastaa noin 37,3 prosenttia Yhtiön
Osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat
Osakkeet merkitään. Tarjottavien Osakkeiden ja Lisäosake-erän yhteenlaskettu
enimmäismäärä  vastaa  noin  49,1 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä
Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet ja Lisäosake-erä
merkitään.

Merkintähinta

Tarjottavan Osakkeen Merkintähinta on 10,50 euroa. Merkintähinta on maksettava
rahassa.

Tarjottavien  Osakkeiden  Merkintähinta  on  sama  kaikille  Osakeantiin
osallistuville. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa
osakekohtainen  nettovarallisuus,  vallitseva  markkinatilanne,  toimialalla
toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet, viimeisimmät tehdyt rahoituskierrokset
sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä
Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta.

Merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä

Osakeannissa  merkintäsitoumuksen  tulee  käsittää vähintään 50 Tarjottavaa
Osaketta. Merkintäsitoumuksen mukaisen Tarjottavien Osakkeiden määrän tulee olla
jaollinen kymmenellä. Saman Sijoittajan merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi
merkintäsitoumukseksi.

Merkintäaika

Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 14.5.2014 kello 9.30, ja se päättyy
arviolta  30.5.2014 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää
Osakeanti mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää
pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30-16.30 välisenä aikana. Osakeanti voidaan
keskeyttää aikaisintaan 28.5.2014.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen
merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin
merkintäajan uusi päättymisajankohta ja tarkemmat ohjeet.

Merkintäpaikka

Merkintäsitoumuksia  ottaa  vastaan UB Securities Oy ("Merkintäpaikka" ja
"Pääjärjestäjä")  osoitteessa  Aleksanterinkatu  21 A,  00100 Helsinki, tai
verkkosivustolla osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava Merkintäpaikan mahdollisesti
antamia tarkempia ohjeita. Käytännön ohjeita merkintään liittyen on Osakeantia
koskevan esitteen ("Esite") kohdassa "Ohjeita Sijoittajille".

Merkintäsitoumuksen sitovuus

Annettuja merkintäsitoumuksia ei voida peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin
tietyissä jäljempänä näiden ehtojen kohdassa "Arvopaperimarkkinalain edellyttämä
peruutusoikeus" tarkemmin kuvatuissa tapauksissa. Yhtiöllä on oikeus hylätä
merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen tai
Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Yli- ja alimerkintätilanteet

Yhtiön  hallitus  päättää  menettelystä  Tarjottavien  Osakkeiden yli- ja
alimerkintätilanteessa.

Mahdollisessa  ylimerkintätilanteessa  Yhtiön  hallitus  pyrkii hyväksymään
merkintäsitoumukset   kokonaan  5.000 Tarjottavaan  Osakkeeseen  saakka.
Hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä tarjottavien
Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1.000.000 osakkeella.

Mahdollisessa  ylimerkintätilanteessa  sekä  hylättyjen  että  leikattujen
merkintöjen  merkintämaksut  palautetaan Sijoittajille merkintäsitoumuksessa
ilmoitetulle  pankkitilille  seitsemän  (7)  pankkipäivän  kuluessa  eikä
palautettaville määrille makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 30.5.2014 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen
hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden määrästä. Hallituksella on oikeus
hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin
tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 2.6.2014.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan,
ellei  merkintäsitoumusta  ole  annettu  ja  maksettu näiden ehtojen tai
Merkintäpaikan  antamien  tarkempien  ohjeiden  mukaisesti tai soveltuvien
säännösten mukaisesti.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Alle 5.000 Tarjottavaa Osaketta käsittävät merkinnät maksetaan merkittäessä ja
5.000 Tarjottavaa  Osaketta ja tätä suuremmat merkinnät 2.6.2014 mennessä.
Merkintäpaikalla on oikeus harkintansa mukaan vaatia merkintäsitoumusta vastaava
määrä  suoritettavaksi  etukäteen myös 5.000 Tarjottavaa Osaketta ja tätä
suurempaa määrää merkitsevältä Sijoittajalta.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen kun
Tarjottavat  Osakkeet  on  rekisteröity  Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään  kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri"). Kukin Tarjottava Osake
oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet
merkitään Kaupparekisteriin arviolta 6.6.2014.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan
Sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 9.6.2014.

Merkintäsitoumuksen  antajalla  on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai
Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä
numero merkintäsitoumuksessaan.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiö ja sen Hyväksytty Neuvonantaja UB Capital Oy sekä Pääjärjestäjä ovat
sopineet, että Yhtiö ei ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista
lupaa  laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita osakkeiden
ensimmäistä  kaupankäyntipäivää First Northissa (katso kohta "Tarjottavien
Osakkeiden listaaminen") seuraavan 12 kuukauden kuluessa.

Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja sen Hyväksytty Neuvonantaja UB
Capital Oy sekä Pääjärjestäjä ovat sopineet, etteivät osakkeenomistajat myy tai
muutoin luovuta Esitteen päivämääränä omistamiaan Yhtiön osakkeita osakkeiden
ensimmäistä  kaupankäyntipäivää First Northissa (katso kohta "Tarjottavien
Osakkeiden  listaaminen")  seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Jos Hyväksytty
Neuvonantaja ja Pääjärjestäjä antavat jollekin osakkeenomistajalle oikeuden
poiketa edellä mainitusta luovutusrajoituksesta, vastaava poikkeus tulee antaa
myös muille osakkeenomistajille.

Tarjottavien Osakkeiden listaaminen

Yhtiön osakkeet eivät ole olleet ennen Osakeantia julkisen tai monenkeskisen
kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää hakemuksen
Helsingin Pörssille koskien Yhtiön kaikkien osakkeiden ottamista kaupankäynnin
kohteeksi   First   Northissa.   Tarjottavien  Osakkeiden  ensimmäisen
kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan 11.6.2014. Tarjottavien
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HRTIS ja ISIN-tunnus on FI4000087861.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus

Esitteessä oleva virhe, puute tai olennainen uusi tieto, joka käy ilmi Esitteen
hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja
jolla saattaa olla olennaista merkitystä Sijoittajalle, on ilman aiheetonta
viivytystä  saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai
täydennys samalla tavalla kuin Esite. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet
merkitsemään  Tarjottavia  Osakkeita  ennen  oikaisun  tai  täydennyksen
julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on
vähintään kaksi (2) pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on
julkaistu. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruutus koskee merkintäsitoumusta
kokonaisuudessaan.  Merkintämaksut  palautetaan  merkintänsä  peruuttaneiden
Sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7)
pankkipäivän kuluessa merkinnän peruuttamisesta. Palautettaville määrille ei
makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät
toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen oikaisun tai
täydentämisen kanssa.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa

Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti Merkintäpaikalle.
Sitoumuksen  peruuttamista  ei  voi tehdä verkkosivustolla. Peruuttamiseen
oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Merkintämaksut
palautetaan  merkintänsä  peruuttaneiden  Sijoittajien merkintäsitoumuksessa
ilmoittamalle  pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa merkinnän
peruuttamisesta.

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti markkinatilanteen, Yhtiön
taloudellisen aseman, Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun
vastaavan syyn johdosta. Osakeantia ei voida peruuttaa kuitenkaan sen jälkeen
kun  Yhtiön  hallitus  on  päättänyt  Tarjottavien Osakkeiden merkintöjen
hyväksymisestä eli arviolta 30.5.2014. Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat
annetut  merkintäsitoumukset  ilman  eri  toimenpiteitä, ja merkintämaksut
palautetaan  Sijoittajien  merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille
seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen päätöksestä. Palautettaville
määrille  ei  makseta korkoa. Yhtiö tiedottaa peruutuksesta Sijoittajille
merkintäsitoumuksissa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Tarjottavien  Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien
Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty
minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei tarjota Sijoittajille, joiden
osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen
lain mukaisia toimenpiteitä. Esite on laadittu ainoastaan suomeksi. Eräiden
maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.
Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on
Esitteen kohdassa "Huomautuksia sijoittajille".

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien Osakkeiden
merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen
vastainen.

Vahvistusilmoitukset

Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus
merkintäsitoumuksen antaneille Sijoittajille arviolta 2.6.2014. Merkintäsitoumus
on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Osakeyhtiölain tarkoittamat tiedot

Osakeyhtiölain  5 luvun  21 §:ssä  tarkoitetut  asiakirjat ovat nähtävillä
merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Viikinkaari
4, 00790 Helsinki.

Sovellettava laki

Osakeantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia
mahdollisesti   koskevat   riitaisuudet   ratkaistaan   toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on
Esitteen kohdassa "Ohjeita Sijoittajille".