Herantis Pharma Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannista ja julkaisee merkintäetuoikeusannin ehdot

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, 3.5.2022 klo 11:20

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö"), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys, tiedotti 29.3.2022 suunnitelmistaan järjestää suunnattu osakeanti ja merkintäetuoikeusanti kerätäkseen varoja saattaakseen Herantiksen kärkiaihion, HER-096-yhdisteen, Vaiheen 1 tutkimukseen, jonka tavoitteena on osoittaa sen turvallisuus ja kulkeutuminen ihmisen aivoihin läpäisemällä veri-aivoesteen. Herantis tiedotti suunnatun osakeannin onnistuneesta toteuttamisesta ja tuloksista 30.3.2022.

Herantiksen 21.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen, Herantiksen hallitus on tänään 3.5.2022 päättänyt tarjota Herantiksen osakkeenomistajille merkittäviksi enintään 4.831.426 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") merkintäetuoikeusannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksien mukaisesti samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita ("Nykyiset Osakkeet") ja toissijaisesti toisille osakkeenomistajille ja muille henkilöille ("Osakeanti").

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 1,50 euroa tai 15,60 Ruotsin kruunua ("Merkintähinta"). Merkintähinta maksetaan euroissa Suomessa ja Ruotsin kruunussa Ruotsissa.

Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on kerätä lisäpääomaa viranomaishyväksynnän hankkimista ja Herantiksen kärkiaihio HER-096-yhdisteen ensimmäistä ihmisillä toteutettavaa tutkimusta varten. Tutkimuksen on määrä alkaa vuonna 2023. Tämän tutkimuksen, jonka toteuttamiseen Yhtiö arvioi käyttävänsä Osakeannista saatavat nettovarat Yhtiön muiden yleisten tarpeiden lisäksi, tarkoituksena on osoittaa HER-096-yhdisteen turvallisuus ja sen kyky läpäistä veri-aivoeste farmakologisesti aktiivisena pitoisuutena ihonalaisesti annosteltuna.

Osakeanti lyhyesti

 • Herantis pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 7,25 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 4.831.426 Uutta Osaketta.
 • Herantiksen nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäetuoikeuksilla, joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he omistavat Herantiksen osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 5.5.2022 ("Täsmäytyspäivä").
 • Täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") tai Euroclear Sweden AB:n ("Euroclear Sweden") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat kutakin omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus"). Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 6.5.2022 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 9.5.2022. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 4.5.2022.
 • Viisi (5) Merkintäoikeutta oikeuttaa Merkintäoikeuksien haltijan merkitsemään kaksi (2) Uutta Osaketta Merkintähintaan 1,50 euroa tai 15,60 Ruotsin kruunua kultakin Uudelta Osakkeelta ("Ensisijainen Merkintä"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.
 • Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 10.5.2022 klo 10.00 Suomen aikaa (9.00 Ruotsin aikaa) ja päättyy Ruotsissa 24.5.2022 klo 15.00 Ruotsin aikaa ja Suomessa 27.5.2022 klo 16.30 Suomen aikaa ("Merkintäaika"), ellei Merkintäaikaa jatketa. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North Finland") kaupankäyntitunnuksella "HRTSU0122" ja Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla ("First North Sweden") kaupankäyntitunnuksella "HRNTS TR" 10.5.2022 ja 18.5.2022 välisenä aikana.
 • Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, sekä Yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen Merkintä") Merkintähintaan.
 • Herantis julkaisee Osakeantia koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen arviolta 3.5.2022. Esitteen englanninkielinen käännös, joka sisältää ruotsinkielisen tiivistelmän, tullaan julkaisemaan arviolta 4.5.2022.
 • Yhtiö on saanut etukäteissitoumukset sen tietyiltä nykyisiltä osakkeenomistajilta merkitä merkintäetuoikeusannissa Uusia Osakkeita yhteensä enintään 4,1 miljoonalla eurolla kaikilla myönnetyillä Merkintäoikeuksilla eli osakkeenomistajien omistusosuuksien mukaisessa suhteessa tietyin ehdoin ("Merkintäsitoumukset"). Merkintäsitoumuksen antajien omistamat Nykyiset Osakkeet edustavat 51,5 prosenttia kaikista Nykyisistä Osakkeista, ja Merkintäsitoumukset edustavat enintään 56,2 prosenttia Uusista Osakkeista (olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan).
 • Osakeannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy ("Pääjärjestäjä").
 • Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Yleistä

Herantiksen osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 12.078.568 Nykyisestä Osakkeesta enintään 16.909.994 osakkeeseen. Uudet Osakkeet edustavat noin 28,6 prosenttia kaikista osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Herantiksen hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä. Herantiksen hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

 1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
 2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, jotka on tehty Ensisijaisessa Merkinnässä Merkintäoikeuksien perusteella ja Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti arviolta 1.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, jotka on tehty Toissijaisessa Merkinnässä ilman Merkintäoikeuksia ja Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti arviolta 1.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Yhtiö julkaisee arviolta 1.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) yhtiötiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset Osakkeet") merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on Suomessa FI4000522578 ja Ruotsissa SE0017859838 ja niiden kaupankäyntitunnus on First North Finland -markkinapaikalla "HRTSN0122" ja First North Sweden -markkinapaikalla "HRNTS BTA". Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa First North Finland- ja First North Sweden -markkinapaikoilla omana osakelajinaan arviolta 30.5.2022 (edellyttäen, että listalleottohakemukset hyväksytään). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön osakkeisiin (ISIN-tunnus FI4000087861 ja kaupankäyntitunnus First North Finland -markkinapaikalla on "HRTIS" ja First North Sweden -markkinapaikalla "HRNTS"), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 3.6.2022 Suomessa ja arviolta 10.6.2022 Ruotsissa (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 3.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First North Finland -markkinapaikalla arviolta 3.6.2022 ja First North Sweden -markkinapaikalla arviolta 10.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Tärkeitä päivämääriä

4.5.2022

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia

5.5.2022

Osakeannin täsmäytyspäivä

6.5.2022

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Suomessa

9.5.2022

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Ruotsissa

10.5.2022

Osakeannin Merkintäaika alkaa

10.5.2022

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa First North Finlandissa ja First North Swedenissa

18.5.2022

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy First North Finlandissa ja First North Swedenissa

24.5.2022

Osakeannin Merkintäaika päättyy Ruotsissa ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)

27.5.2022

Osakeannin Merkintäaika päättyy Suomessa ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)

30.5.2022

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North Finlandissa ja First North Swedenissa (arviolta)

30.5.2022

Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

1.6.2022

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

3.6.2022

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi Suomessa (arviolta)

3.6.2022

Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First North Finlandissa (arviolta)

10.6.2022

Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi Ruotsissa ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First North Swedenissa (arviolta)

Herantis on laatinut EU:n elpymisesitteen koskien Osakeantia ("Esite"). Herantis odottaa Finanssivalvonnan hyväksyvän Esitteen arviolta 3.5.2022. Esite on saatavilla Herantiksen verkkosivuilla osoitteessa herantis.com/fi/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti arviolta 3.5.2022 edellyttäen, että Finanssivalvonta hyväksyy Esitteen. Lisäksi Esite on saatavilla Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa unitedbankers.fi/fi/merkintaoikeusanti/herantis arviolta 3.5.2022.

Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös, mukaan lukien ruotsinkielinen tiivistelmä, on saatavilla Herantiksen verkkosivuilla osoitteessa herantis.com/investors/rights-issue ja Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa unitedbankers.fi/en/merkintaoikeusanti/herantis arviolta 4.5.2022.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lain osalta ja Advokatfirman Cederquist KB Ruotsin lain osalta.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh.: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. Lisätiedot: www.herantis.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Herantiksen tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, Yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla Yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista "aikoo", "arvioi", "ennustaa", "jatkaa", "mahdollinen", "odottaa", "ohjeistus", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista.

Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä Yhtiön toimialan kehitys saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen ja/tai hyväksyntään, käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen mahdollisilla markkinoilla ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi kilpailijoiden patentit voivat rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita, kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Lisäksi vaikka Herantiksen historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla Yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset tämän yhtiötiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla.

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu vain Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden ("Relevantit valtiot") henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen 2(e) artiklassa tarkoitettuja "Kokeneita sijoittajia". Arvopaperit ovat saatavilla vain Kokeneille sijoittajille, ja kaikki kutsut, tarjoukset ja sopimukset tällaisten arvopapereiden merkitsemisestä, ostamisesta tai hankkimisesta tulee tehdä vain Kokeneille sijoittajille tai heidän kanssaan. Henkilöiden, jotka eivät ole Kokeneita sijoittajia, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua tähän tiedotteeseen missään Relevantissa valtiossa.

Tätä tiedotetta ei tule pitää arvopapereiden tarjoamisena yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Osakkeiden osalta ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään esitettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu vain Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella oleville henkilöille, tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129 artiklassa 2(e) tarkoitettuja "Kokeneita sijoittajia", siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain ("European Union (withdrawal) Act 2018") nojalla, jotka ovat (i) sijoitusalan ammattilaisia Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) Order 2005 -määräyksen ("Määräys") 19 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien mukaisia yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) ja muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit henkilöt"). Mikä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettu sijoitustoiminta on saatavilla vain Relevanteille henkilöille, eikä siihen ryhdytä muiden kuin Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö tai Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Suunnitellun merkintäoikeusannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun merkintäoikeusannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa herantis.com/fi/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan esitettä koskevaa hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä tai arvopapereiden laadusta, joita esite koskee.