Herantis Pharma Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 (tilintarkastamaton)

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 29.8.2017 klo 9:00

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 29.8.2017 klo 9:00

Lääkekehitys etenee kohti satunnaistettuja tutkimuksia

Herantis Pharma Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 (tilintarkastamaton)

Tammi-kesäkuun 2017 pääkohdat (vertailukausi 1-6/2016)

  • Herantis Pharman ("Herantis") Vaiheen 1 kliininen Lymfactin-tutkimus eteni maaliskuussa ylimmälle annostasolle ja kesäkuussa viimeiseen potilaskohorttiin. Yhtiö tiedotti kesäkuussa aloittaneensa Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen suunnittelemisen.
  • Ruotsin lääkeviranomainen MPA antoi maaliskuussa Herantikselle luvan ensimmäiselle kliiniselle tutkimukselle yhtiön CDNF-tutkimusvalmisteella Parkinsonin taudin hoidossa. Suomen lääkeviranomainen Fimea antoi samalle tutkimukselle luvan kesäkuussa.
  • Yhdysvaltain patenttiviranomainen USPTO myönsi toukokuussa Herantikselle patentin hermokasvutekijä MANF:n terapeuttiseen käyttöön
  • Liikevaihto oli 0,0 (25,3) tuhatta euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (-2,1) miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli -0,49 (-0,63) euroa
  • Herantiksen rahavarat 30.6.2017 olivat 2,2 (3,7) miljoonaa euroa
  • Yhtiön taloudellinen asema on vastannut odotuksia viimeisellä puolivuotisjaksolla, eikä tavallisesta poikkeavia tapahtumia ole ollut.

Avainluvut

1 000 euroa 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto 0,0 25,3 25,3
Henkilöstökulut 575,1 544,9 942,1
Poistot ja arvonalentumiset 611,2 599,0 1 202,9
Muut liiketoiminnan kulut 891,1 1 427,2 2 273,3
Tilikauden tulos -2 027,9 -2 597,5 -4 424,5
Liiketoiminnan rahavirta -949,5 -2 113,0 -3 035,7

  1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Omavaraisuusaste % -5,1 29,4 15,4
Osakekohtainen tulos € -0,49 -0,63 -1,07
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 118 305 4 118 305 4 118 305
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 4 118 305 4 116 341 4 117 331

1000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 2 218,8 3 732,3 2 829,5
Oma pääoma -453,0 3 401,9 1 574,9
Taseen loppusumma 8 918,3 11 582,3 10 205,5

Avainlukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, joina kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2017
Vuonna 2017 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. Yhtiö investoi edelleen aktiivisiin lääkekehityshankkeisiinsa lymfaturvotuksen ja Parkinsonin taudin hoidossa. Rahoitustilanteen odotetaan olevan vuoden lopussa positiivinen.

Näkymät vuodelle 2017
Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi tekemällä lääkeaihioilleen kaupallistamissopimuksia. Yhtiö jatkaa keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa liittyen yhtiön lääkekehityshankkeisiin. Euroopan Unionin myöntämän merkittävän apurahan ansiosta yhtiö voi jatkaa lääkekehitystä entistä pitemmälle ennen yhteistyösopimusten solmimista, mikäli se on osakkeenomistajien arvon kannalta optimaalista.
Vuoden 2017 tärkeimpiä tavoitteita ovat potilaiden rekrytoiminen ja turvalliset potilashoidot kliinisissä tutkimuksissa Lymfactin- ja CDNF-lääkeaihioilla. Molemmat lääkeaihiot perustuvat alansa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen ja tähtäävät läpimurtoon vakavien sairauksien hoidossa.

Toimitusjohtaja Pekka Simula:
Katsauskauden aikana lääkekehityshankkeemme lymfaturvotuksen ja Parkinsonin taudin hoidossa etenivät edelleen suotuisasti. Sekä Herantiksen että potilaiden kannalta on tärkeintä, että Lymfactin-lääkeaihiomme on alustavasti osoittautunut potilashoidoissa turvalliseksi, ja riippumattomat asiantuntijat suosittelivat hoitojen jatkamista suurimmalla annoksella. Suurin lääkeannos antaa potilaille myös parhaan mahdollisuuden hyötyä hoidosta.
Samoin meille oli erittäin tärkeää, että saimme sekä Suomen että Ruotsin lääkeviranomaisilta luvat kliiniselle tutkimukselle CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudin hoidossa. Pääsemme näin heti hyödyntämään EU:n kliiniselle Parkinson-tutkimukselle myöntämää noin kuuden miljoonan euron apurahaa.
EU-apurahan edellytys – johtava tieteellinen tutkimus ja suurin potentiaali muuttaa kliinisiä käytäntöjä – kuvaa hyvin kaikkea toimintaamme. Kehityshankkeemme pohjautuvat pitkäjänteiseen, kansainvälisesti arvostettuun tieteelliseen tutkimukseen pyrkien kliinisiin läpimurtoihin sairauksissa, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja.
Herantiksen kannalta on myös mielenkiintoista, että lääkealan rahoittajat ovat yleisesti ottaen entistä kiinnostuneempia uusista, tieteellisiin läpimurtoihin pohjautuvista biologisista lääkeaihioista, vaikka sellaisten kehittämiseen sisältyviä riskejä pidetään suurempina kuin perinteisten lääkkeiden. Kansantaloudet ja vakuutusyhtiöt, jotka viime kädessä maksavat valtaosan yhä kalliimmista lääkehoidoista, ovat aiempaa kriittisempiä ja vaativat korkeiden hintojen vastikkeeksi selvästi parempia hoitoja. Yhteiskunnalla ei ole varaa korvata kymmenkertaista hintaa lääkkeestä, joka on vain hiukan parempi kuin vanha edullinen lääke. Uusien lääkkeiden pitää olla merkittävästi vanhoja parempia.
Herantiksen Lymfactin-lääkeaihion tapauksessa yhtälö on helppo. Lymfaturvotuksen hoitoon ei ole olemassa hyväksyttyjä lääkkeitä. Lymfactin pyrkii korjaamaan imusuoniston vauriot, jotka aiheuttavat lymfaturvotusta. Tavoitteenamme on lymfaturvotuksen parantaminen eikä pelkästään oireiden helpottaminen.
Parkinsonin taudin kohdalla merkittävä läpimurto voisi tarkoittaa hoitoa, joka pysäyttää taudin etenemisen – juuri siihen Herantiksen CDNF tähtää – kun tunnetut lääkkeet helpottavat vain osaa taudin oireista. Pennsylvanian yliopiston tutkimuksen mukaan jos Parkinsonin taudin eteneminen voitaisiin pysäyttää, USA:n kansantalous säästäisi yli 400 000 dollaria potilasta kohti. USA:ssa diagnosoidaan vuodessa noin 60 000 uutta Parkinson-potilasta, joten taudin etenemisen pysäyttävä lääke säästäisi pelkästään USA:n kansantaloudelle arviolta 24 miljardia dollaria vuodessa.
Lääkekehittäjät muistuttavat usein sairauksien aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä. Lääkekehityksen rahoittajille on sen lisäksi tärkeää, että kehitettävät lääkkeet ovat terveystaloudellisesti järkeviä.

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.6.2017

Herantiksen lääkekehitys
Herantis kehittää innovatiivisia, alansa johtavaan tieteeseen pohjautuvia lääkkeitä pyrkimyksenään läpimurto vaikeiden sairauksien hoidossa. Yhtiön tavoitteena on osoittaa lääkeaihioidensa turvallisuus ensimmäisissä kliinisissä tutkimuksissa sekä osoittaa viitteitä niiden tehokkuudesta, ja neuvotella sen jälkeen kaupallistamissopimuksia suurten lääkeyhtiöiden kanssa.

Lymfactin rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon
Imusolmukkeiden vaurioituminen esimerkiksi leikkauksen tai onnettomuuden seurauksena voi johtaa sekundääriseen lymfaturvotukseen (LE). Sen yleisiä oireita ovat esimerkiksi raajan pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka heikentää vakavasti potilaan elämänlaatua. Nykyisin käytössä olevat hoidot kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita osalla potilaista, mutta eivät korjaa imujärjestelmän vaurioita, joista lymfaturvotus johtuu.
Herantiksen Lymfactin-lääkeaihio on geeniterapiaan perustuva tutkimusvalmiste, joka tuottaa imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C -imusuonikasvutekijää. Prekliinisten tulosten perusteella se edistää toimivien imuteiden uudiskasvua ja korjaava siten imujärjestelmän vaurioita. Lymfactin perustuu professori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön tutkimukseen Helsingin yliopistossa.
Lymfactinia tutkitaan Vaiheen 1 kliinisessä tutkimuksessa potilailla, jotka sairastavat rintasyöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotusta. Herantis tiedotti vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla tutkimuksen edenneen hyvin ja arvioi, että tutkimuksen potilasrekrytointi saadaan päätökseen vuoden 2017 aikana. Yhtiö tiedotti myös alkaneensa suunnitella Vaiheen 2 kliinistä tutkimusta. Herantis uskoo, että mikäli Lymfactin osoittautuu toimivaksi rintasyöpähoitojen aiheuttamassa lymfaturvotuksessa, se voi soveltua myös muiden sekundääristen lymfaturvotusten hoitoon.

CDNF: hermostoa suojaava tekijä Parkinsonin taudin hoitoon
Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, jota sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä. Tunnetut hoidot auttavat osaan taudin oireista, mutta ne eivät vaikuta taudin etenemiseen, joka johtuu aivojen dopamiinia tuottavien hermosolujen tuhoutumisesta.
Professori Mart Saarman johtaman pitkäjänteisen akateemisen tutkimuksen tuloksena löydetty CDNF, ihmisessä luontaisesti esiintyvä proteiini, suojaa dopamiinia tuottavia hermosoluja. Parkinsonin tautimalleissa CDNF on auttanut laajasti taudin oireisiin, suojannut hermosoluja ja palauttanut niitä uudestaan toimintakykyisiksi. Herantiksen tavoitteena on kehittää CDNF Parkinsonin taudin lääkkeeksi, joka auttaa sekä taudin motorisiin että ei-motorisiin oireisiin ja pysäyttää taudin etenemisen.
Lupaavien tieteellisten tulosten ja kehitystyön ansiosta Euroopan Unioni myönsi CDNF:n Vaiheen 1-2 kliiniselle tutkimukselle Parkinsonin taudin hoitoon noin kuuden miljoonan euron apurahan 1.1.2017 alkaen. Tutkimuksen potilasrekrytointi on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 kolmannessa kvartaalissa, ja siinä tutkitaan CDNF:n turvallisuutta ja alustavaa tehoa 18:ssa Parkinsonin tautia sairastavassa potilaassa yhteensä kolmessa yliopistosairaalassa Suomessa ja Ruotsissa.

CDNF: hermostoa suojaava tekijä ALS:n hoitoon
ALS (amyotrofinen lateraaliskleroosi) on kuolemaan johtava lihashermosairaus, jonka edetessä potilaan liikkuminen, puhuminen, nieleminen ja hengittäminen vaikeutuu. Keskimääräinen eliniän ennuste on kahdesta viiteen vuoteen taudin havaitsemisesta. ALS:iin ei tunneta parantavaa hoitoa, ja nykyisin hoidoin voidaan lähinnä helpottaa taudin oireita. ALS:iin sairastuu vuosittain arviolta 140 000 ihmistä. Euroopan lääkevirasto EMA ja Yhdysvaltain FDA ovat myöntäneet Herantiksen CDNF-lääkeaihiolle harvinaislääkestatuksen ALS:n hoitoon perustuen yhtiön toimittamiin alustaviin tutkimustuloksiin. Herantis selvittää mahdollisuuksia käynnistää CDNF-kehitysohjelma ALS:n hoitoon. Toistaiseksi kehitysohjelmasta ei ole tehty päätöksiä eikä sille ole rahoitusta.

MANF: hermostoa suojaava tekijä
MANF on ainoa tunnettu hermosoluja suojaava tekijä, joka ominaisuuksiltaan muistuttaa Herantiksen patentoimaa CDNF:ää. CDNF ja MANF mm. suojaavat soluja solulimakalvoston stressiltä, nk. ER-stressiltä, joka liittyy useisiin hermorappeumasairauksiin ja muihin kroonisiin sairauksiin. Herantikselle on myönnetty USA:ssa patentti MANF:n käyttöön aivosairauksien kuten Parkinsonin taudin, epilepsian sekä aivoinfarktin hoitoon. Herantis tiedottaa erikseen, mikäli yhtiö käynnistää MANF:iin liittyvän lääkekehityshankkeen.

Cis-UCA-silmätipat kuivasilmäisyyden hoitoon
Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä.
Herantiksen vaiheen 2 satunnaistettu kliininen tutkimus cis-UCA-silmätipoilla kuivasilmäisyyden hoitoon valmistui 2015. Tutkimus ei osoittanut cis-UCA- silmätipan paremmuutta lumelääkkeeseen verrattuna ensisijaisissa vastemuuttujissa, ja hankkeen kehityskustannukset on alaskirjattu yhtiön taseessa. Herantis jatkaa mahdolliseen tuotekehitysyhteistyöhön tähtääviä kumppanuusneuvotteluita vuoden 2017 aikana.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2017

Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut
Herantis-konsernilla ei ollut oleellista liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,7 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Katsauskauden tutkimus- ja kehityskulut muodostuivat pääasiassa kliinisestä tutkimuksesta Lymfactinilla rintasyöpähoitojen seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoidossa sekä valmistautumisesta kliinisiin tutkimuksiin CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta olivat 1,2 miljoonaa euroa ja ne kirjattiin katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan.
Katsauskauden tulos oli -2,0 (-2,6) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Yhtiön rahavarat 30.6.2017 olivat 2,2 (3,7) miljoonaa euroa.
Lisäksi yhtiöllä on Tekesin myöntämiä, toistaiseksi nostamattomia tuotekehityslainoja yhteensä 1,6 miljoonan euron edestä. Katsauskauden aikana Herantis nosti 0,3 miljoonan euron maksuerät myönnetyistä tuotekehityslainoista.
Lisäksi Euroopan Unioni on myöntänyt 1.1.2017 käynnistyneelle TreatER-projektille 6,0 miljoonan euron tuen. TreatER-projektin keskeinen osa on Herantiksen Vaiheen 1-2 kliininen tutkimus CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudin hoidossa. Katsauskauden aikana yhtiölle maksettiin projektin ennakkorahoitusosuutena 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi muille EU-projektin osapuolille, kuten potilashoitoja antaville sairaaloille, on maksettu heidän ennakkorahoitusosuutensa.
Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksensa riittävän noin vuoden 2018 loppuun. EU:n myöntämän TreatER-projektin rahoituksen arvioidaan kuitenkin riittävän projektin päättymiseen saakka eli vuoden 2019 loppuun.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -0,9 (-2,1) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja eikä suunnattuja osakeanteja.

Tase
Konsernitaseen loppusumma 30.6.2017 oli 8,9 (11,6) miljoonaa euroa.
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 30.6.2017 konsernitaseessa lyhytaikaisia velkoja 1,4 (0,5) miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta 7,9 (7,6) miljoonaa euroa ja pääomalainoja 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.
Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma
Konsernin oma pääoma 30.6.2017 oli -0,5 (3,4) miljoonaa euroa. Muutos on seurausta konsernin tappiosta katsauskaudella.

Henkilöstö, johto ja hallinto
Henkilöstö katsauskauden lopussa 30.6.2017 oli 7 (7) henkilöä.
Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Pekka Mattila (pj), Jim Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite. Toimitusjohtajana toimi Pekka Simula.

Varsinainen yhtiökokous 2017
Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 11.4.2017.
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016, ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappiotilille.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1 000 euroa kuukaudessa, pois lukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenet kuuluvat optio-ohjelman 2014 I piiriin, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille voidaan myöntää sanotun ohjelman mukaisia optioita kultakin täydeltä 12 kuukauden jaksolta hallituksen jäseninä. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell, KHT.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Katsauskauden aikana yhtiö mitätöi yhteensä 96.625 optio-oikeutta, jotka olisivat oikeuttaneet merkitsemään 96.625 uutta Herantiksen osaketta. Nämä optio-oikeudet kuuluivat yhtiön vuoden 2014 optio-ohjelmiin II ja III, ja niiden osakemerkintäaika oli päättynyt.
Yhtiöllä on kolme voimassaolevaa optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2010, Optio-ohjelma 2014 I sekä Optio-ohjelma 2016 I, joista on annettu optioita yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi pitkäjänteisesti yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-ohjelmien pääkohdat on listattu alla olevassa taulukossa. Tarkempia tietoja optio-ohjelmista on yhtiön verkkosivustolla www.herantis.com.

Optio-ohjelma Osakemäärä enintään1 Osakkeen merkintähinta Päätös optio-ohjelmasta
2010 37 600 € 0,00005 Yhtiökokous 26.8.2010
2014 I 50 800 € 0,00005 Yhtiökokous 20.3.2014
2016 I 70 000 € 2,92 Yhtiökokous 9.4.2015, hallituksen kokous 19.5.2016
YHTEENSÄ 158 400

1 Suurin mahdollinen jäljellä oleva määrä osakkeita, joka optioilla voidaan merkitä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Herantis on lääkekehitysyhtiö, jonka toimintaan liittyvät yleiset lääkekehityksen riskit ja epävarmuustekijät. Koska Herantis kehittää uuteen tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia biologisia lääkkeitä, joiden vaikutusmekanismit poikkeavat nykyisin tunnetuista lääkkeistä, riskejä ja epävarmuustekijöitä voi pitää perinteistä lääkekehitystä suurempina.
Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Herantiksen liiketoimintaan on tiedotettu 12.5.2014 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.herantis.com. Cis-UCA-silmätipan lääketieteellinen riski on osin realisoitunut, kun lääkeaihion tehokkuus oli vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen perusteella heikompi kuin prekliinisten tutkimusten perusteella arvioitiin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Herantis Pharma Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2017 oli 29,0 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2017 oli 7,05 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 9,30 euroa, alin 2,66 euroa, keskikurssi 4,63 euroa ja osakevaihto 6,0% osakemäärästä.
Herantiksella oli 30.6.2017 päivätyn osakasrekisterin mukaan 799 rekisteröityä osakkeenomistajaa.
Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2017 yhteensä 53 366 (49 866) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 1,3 (1,2) % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä julkaistaan yhtiön verkkosivustolla.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiöllä ei ollut oleellisia raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Taloudellinen tiedottaminen 2017
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017 julkaistaan 28.2.2018.
Herantis Pharma Oyj
Hallitus

LIITTEET
Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2017
Rahavirtalaskelma 1.1.-30.6.2017
Laskelma oman pääoman muutoksista
Jakelu: Nasdaq, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 246

Herantis Pharma lyhyesti:
Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.