Herantis Pharma Oyj suunnittelee suunnattua osakeantia rajoitetulle joukolle sijoittajia ja yhtiön johdon jäseniä Lymfactin-lääkeaihion Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen rahoittamiseksi

Herantis Pharma Oyj suunnittelee suunnattua osakeantia rajoitetulle joukolle sijoittajia ja yhtiön johdon jäseniä Lymfactin-lääkeaihion Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen rahoittamiseksi

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 19.10.2017 kello 16:00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö") suunnittelee suunnattua osakeantia rajoitetulle joukolle sijoittajia ja Yhtiön johdon jäseniä Lymfactin-lääkeaihion Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen rahoittamiseksi. Yhtiön johdon jäsenten sijoituksilla olisi myös tarkoitus sitouttaa kyseiset henkilöt Yhtiöön.

Mahdollisessa osakeannissa tavoiteltaisiin noin 4,6 miljoonan euron uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta enintään 800.000 uuden osakkeen osakeannilla. Mahdollisessa osakeannissa ei tarjottaisi osakkeita yleisölle.

Mahdollisen osakeannin olisi tarkoitus turvata käyttöpääoman riittävyys arviolta vuoden 2019 loppuun, mihin mennessä tavoitteena on saada päätökseen kaksi satunnaistettua, lumekontrolloitua kliinistä tutkimusta: CDNF Parkinsonin taudin hoitoon ja Lymfactin sekundäärisen lymfaturvotuksen hoitoon. Yhtiön tarkoituksena on rahoittaa lumekontrolloitu, satunnaistettu Vaiheen 2 kliininen tutkimus Lymfactinilla vuosina 2018-2019. Vahvistamalla rahoitusasemaansa Yhtiön olisi myös tarkoitus parantaa neuvotteluasemaansa mahdollisissa kumppanuusneuvotteluissa. CDNF:llä käynnissä oleva kliininen tutkimus rahoitetaan ensisijaisesti Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta myönnetyllä rahoituksella, josta Yhtiö tiedotti 12.12.2016.

Herantis julkistaa tänään kutsun ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi. Yhtiön hallitus tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 800.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta.

Herantis on saanut tietyiltä institutionaalisilta sijoittajilta ja rajoitetulta joukolta kokeneita sijoittajia sekä tietyiltä Yhtiön johdon jäseniltä merkintäsitoumukset, joiden perusteella kyseiset tahot ovat sitoutuneet tietyin ehdoin merkitsemään mahdollisessa osakeannissa yhteensä 778.000 osaketta 5,85 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 4.551.300 euron merkinnät (ennen mahdollisesta osakeannista Yhtiölle aiheutuvia kuluja). Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy ehdotetun osakeantivaltuutuksen sekä eräiden merkitsijöiden osalta sille, ettei ennen ylimääräistä yhtiökokousta tule tietoon Yhtiötä koskevaa olennaista haitallista muutosta.

Merkintäsitoumuksen ovat Yhtiön johtoon kuuluvista henkilöistä antaneet seuraavat henkilöt:

  • hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila, 2.500 osaketta
  • hallituksen jäsen Timo Veromaa, 2.500 osaketta
  • hallituksen jäsen Frans Wuite, 2.500 osaketta
  • toimitusjohtaja Pekka Simula, 7.500 osaketta

Mahdollisen osakeannin järjestäminen edellyttää muun ohella Yhtiön yhtiökokouksen hyväksyntää osakeantivaltuutukselle sekä Yhtiön hallituksen päätöstä osakeannin järjestämisestä.

Herantis on nimittänyt UB Securities Oy:n toimimaan mahdollisen osakeannin järjestäjänä.

HERANTIS PHARMA OYJ

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

Tärkeä huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä arvopapereita koskeva tarjous. Mahdollista tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita vastaavia toimenpiteitä. Järjestäjä toimii mahdollisessa osakeannissa yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta. Järjestäjä ei kohtele asiakkaanaan eikä ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai tässä tiedotteessa mainittua mahdollista transaktiota.

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (A) jotka ovat Yhdysvaltojen ulkopuolella; (B) (i) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (direktiivin 2003/71/EY artiklan 2(1)(e) ja kunkin Euroopan talousalueen jäsenvaltion täytäntöönpanevan lainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä); tai (ii) joiden asuinvaltio on Suomi ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 3 luvun 5 §:n tarkoittamassa merkityksessä); ja (C) Ison-Britannian osalta (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (ii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity); ja (iii) muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki mahdollisessa osakeannissa tarjottavat osakkeet tai tällaisten osakkeiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa olevat lausumat, joissa käytetään ilmauksia "harkitsee", "tähtää", "arvioi", "olettaa", "uskoo", "arvioi", "odottaa", "aikoo", "saattaa", "suunnittelee", "pitäisi", ja muut Yhtiöön tai Osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat esimerkkejä tällaisista tulevaisuutta koskevista lausumista. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa on tietoa tulevaisuuden tuloksista, suunnitelmista tai odotuksista koskien Yhtiön liiketoimintaa, mukaan lukien sen strategiset suunnitelmat ja kasvua koskevat suunnitelmat ja kannattavuus, ja yleistä taloudellista tilannetta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat kuitenkin osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien ei tule tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti siitä liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Näiden tekijöiden puuttuminen tai toteutuminen saattaa aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema poikkeavat merkittävästi siitä, mitä on esitetty tai kuvattu suoraan tai epäsuorasti niissä kohdissa, jotka sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitettyjen riskien, epävarmuustekijöiden, olettamusten ja muiden tekijöiden valossa tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut tapahtumat eivät välttämättä toteudu. Näin ollen tässä tiedotteessa esitettyjen tulevaisuutta koskevien lausumien paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä tai ennustettujen tapahtumien toteutumista ei voida taata.