Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Kliininen kehitys eteni suunnitellusti

Tammi-joulukuun 2017 pääkohdat:

  • Herantis Pharman ("Herantis") Vaiheen 1 kliininen Lymfactin-tutkimus eteni maaliskuussa ylimmälle annostasolle ja kesäkuussa viimeiseen potilaskohorttiin. Yhtiö tiedotti kesäkuussa aloittaneensa Vaiheen 2 kliinisen Lymfactin-tutkimuksen suunnittelun.
  • Ruotsin lääkeviranomainen MPA antoi maaliskuussa Herantikselle luvan ensimmäiselle kliiniselle tutkimukselle yhtiön CDNF-tutkimusvalmisteella Parkinsonin taudin hoidossa. Suomen lääkeviranomainen Fimea antoi samalle tutkimukselle luvan kesäkuussa.
  • Yhdysvaltain patenttiviranomainen USPTO myönsi toukokuussa Herantikselle patentin hermosoluja suojaavan MANF:n terapeuttiseen käyttöön.
  • Syyskuussa ensimmäinen potilas aloitti kliinisessä tutkimuksessa CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudin hoidossa.
  • Marraskuussa yhtiö toteutti ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttaman suunnatun osakeannin, jossa annettiin yhteensä 800 000 uutta osaketta 5,85 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
  • Joulukuussa yhtiö täsmensi Lymfactin-kehityshankkeen suunnitelmia. Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen tulokset ovat vastanneet odotuksia ja potilasrekrytoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin yhtiö suunnittelee jättävänsä lupahakemuksen Vaiheen 2 tutkimukselle.
  • Osakekohtainen tulos oli -0,51 (1-12/2016: -1,07) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -2,6 (-3,0) miljoonaa euroa.
  • Herantiksen rahavarat 31.12.2017 olivat 5,4 (2,8) miljoonaa euroa.
  • Yhtiön taloudellinen asema on vastannut odotuksia viimeisellä puolivuotisjaksolla, eikä tavallisesta poikkeavia tapahtumia ole ollut.

Avainluvut (konserni)

1 000 euroa 7-12/2017 7-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 25,3
Henkilöstökulut 449,0 397,2 1 024,1 942,1
Poistot ja arvonalentumiset 606,4 604,0 1 217,6 1 202,9
Muut liiketoiminnan kulut 1 037,0 846,1 1 928,1 2 273,3
Tilikauden tulos -136,7 -1 827,0 -2 164,5 -4 424,5
Liiketoiminnan rahavirta -1 649,5 -922,6 -2 599,0 -3 035,7

  7-12/2017 7-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Omavaraisuusaste % 35,3 15,4 35,3 15,4
Osakekohtainen tulos € -0,03 -0,44 -0,51 -1,07
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 918 305 4 118 305 4 918 305 4 118 305
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 4 322 653 4 118 305 4 221 319 4 117 331

1000 euroa 31.12.2017 31.12.2016
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 5 402,0 2 829,5
Oma pääoma 4 090,4 1 574,9
Taseen loppusumma 11 572,6 10 205,5

Avainlukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana

Lopetetut toiminnot
Herantiksen tytäryhtiö BioCis Pharma Oy haettiin konkurssiin 1.12.2017 Cis-UCA-silmälääkeaihion kumppanuusneuvotteluiden päätyttyä tuloksettomina. Sekä konsernin sisäiset saamiset BioCis Pharma Oy:ltä että BioCis Pharma Oy:n kehityshankkeet on alaskirjattu kokonaisuudessaan jo vuonna 2015, eikä BioCis Pharma Oy:n konkurssilla ole oleellista vaikutusta emoyhtiön tai konsernin toimintaan.

Ohjeistus vuodelle 2018
Vuonna 2018 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. Yhtiö investoi edelleen aktiivisiin lääkekehityshankkeisiinsa lymfaturvotuksen ja Parkinsonin taudin hoidossa. Nykyisen rahoituksen arvioidaan riittävän ensimmäisten lumekontrolloitujen kliinisten tutkimusten toteuttamiseen sekä CDNF- että Lymfactin-lääkeaihioilla.

Näkymät vuodelle 2018
Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi tekemällä lääkeaihioilleen kaupallistamissopimuksia. Herantis jatkaa keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa liittyen yhtiön lääkekehityshankkeisiin. Rahoitustilanteensa ansiosta yhtiö voi jatkaa lääkekehitystä ensimmäisten lumekontrolloitujen kliinisten tutkimusten loppuun ennen yhteistyösopimusten solmimista, mikäli se on osakkeenomistajien edun mukaista.
Vuoden 2018 tärkeimpiä tavoitteita ovat Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen käynnistäminen Lymfactin-lääkeaihioilla sekä Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen potilasrekrytoinnin valmistuminen CDNF-lääkeaihiolla. Molemmat lääkeaihiot perustuvat alansa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen ja tähtäävät läpimurtoon vakavien sairauksien hoidossa.

Toimitusjohtaja Pekka Simula:
Vuosi 2017 oli merkittävä sekä Herantikselle että 100-vuotiaalle Suomelle. Me kunnioitimme Suomi 100 -juhlavuotta suomalaisella lääkekehitystyöllä: vuoden päättyessä meillä oli samanaikaisesti käynnissä kaksi maailman ensimmäistä kliinistä tutkimusta Suomessa kehitetyillä, suomalaiseen huippututkimukseen pohjautuvilla biologisilla lääkeaihioilla. Herantis huomioitiin vuonna 2017 myös pohjoismaisella terveysalan Nordic Star -palkinnolla. Kiitos tästä kuuluu vahvalle suomalaiselle osaamiselle. Kansainvälisen verkostomme lisäksi lääkekehitystyömme taustalla on kotimainen yhteistyö mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.
Herantiksen lääkeaihioista CDNF pyrkii pysäyttämään Parkinsonin taudin etenemisen, Lymfactin parantamaan lymfaturvotuksen. Kumpaankaan sairauteen ei toistaiseksi tunneta muita kuin oireita helpottavia hoitoja. Kun lääkkeiden hinnankorotuksista käytiin vuoden aikana vilkasta keskustelua, on hyvä muistaa, että Parkinsonin taudin pysäyttävä hoito säästäisi yhteiskunnalle esimerkiksi Yhdysvalloissa yli 400 000 dollaria potilasta kohti. Lymfaturvotus puolestaan aiheuttaa jopa yli 10 000 dollarin kustannukset potilasta kohden vuosittain. Onnistuessamme työssämme ja CDNF:n ja Lymfactinin lunastaessa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvat lupauksensa, ne helpottaisivat paitsi lukemattomien potilaiden kärsimystä myös sairauksien aiheuttamaa kansantaloudellista taakkaa.
Kuluneena vuonna Lymfactinin ensimmäinen kliininen tutkimus eteni hienosti ja lääkeaihion siedettävyys- ja turvallisuusprofiili on ollut hyvä. Odotusten mukaisten alustavien tuloksien ansiosta pääsimme valmistelemaan Vaiheen 2 kliinistä tutkimusta ja varmistamaan sille rahoituksen. Vaiheen 2 tutkimuksessa Lymfactin-lääkeaihion tehokkuus pyritään osoittamaan vertaamalla sitä lumelääkkeeseen.
Rekrytoimme myös ensimmäiset potilaat maailman ensimmäiseen kliiniseen tutkimukseen CDNF:llä. Vaiheen 1-2 kliinisessä tutkimuksessa CDNF:ää verrataan heti lumelääkkeeseen Parkinsonin taudin hoidossa. Kliininen tutkimus on Euroopan Unionin rahoittama: EU:n oman arvioinnin mukaan se pohjautuu johtavaan tieteelliseen tutkimukseen ja saattaa parantaa Parkinsonin taudin hoitoa merkittävästi.
Vuonna 2018 teemme parhaamme varmistaaksemme näiden kliinisten tutkimusten etenemisen kohti lääkeaihioidemme tehokkuuden osoittamista. Luonnollisesti jatkamme muutakin suomalaista yhteistyötä ja osallistumme mm. kansainväliseen IVBM-konferenssiin (International Vascular Biology Meeting), joka järjestetään Suomessa Lymfactinin keksijän professori Alitalon johdolla. Suhtaudun hyvin luottavaisesti siihen, että vuosi 2018 vie meitä merkittävästi eteenpäin tällä haastavalla, kärsivällisyyttä vaativalla ja erittäin motivoivalla toimialalla.

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.12.2017
Herantiksen lääkekehitys
Herantis kehittää johtavaan tieteeseen pohjautuvia lääkkeitä pyrkimyksenään läpimurto vaikeiden sairauksien hoidossa. Yhtiön tavoitteena on tuoda lääkeaihiot kliiniseen vaiheeseen ja osoittaa niiden turvallisuus ensimmäisissä kliinisissä tutkimuksissa. Tämän jälkeen yhtiön strategiana on neuvotella kaupallisia sopimuksia suurempien lääkeyhtiöiden kanssa lääkeaihioidensa jatkokehityksestä ja markkinoinnista.
CDNF- ja Lymfactin-lääkeaihioiden mahdollisen tehokkuuden osoitus lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa voi kasvattaa merkittävästi niiden arvoa kaupallistamissopimuksia ajatellen.
Vuonna 2017 yhtiön lääkekehitys eteni suotuisasti, kun CDNF-lääkeaihion lumekontrolloitu kliininen tutkimus käynnistyi ja Lymfactin-lääkeaihion ensimmäisestä kliinisestä tutkimuksesta saatujen alustavien tuloksien vastattua odotuksia alettiin valmistella myös Lymfactinin lumekontrolloitua tutkimusta.
CDNF Parkinsonin taudin hoitoon
Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, jota sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä maailmassa. Tunnetut hoidot auttavat vain taudin motorisiin oireisiin ja niiden vaikutus tyypillisesti heikkenee taudin edetessä. Herantiksen tavoitteena on parantaa taudin hoitoa merkittävästi.
Professori Mart Saarman johtaman Helsingin yliopiston tutkimusryhmän löytämä, ihmisessä luontaisesti esiintyvä CDNF-proteiini on tieteellisissä tutkimuksissa osoittautunut lupaavaksi hermosoluja suojaavaksi lääkeaihioksi. Parkinson-tautimalleissa CDNF on suojannut tehokkaasti dopamiinisoluja, auttanut jo rappeutuneita hermosoluja toipumaan sekä vaikuttanut myönteisesti niin taudin motorisiin kuin ei-motorisiin oireisiin sekä taudin etenemiseen. Herantis on patentoinut CDNF:n kansainvälisesti.
Herantis käynnisti vuonna 2017 maailman ensimmäisen kliinisen tutkimuksen CDNF:llä. Tämä Vaiheen 1-2 satunnaistettu, lumekontrolloitu kliininen tutkimus vertaa CDNF:n turvallisuutta ja alustavaa tehokkuutta lumelääkkeeseen yhteensä 18:ssa Parkinsonin tautia sairastavassa potilaassa. Tutkimukseen osallistuu kolme yliopistosairaalaa Suomessa ja Ruotsissa ja sen potilasrekrytointi on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2018 aikana.
Lymfactin sekundäärisen (toissijaisen) lymfaturvotuksen hoitoon
Imuteiden vaurioituminen esimerkiksi onnettomuuden, leikkauksen tai sairauden seurauksena voi aiheuttaa sekundäärisen lymfaturvotuksen. Sen yleisiä oireita ovat pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka usein heikentää merkittävästi potilaan elämänlaatua. Nyt käytössä olevat hoidot kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita osalla potilaista mutta eivät korjaa imujärjestelmän vaurioita, joista lymfaturvotus johtuu.
Professori Kari Alitalon johtaman Helsingin yliopiston tutkimusryhmän löytämä ihmiselle luontainen kasvutekijä VEGF-C on välttämätön imusuonten uudiskasvulle. Herantiksen Lymfactin-lääkeaihio on kehitetty tämän tieteellisen läpimurron pohjalta, ja se on maailman ensimmäinen ja ainoa imusuoniston vaurioita korjaava geeniterapia, joka on edennyt kliiniseen vaiheeseen.
Lääkeaihion ensimmäisessä, Vaiheen 1 kliinisessä tutkimuksessa Lymfactinia annetaan pienelle määrälle potilaita, jotka sairastavat rintasyöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotusta. Tutkimus on edennyt hyvin ja sen potilasrekrytoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Alustavat tulokset ovat vastanneet odotuksia, minkä ansiosta Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen suunnittelu on jo aloitettu ja sen lupahakemus on tarkoitus jättää viranomaisille myös vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.
Mikäli Lymfactin osoittautuu tehokkaaksi hoidoksi rintasyöpähoitojen aiheuttamaan lymfaturvotukseen, sen uskotaan soveltuvan myös muiden sekundääristen lymfaturvotusten hoitoon.
CDNF: hermostoa suojaava tekijä ALS:n hoitoon
Amyotrofinen lateraaliskleroosi eli ALS on vaikea hermorappeumasairaus. Sen aiheuttajaa ei pääsääntöisesti tunneta eikä parannuskeinoja ole. Tauti rappeuttaa lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja, ja taudin edetessä potilas tyypillisesti menettää liikuntakyvyn, puhekyvyn, kyvyn niellä ja lopulta myös kyvyn hengittää. Tauti etenee hyvin yksilöllisesti, mutta eliniän ennuste diagnoosista on noin 2-5 vuotta. Maailmassa diagnosoidaan arviolta 140 000 ALS-potilasta vuosittain.
Euroopan lääkevirasto EMA ja Yhdysvaltain FDA ovat myöntäneet CDNF-lääkeaihiolle harvinaislääkestatuksen ALS:n hoitoon. Tämä perustuu alustaviin prekliinisiin tutkimustuloksiin, joiden perusteella CDNF:stä voi olla hyötyä ALS-potilaille. Herantis selvittää mahdollisuuksia käynnistää CDNF-kehitysohjelma ALS:n hoitoon. Toistaiseksi kehitysohjelmasta ei ole tehty päätöksiä eikä sille ole rahoitusta.
MANF: hermostoa suojaava tekijä
MANF on ainoa tunnettu hermosoluja suojaava tekijä, joka ominaisuuksiltaan muistuttaa Herantiksen patentoimaa CDNF:ää. CDNF ja MANF muun muassa suojaavat soluja solulimakalvoston stressiltä, niin kutsutulta ER-stressiltä, joka liittyy useisiin hermorappeumasairauksiin ja muihin kroonisiin sairauksiin. Herantikselle on myönnetty USA:ssa patentti MANF:n käyttöön aivosairauksien kuten Parkinsonin taudin, epilepsian sekä aivoinfarktin hoidossa. Herantis tiedottaa erikseen, mikäli yhtiö käynnistää MANF:iin liittyvän lääkekehityshankkeen.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut
Herantis-konsernilla ei ollut oleellista liikevaihtoa vuonna 2017 eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 1,4 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Katsauskauden tutkimus- ja kehityskulut muodostuivat pääasiassa kliinisistä tutkimuksista CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa ja Lymfactinilla rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoidossa.
Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta olivat 1,8 miljoonaa euroa ja ne kirjattiin katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan.
Konsernin katsauskauden tulos oli -2,2 (viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta: -4,4) miljoonaa euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Yhtiön rahavarat 31.12.2017 olivat 5,4 (edellisen katsauskauden päättyessä 31.12.2016: 2,8) miljoonaa euroa.
Lisäksi yhtiöllä on Tekesin (1/2018 lähtien Business Finland) myöntämiä, toistaiseksi nostamattomia tuotekehityslainoja yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana Herantis nosti noin 0,5 (0,4) miljoonan euron maksuerät myönnetyistä tuotekehityslainoista.
Lisäksi Euroopan Unioni on myöntänyt 1.1.2017 käynnistyneelle TreatER-projektille noin 6,0 miljoonan euron tuen. TreatER-projektin keskeinen osa on Herantiksen Vaiheen 1-2 kliininen tutkimus CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudissa.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -2,6 (-3,0) miljoonaa euroa.
Yritysostot ja suunnatut osakeannit
Herantis tiedotti 9.11.2017 yhtiön hallituksen päättäneen suunnatusta osakeannista tietyille institutionaalisille sijoittajille ja rajoitetulle joukolle kokeneita sijoittajia sekä tietyille yhtiön johdon jäsenille. Osakeannissa annettiin yhteensä 800 000 uutta osaketta 5,85 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.
Osakepääomaa ei korotettu vaan koko merkintähinta, 4 680 000,00 euroa, kirjattiin yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena Herantis Pharma Oyj:n osakkeiden määrä nousi 4 918 305 osakkeeseen. Annetut uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 15.11.2017 ja ne ovat tuottaneet omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Annetut osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 16.11.2017 alkaen.
Tase
Konsernitaseen loppusumma 31.12.2017 oli 11,6 (10,2) miljoonaa euroa.
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2017 konsernitaseessa lyhytaikaisia velkoja 1,5 (0,7) miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja 6,0 (7,9) miljoonaa euroa ja pääomalainoja 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.
Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.
Oma pääoma
Konsernin oma pääoma 31.12.2017 oli 4,1 (1,6) miljoonaa euroa. Muutos on seurausta toteutetusta osakeannista sekä konsernin tappiosta tilikaudella.
Henkilöstö, johto ja hallinto
Henkilöstö katsauskauden lopussa 31.12.2017 oli 7 (7) henkilöä.
Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Pekka Mattila (pj), Jim Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite. Toimitusjohtajana toimi Pekka Simula.
Varsinainen yhtiökokous 2017
Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tiistaina 11.4.2017.
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappiotilille.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1000 euroa kuukaudessa, pois lukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenet kuuluvat optio-ohjelman 2014 I piiriin, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille voidaan myöntää sanotun ohjelman mukaisia optioita kultakin täydeltä 12 kuukauden jaksolta hallituksen jäseninä. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell, KHT.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Katsauskauden aikana yhtiö mitätöi yhteensä 96 625 optio-oikeutta, jotka olisivat oikeuttaneet merkitsemään 96 625 uutta Herantiksen osaketta. Nämä optio-oikeudet kuuluivat yhtiön vuoden 2014 optio-ohjelmiin II ja III, ja niiden osakemerkintäaika oli päättynyt.
Yhtiöllä on kolme voimassaolevaa optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2010, Optio-ohjelma 2014 I sekä Optio-ohjelma 2016 I, joista on annettu optioita yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi pitkäjänteisesti yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-ohjelmien pääkohdat on listattu alla olevassa taulukossa. Tarkempia tietoja optio-ohjelmista on yhtiön verkkosivustolla www.herantis.com.

Optio-ohjelma Osakemäärä enintään1 Osakkeen merkintähinta Päätös optio-ohjelmasta
2010 37 600 € 0,00005 Yhtiökokous 26.8.2010
2014 I 50 800 € 0,00005 Yhtiökokous 20.3.2014
2016 I 70 000 € 2,92 Yhtiökokous 9.4.2015, hallituksen kokous 19.5.2016
YHTEENSÄ 158 400

1 Suurin mahdollinen jäljellä oleva määrä osakkeita, joka optioilla voidaan merkitä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Herantis on lääkekehitysyhtiö, jonka toimintaa koskevat yleiset lääkekehityksen riskit ja epävarmuustekijät. Esimerkiksi lääkeaihioiden tuotantoon, säilyvyyteen, turvallisuuteen, tehokkuuteen ja kehityksen viranomaismenettelyihin liittyy tyypillisesti riskejä, joiden realisoituessa on mahdollista, ettei lääkeaihio ole kaupallisesti hyödynnettävissä tai sen kehitys viivästyy merkittävästi. Yksi tyypillinen lääkekehityksen haaste on, että tieteelliset prekliiniset tautimallit eivät vastaa oikeaa sairautta, joten lupaavat prekliiniset tulokset eivät takaa lääkeaihion toimivuutta oikeilla potilailla.
Koska Herantis kehittää uuteen tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia biologisia lääkkeitä joiden vaikutusmekanismit poikkeavat nykyisin tunnetuista lääkkeistä, riskejä ja epävarmuustekijöitä voi pitää perinteistä lääkekehitystä suurempina. Yhtiöllä ei myöskään ole kaupallistettuja lääkeaihioita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä, eikä se ole toistaiseksi solminut strategiansa mukaisia kaupallistamissopimuksia.
Lääkekehitys vaatii merkittäviä investointeja. Koska Herantiksella ei ole liikevaihtoa, yhtiön on rahoitettava lääkekehityshankkeensa ulkopuolisella rahoituksella kuten apurahoilla, tuotekehityslainoilla tai oman pääoman ehtoisella lisärahoituksella. Yhtiön kehitysohjelmien viivästyminen, rahoitusmarkkinoiden heikko tilanne tai vastaava tekijä voi vaikuttaa yhtiön rahoitusmahdollisuuksiin ja siten liiketoiminnan jatkumiseen.
Vaikka lääkeaihio osoittautuisi kliinisissä tutkimuksissa turvalliseksi ja tehokkaaksi, sen kaupallistamiseen liittyy riskejä kuten liiketoiminnallisesti kannattavan hinnan tai korvattavuuden hyväksyntä, myyntiverkoston järjestäminen, muiden kehitettävien hoitojen seurauksena muuttuva kilpailutilanne, pitkäaikaisessa käytössä ilmenevät yllättävät haitat, patenttien vahvuus, yhtiötä vastaan nostettavat patenttien loukkausväitteet ja vastaavat tekijät.
Herantiksen liiketoimintaa koskevat myös yleiset liiketoimintariskit ja epävarmuudet kuten tietoturvariskit, riippuvaisuus alihankkijoista ja muista kolmansista osapuolista sekä kyky rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät.
Herantis on suojautunut riskeiltä parhaan kykynsä mukaan eikä yhtiön tiedossa ole sellaisia sen liiketoimintaa koskevia riskejä ja epävarmuuksia, jotka oleellisesti poikkeaisivat toimialan normaaleista riskeistä ja epävarmuuksista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Herantis Pharma Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 31.12.2017 oli noin 26 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2017 oli 5,38 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 9,30 euroa, alin 2,66 euroa ja keskikurssi 5,29 euroa.
Yhtiön osakevaihto vuonna 2017 oli 381 630 osaketta mikä vastaa noin 9,0% yhtiön osakkeista. Herantiksella oli 31.12.2017 päivätyn osakasrekisterin mukaan 896 rekisteröityä osakkeenomistajaa.
Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 31.12.2017 yhteensä 68 366 (53 366) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 1,4 (1,3) % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä julkaistaan yhtiön verkkosivustolla.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Herantis tiedotti 8.2.2018 saaneensa päätökseen potilasrekrytoinnin Vaiheen 1 sekundäärisen lymfaturvotuksen tutkimuksessa Lymfactin-geeniterapiavalmisteella ja jättäneensä hakemuksen Vaiheen 2 tutkimuksesta.
Yhtiö tiedotti 14.2.2018 riippumattoman asiantuntijakomitean (DSMB) suositelleen yhtiön Parkinson-tutkimuksen jatkamista suunnitellusti, minkä seurauksena potilasrekrytointi alkaa kahdessa uudessa tutkimuskeskuksessa: Helsingin ja Skånen yliopistosairaaloissa.
Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle
Herantis Pharma -konsernin emoyhtiö on Herantis Pharma Oyj, jonka jakokelpoiset varat olivat 31.12.2017 taseen mukaisesti 9,2 miljoonaa euroa. Herantis Pharma Oyj:llä ei ollut oleellista liikevaihtoa vuonna 2017. Emoyhtiön vuoden 2017 tulos oli -2,5 miljoonaa euroa. 
Yhtiön hallitus esittää 11.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Tilinpäätöksen luvut on tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.
Taloudellinen tiedottaminen 2018
Tämä tilinpäätöstiedote julkaistaan suomeksi ja englanniksi 2.3.2018 kello 9:00 yhtiön verkkosivuilla www.herantis.com. Mikäli eri kielellä julkaistut versiot poikkeavat toisistaan, suomenkielinen versio pätee.
Yhtiön vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 20.3.2018 mennessä.
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2018 julkaistaan keskiviikkona 29.8.2018. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 11.4.2018.
Herantis Pharma Oyj
Hallitus

LIITTEET
Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.12.2017
Rahavirtalaskelma 1.1.-31.12.2017
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu: Nasdaq, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com 
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma lyhyesti
Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.