Herantis Pharma Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (tilintarkastamaton)

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 25.8.2020 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (tilintarkastamaton)

 • Kliiniset tutkimukset jatkuvat suunnitellusti Covid-19 pandemiasta huolimatta
 • Uusi toimitusjohtaja nimitetty osana valmistautumista Yhtiön seuraavaan kehitysvaiheeseen

Tammi-kesäkuun 2020 pääkohdat:

 • 25.2.2020 Herantis Pharma Oyj (”Herantis” tai ”Yhtiö”) tiedotti CDNF:n Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen alustavia tuloksia Parkinsonin taudin hoidossa.
 • 8.4.2020 Yhtiön varsinainen yhtiökokous nimitti Yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä, mukaan lukien Mats Thorén uutena jäsenenä. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Timo Veromaan ja varapuheenjohtajaksi Frans Wuiten.
 • 11.5.2020 Herantis ilmoitti nimittäneensä uudeksi toimitusjohtajaksi Craig Cook’in osana Yhtiön valmistautumista seuraavaan kehitysvaiheeseensa.
 • 26.5.2020 Herantis tiedotti suunnatusta osakeannista tavoitteena viiden miljoonan euron rahoituskierros. 27.5.2020 yhtiö ilmoitti keränneensä osakeannissa noin 6,8 miljoonaa euroa.
 • Kesäkuussa 39.600 Yhtiön uutta osaketta merkittiin optio-ohjelmien perusteella.
 • Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -4,8 (-2,7) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,65 (-0,60) euroa.
 • Herantiksen rahavarat 30.6.2020 olivat 9,3 (5,6) miljoonaa euroa.
 • Yhtiön taloudellinen asema katsauskaudella on vastannut odotuksia, eikä tavallisesta poikkeavia tapahtumia ole ollut.

Avainluvut (konserni)

1 000 euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 0.0 0.0 0,0
Henkilöstökulut 892,5 747,1 1 403,2
Poistot ja arvonalentumiset 463,9 562,2 1 046,7
Muut liiketoiminnan kulut 2 746,7 1 729,2 4 930,7
Tilikauden tulos -4 472,3 -3 318,9 -8 004,6
Liiketoiminnan rahavirta -4 786,9 -2 746,8 -5 958,2
1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Omavaraisuusaste % 33,9 24,0 16,7
Osakekohtainen tulos € -0,65 -0,60 -1,37
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 7 594 905 6 062 287 6 680 305
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 6 851 403 5 544 814 5 844 621
1000 euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 9 254,6 5 599,4 6 997,9
Oma pääoma 4 268,0 2 374,1 1 851,0
Taseen loppusumma 12 597,8 9 894,7 11 070,6

Avainlukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2020

Vuodelta 2020 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. Yhtiö investoi edelleen aktiivisiin lääkekehityshankkeisiinsa: CDNF Parkinsonin taudin hoitoon, Lymfactin lymfaturvotuksen hoitoon sekä seuraavan sukupolven ei-invasiivinen CDNF eli xCDNF.

Näkymät vuodelle 2020

Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi tekemällä lääkeaihioilleen kaupallistamissopimuksia. Kehitystyön jatkuessa Herantis jatkaa keskusteluja yhteistyöstä mahdollisten kumppaneiden kanssa.

Vuoden 2020 tärkeimpinä tavoitteina ovat CDNF:n Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen alustavien tulosten esitteleminen, mikä tapahtui ensimmäisellä neljänneksellä, ja 12 kuukauden seurantatulosten esitteleminen vuoden kolmannella neljänneksellä. CDNF-tutkimuksen ensisijainen tavoite on turvallisuuden osoittaminen. Lymfactinin osalta Yhtiö jatkaa Vaiheen 3 kliinisen tutkimuksen valmistelua samalla kun Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen tuloksia odotetaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Covid-19-pandemian vaikutukset

Kuten Herantis tiedotti lehdistötiedotteella 24.3.2020, Yhtiö ei usko, että Covid-19-pandemialla on oleellista vaikutusta sen toimintaan tai suunnitelmiin. Yhtiön molempien kliinisten tutkimusten potilasrekrytointi on valmistunut ja kaikki potilashoidot annettu, ja pandemian vaikutus niihin on ollut enintään vähäinen. Pandemian jatkuessa viivästyksiä saattaa kuitenkin aiheutua Lymfactinin Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen tulosten saamiseen, jos tutkimukseen osallistuvat sairaalat joutuvat rajoittamaan toimintaansa tavalla, joka vaikuttaa potilaiden seurantakäynteihin vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla.

Yhtiön muita aktiivisia hankkeita ovat Vaiheen 3 kliinisen Lymfactin-tutkimuksen sekä Vaiheen 2 kliinisen CDNF-tutkimuksen suunnittelu ja valmistelu, samoin kuin Yhtiön seuraavan sukupolven ei-invasiivisen xCDNF-lääkeaihion, jota kehitetään hermorappeumasairauksien hoitoon, lupaavimpien molekyylien optimointi. Näihin hankkeisiin liittyy kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, ja nykytilanne saattaa vaikuttaa niiden kykyyn toimittaa palveluita. Tästä syystä yksittäiset osaprojektit saattavat viivästyä.

Tärkeimmät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat:

 • Craig Cook aloitti Yhtiön toimitusjohtajana 1.7.2020.

Toimitusjohtaja Craig Cook:

Vuoden 2020 ensimmäistä vuosipuoliskoa tarkasteltaessa Herantis on edistynyt merkittävästi sekä kliinisen tutkimuksen että Yhtiön taloudellisen kehityksen näkökulmista. Olemme siirtymässä uuteen vaiheeseen Yhtiömme kehittämisessä.  Viime kuukausien saavutukset mahdollistavat kehitystyömme jatkamisen ja antavat hyvän pohjan Yhtiön ja sen kliinisten tutkimusten tulosten esittämiselle globaalille biolääketeollisuudelle.  Olemme myös vakiinnuttamassa asemaamme uudentyyppisten lääkkeiden kehittämisessä kahteen sairauteen, joihin ei ole olemassa parantavaa hoitoa.

Kuluneen kuuden kuukauden aikana olemme saaneet positiivisia uutisia kahden lääkekandidaattimme kliinisistä tutkimuksista: CDNF:stä Parkinsonin taudin ja Lymfactinista lymfaturvotuksen hoitoon. Lymfactin-kehitysohjelmamme on edennyt suunnitelman mukaisesti ja Vaiheen 2 tutkimuksen tulosten odotetaan olevan saatavilla vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuloksia odottaessa Yhtiö valmistelee Lymfactinin jatkokehitysohjelmaa. Geeniterapiaan perustuvalla ohjelmallamme on potentiaalia vastata merkittävään ja kasvavaan lymfaturvotuksen hoidon tarpeeseen tarjoamalla uudentyyppinen lääkehoito tähän sairauteen, johon ei ole olemassa parantavaa hoitoa.

CDNF-kehitysohjelmamme Parkinsonin taudin hoitoon jatkuu myös suunnitellusti. Helmikuussa julkaistujen, lupaavien kuuden kuukauden tulosten jatkoksi odotetaan seuraavan tutkimusvaiheen tulosten valmistuvan tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. CDNF:n tavoitteena on olla ensimmäinen Parkinsonin taudin etenemiseen vaikuttava lääke, mikä toivottavasti mahdollistaa merkittävän muutoksen sairauden hoitoon ja parantaisi siten potilaiden elämänlaatua. Myös seuraavan sukupolven xCDNF kehitysprojektimme hyötyy CDNF-projektin edistymisestä. xCDNF:n intensiivinen kehitystyö ei-invasiivisten lääkekandidaattien optimoimiseksi ja käyttötavan tutkimiseksi etenee suunnitellusti.  

Vuoden 2020 alkupuolisko on tuonut Herantikselle myös taloudellista vakautta ja samalla yrityksen toimintoja on pystytty kehittämään. Toukokuussa päättyneessä osakeannissa Yhtiö keräsi 6.8 miljoonaa euroa, minkä turvaa olennaisesti varojen riittävyyttä myös vuonna 2021. Yhtiön hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen laajan kokemuksen bioteknologia- ja lääketeollisuudesta omaavan Timo Veromaan. Merkittävää talous- ja lääketeollisuuskokokemusta hallitukseen tuo uutena jäsenenä aloittanut Mats Thorén.

Merkille pantavaa on, että nämä edistysaskeleet on saavutettu globaalista Covid-19 pandemiakriisistä huolimatta. Olemme Herantiksella onneksi pystyneet minimoimaan pandemian vaikutuksia projekteihimme. Kliinisten tutkimusten pitäminen aikataulussaan on vaatinut paljon työtä, osaamista ja omistautumista henkilöstöltä. Juuri nimitettynä toimitusjohtajana olen ylpeä voidessani liittyä erittäin sitoutuneiden ammattilaisten joukkoon, jolla on kyky ottaa vastaan uusia haasteita.

Yhteenvetona: Yhtiöllä on tällä hetkellä vakaa perusta ja tulevat 12-18 kuukautta ovat hyvin merkittävä jakso Herantikselle, kun jatkamme lääkeaihioidemme kehittämistä pyrkiessämme luomaan arvoa sijoittajille, terveydenhuollon toimijoille kuten myös kaikkein tärkeimmälle sidosryhmälle, potilaille.

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.12.2020

Herantiksen lääkekehitys

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Yhtiön lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon.

Katsauskauden aikana Yhtiön lääkekehityshankkeet etenivät suunnitellusti:

 • Lymfactin: Vaiheen 2 kliininen AdeLE-tutkimus rintasyöpään liittyvän lymfaturvotuksen hoidossa jatkuu suunnitellusti. Kaikki potilashoidot on annettu, ja alustavia tuloksia odotetaan 12 kuukauden sokkoutetun seurantajakson päätyttyä vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • CDNF: alustavien tuloksien perusteella, kuuden kuukauden hoitojakson jälkeen Vaiheen 1-2 kliinisessä tutkimuksessa Parkinsonin taudin hoidossa, CDNF on turvallinen ja hyvin siedetty ja sen biologisesta aktiivisuudesta on saatu lupaavia viitteitä.
 • Seuraavan sukupolven ei-invasiivinen xCDNF: prekliiniseen kehitykseen valittujen lupaavimpien molekyylien optimointi jatkuu suunnitellusti.

CDNF Parkinsonin taudin hoitoon

Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, jota sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä maailmassa. Tunnetut hoidot auttavat vain taudin motorisiin oireisiin ja niiden vaikutus tyypillisesti heikkenee taudin edetessä. Herantiksen tavoitteena on parantaa taudin hoitoa merkittävästi.

CDNF on uusi, innovatiivinen lääkeaihio hermorappeumasairauksien hoitoon. Professori Mart Saarman johtaman Helsingin yliopiston tutkimusryhmän löytämä CDNF on hermosoluja suojaava ja niiden toipumista auttava tekijä, joka poikkeaa selvästi aiemmin tunnetuista hermokasvutekijöistä. Herantis on patentoinut CDNF:n kansainvälisesti. Parkinsonin tautimalleissa se on sekä suojannut keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttanut toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Lisäksi CDNF:llä on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin.

CDNF on parhaillaan Vaiheen 1-2 kliinisessä tutkimuksessa Parkinsonin taudin hoidossa. Tutkimuksen potilashoidot ovat päättyneet. Kliininen tutkimus on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksella numero 732386.

Seuraavan sukupolven ei-invasiivinen CDNF: xCDNF

Herantiksen xCDNF-kehityshanke pohjautuu luonnollisen CDNF-proteiinin osiin, peptideihin. xCDNF-molekyylien on osoitettu läpäisevän veriaivoeste sekä säilyttävän CDNF:n soluja suojaavat mekanismit. Tämän perusteella xCDNF-molekyyleistä voi olla mahdollista kehittää helpommin annosteltava lääke hermorappeumasairauksien hoitoon. Herantis tiedotti xCDNF-kehityshankkeestaan vuonna 2018 hankittuaan Helsingin yliopistolta hankkeeseen liittyviä aineettomia oikeuksia. Herantis on myös jättänyt uusia patenttihakemuksia vahvistaakseen entisestään asemaansa xCDNF:n kehityksessä. Herantis ei ole tiedottanut mahdollisen xCDNF:llä tehtävän kliinisen kehitysohjelman kohdesairautta eikä aikataulua.

Lymfactin sekundäärisen (toissijaisen) lymfaturvotuksen hoitoon

Imuteiden vaurioituminen esimerkiksi onnettomuuden, leikkauksen tai sairauden seurauksena voi aiheuttaa sekundäärisen lymfaturvotuksen. Sen yleisiä oireita ovat pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka usein heikentää merkittävästi potilaan elämänlaatua. Tunnetut hoidot kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita osalla potilaista, mutta ne eivät korjaa lymfaturvotuksen syytä.

Professori Kari Alitalon johtaman Helsingin yliopiston tutkimusryhmän löytämä ihmiselle luontainen kasvutekijä VEGF-C on välttämätön imusuonten uudiskasvulle. Herantiksen Lymfactin-lääkeaihio on kehitetty tämän tieteellisen läpimurron pohjalta, ja se on maailman ensimmäinen ja ainoa kliiniseen vaiheeseen edennyt imusuoniston vaurioita korjaava geeniterapia.

Lymfactinin kehitys on nyt Vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa, jossa sen turvallisuutta ja tehokkuutta verrataan lumelääkkeeseen potilailla, jotka sairastavat rintasyöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotusta. Tutkimuksen potilasrekrytointi on valmistunut ja sen tuloksia odotetaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Mikäli Lymfactin osoittautuu tehokkaaksi hoidoksi rintasyöpähoitojen aiheuttamaan lymfaturvotukseen, se voi soveltua myös muiden sekundääristen lymfaturvotusten hoitoon.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2020

Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut

Herantis-konsernilla ei ollut oleellista liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 2,3 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu katsauskauden kuluiksi tuloslaskelmaan. Ne muodostuivat pääasiassa kliinisistä tutkimuksista CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa ja Lymfactinilla rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoidossa sekä xCDNF-lääkeaihion varhaisesta prekliinisestä kehityksestä.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta olivat 1,4 miljoonaa euroa ja ne kirjattiin katsauskauden kuluiksi tuloslaskelmaan.

Konsernin katsauskauden tulos oli -4,5 (viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta: -3,3) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahavarat 30.6.2020 olivat 9,3 (edellisen katsauskauden päättyessä 30.6.2019: 5,6) miljoonaa euroa.

Lisäksi Euroopan Unioni on myöntänyt 1.1.2017 käynnistyneelle TreatER-projektille noin 6,0 miljoonan euron tuen. TreatER-projekti jatkuu 31.12.2020 saakka ja sen keskeinen osa on Herantiksen Vaiheen 1-2 kliininen tutkimus CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudissa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -4,8 (-2,7) miljoonaa euroa.

Suunnatut osakeannit

Herantis tiedotti 27.5.2020 Yhtiön hallituksen päättäneen suunnatusta osakeannista tietyille institutionaalisille sijoittajille. Osakeannissa annettiin yhteensä 875 000 uutta osaketta 7,80 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakepääomaa ei korotettu, vaan koko merkintähinta, 6 825 000,00 euroa, kirjattiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Annetut uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.5.2020 ja ne ovat tuottaneet omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Merkintöjen seurauksena Herantiksen osakkeiden määrä nousi 7 555 305 osakkeeseen.

Herantis tiedotti 18.6.2020, että Yhtiön optio-ohjelmien 2010, 2014 ja 2016 I optioilla oli merkitty yhteensä 39 600 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 18.6.2020 ja ne ovat tuottaneet omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakepääomaa ei korotettu, vaan koko merkintähinta, 64 240,88 euroa, kirjattiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena Herantiksen osakkeiden määrä nousi 7 594 905 osakkeeseen.

Tase

Konsernitaseen loppusumma 30.6.2020 oli 12,6 (9,9) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 30.6.2020 konsernitaseessa lyhytaikaisia velkoja 1,1 (1,0) miljoonaa euroa ja pitkäaikaisia lainoja 7,2 (6,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja ‑kulut olivat -0,4 (-0,4) miljoonaa euroa. Rahoituskulut liittyivät pääosin katsauskauden aikana toteutettuun rahoituskierrokseen.

Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma

Konsernin oma pääoma 30.6.2020 oli 4,3 (2,4) miljoonaa euroa. Muutos on seurausta osakeanneista sekä konsernin tappiosta tilikaudella.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstö katsauskauden lopussa 30.6.2020 oli 12 (9) henkilöä.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Timo Veromaa (puheenjohtaja 8.4.2020 alkaen), Frans Wuite (varapuheenjohtaja 8.4.2020 alkaen), Ingrid Atteryd Heiman, Jim Phillips, Aki Prihti, Mats Thorén (8.4.2020 alkaen) ja Pekka Mattila (8.4.2020 saakka). Toimitusjohtajana toimi Pekka Simula. Yhtiö tiedotti 11.5.2020 nimittäneensä uudeksi toimitusjohtajaksi Craig Cookin, joka aloitti toimitusjohtajana välittömästi katsauskauden jälkeen 1.7.2020.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona 8.4.2020. Covid-19-pandemiasta johtuneiden poikkeuksellisten olosuhteiden takia kokouksen osallistujia suositeltiin liittymään kokoukseen videoyhteyden kautta ja äänestämään valtakirjalla.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa, pois lukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2500 euroa kuukaudessa, sekä mahdollisesti valittava varapuheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Hallitukseen valittiin kuusi jäsentä: Ingrid Atteryd Heiman, James (Jim) Phillips, Aki Prihti, Mats Thorén, Timo Veromaa ja Frans Wuite.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell.

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyi nimitystoimikunnalle työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti: Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeannin suuruus on enintään 2.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 29,9% yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan suunnata yhtiölle. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiin. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti: Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeannin suuruus on enintään 150.000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää annettaessa osakkeita yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoa muita tässä yhtiökokouksessa annettavia valtuutuksia.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Veromaa.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on neljä voimassaolevaa optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2010, Optio-ohjelma 2014 I, Optio-ohjelma 2016 I sekä Optio-ohjelma 2018 I, joista on annettu optioita yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi pitkäjänteisesti yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-ohjelmien pääkohdat on listattu alla olevassa taulukossa. Tarkempia tietoja optio-ohjelmista on yhtiön verkkosivustolla www.herantis.com.

Optio-ohjelma Osakemäärä enintään1 Osakkeen merkintähinta Päätös optio-ohjelmasta
2010 31 600 € 0,00005 Yhtiökokous 26.8.2010
2014 I 7 200 € 0,00005 Yhtiökokous 20.3.2014
2016 I 48 000 € 2,92 Yhtiökokous 9.4.2015, hallituksen kokous 19.5.2016
2018 I 100 000 € 5,85 Yhtiökokous 9.4.2015, hallituksen kokous 28.8.2018
YHTEENSÄ 186 800

1 Suurin mahdollinen jäljellä oleva määrä osakkeita, joka optioilla voidaan merkitä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Herantis on lääkekehitysyhtiö, jonka toimintaa koskevat yleiset lääkekehityksen riskit ja epävarmuustekijät. Esimerkiksi lääkeaihioiden tuotantoon, säilyvyyteen, turvallisuuteen, tehokkuuteen ja kehityksen viranomaismenettelyihin liittyy tyypillisesti riskejä, joiden realisoituessa on mahdollista, ettei lääkeaihio ole kaupallisesti hyödynnettävissä tai sen kehitys viivästyy merkittävästi. Yksi tyypillinen lääkekehityksen haaste on, että tieteelliset prekliiniset tautimallit eivät vastaa oikeaa sairautta, joten lupaavat prekliiniset tulokset eivät takaa lääkeaihion toimivuutta oikeilla potilailla.

Koska Herantis kehittää uuteen tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia biologisia lääkkeitä, joiden vaikutusmekanismit poikkeavat nykyisin tunnetuista lääkkeistä, riskejä ja epävarmuustekijöitä voi pitää perinteistä lääkekehitystä suurempina. Yhtiöllä ei myöskään ole kaupallistettuja lääkeaihioita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä, eikä se ole toistaiseksi solminut strategiansa mukaisia kaupallistamissopimuksia.

Lääkekehitys vaatii merkittäviä investointeja. Koska Herantiksella ei ole liikevaihtoa, yhtiön on rahoitettava lääkekehityshankkeensa ulkopuolisella rahoituksella kuten apurahoilla, tuotekehityslainoilla tai oman pääoman ehtoisella lisärahoituksella. Yhtiön kehitysohjelmien viivästyminen, rahoitusmarkkinoiden heikko tilanne tai vastaava tekijä voi vaikuttaa yhtiön rahoitusmahdollisuuksiin ja siten liiketoiminnan jatkumiseen.

Vaikka lääkeaihio osoittautuisi kliinisissä tutkimuksissa turvalliseksi ja tehokkaaksi, sen kaupallistamiseen liittyy riskejä kuten liiketoiminnallisesti kannattavan hinnan tai korvattavuuden hyväksyntä, myyntiverkoston järjestäminen, muiden kehitettävien hoitojen seurauksena muuttuva kilpailutilanne, pitkäaikaisessa käytössä ilmenevät yllättävät haitat, patenttien vahvuus, yhtiötä vastaan nostettavat patenttien loukkausväitteet ja vastaavat tekijät.

Yhtiö ei näe tällä hetkellä Covid-19 pandemian vaikuttavan olennaisesti sen toimintoihin. On kuitenkin mahdollista, että yrityksen kehitysprojektit voivat kärsiä viivästyksistä, jos pandemiatilanne pahenee.

Herantiksen liiketoimintaa koskevat myös yleiset liiketoimintariskit ja epävarmuudet kuten tietoturvariskit, riippuvaisuus alihankkijoista ja muista kolmansista osapuolista sekä kyky rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät.

Yksityiskohtainen selvitys Herantiksen riskeistä ja epävarmuustekijöistä on annettu englanninkielisessä sijoitusmuistiossa, joka on julkaistu Yhtiön verkkosivustolla 11.11.2019. Herantis on suojautunut riskeiltä parhaan kykynsä mukaan eikä yhtiön tiedossa ole sellaisia sen liiketoimintaa koskevia riskejä ja epävarmuuksia, jotka oleellisesti poikkeaisivat toimialan normaaleista riskeistä ja epävarmuuksista.

Ympäristötekijät

Herantis suhtautuu ympäristönsuojeluun vakavasti. Yhtiön laatujärjestelmä ja käytännöt velvoittavat huomioimaan ympäristön esimerkiksi rohkaisemalla käyttämään joukkoliikennettä, rajoittamalla matkustamisen liiketoiminnan kannalta välttämättömään ja tukemalla virtuaalisia kokouksia, mikäli mahdollista. Tulostaminen ja syntyvän jätteen määrä pyritään minimoimaan ja toimistojäte kierrätetään asianmukaisesti.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Herantis Pharma Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2020 oli noin 56,2 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2020 oli 7,40 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 10,00 euroa, alin 6,20 euroa ja keskikurssi 7,85 euroa.

Yhtiön osakevaihto katsauskaudella oli 1 146 922 osaketta mikä vastaa noin 15,1% yhtiön osakkeista. Herantiksella oli 30.6.2020 päivätyn osakasrekisterin mukaan 2 240 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2020 yhteensä 104 142 (107 792) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 1,4 (1,6) % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä julkaistaan yhtiön verkkosivustolla.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Craig Cook aloitti Yhtiön toimitusjohtajana 1.7.2020.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Tilinpäätöksen luvut on tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Taloudellinen tiedottaminen 2020

Tämä tilinpäätöstiedote liitteineen on julkaistu suomeksi ja englanniksi 25.8.2020 kello 9:00 yhtiön verkkosivuilla www.herantis.com. Mikäli eri kielellä julkaistut versiot poikkeavat toisistaan, suomenkielinen versio pätee.

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020 julkaistaan keskiviikkona 3.3.2021.

Herantis Pharma Oyj

Hallitus

Liitteet:

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2020
Rahavirtalaskelma 1.1.-30.6.2020
Laskelma oman pääoman muutoksista

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Craig Cook, toimitusjohtaja, puh. +44 7557 879533
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com 
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomessa +358 9 25 380 225, Ruotsissa +
358 40 5161400

Herantis Pharma lyhyesti

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla symbolilla "HRTIS" sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla symbolilla "HRNTS". Herantiksen uutiskirjeet voi tilata osoitteesta https://herantis.com/tilaa.