Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Kliininen kehitys etenee turvallisuustutkimuksista kohti näyttöä tehokkuudesta

Tammi-joulukuun 2018 pääkohdat:

 • Herantis Pharman ("Herantis") Lymfactin-lääkeaihion Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen potilasrekrytointi valmistui helmikuussa.
 • CDNF-lääkeaihion Vaiheen 1-2 kliininen tutkimus laajeni Tukholman lisäksi helmikuussa Helsingin ja Lundin yliopistosairaaloihin suotuisan ensimmäisen turvallisuusarvion ansiosta.
 • Huhtikuussa yhtiö tiedotti positiivisista väliaikatuloksista Vaiheen 1 tutkimuksesta Lymfactinilla rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoidossa.
 • Kesäkuussa Herantis käynnisti Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen Lymfactin-lääkeaihiolla.
 • Heinäkuussa Herantis tiedotti lisensoineensa Helsingin yliopistolta seuraavan sukupolven ei-invasiivisen CDNF-lääkeaihion ja käynnistäneensä sen varhaisen vaiheen kehityksen.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,85 (1-12/2017: -0,51) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -3,7 (-2,6) miljoonaa euroa.
 • Herantiksen rahavarat 31.12.2018 olivat 2,2 (5,4) miljoonaa euroa.
 • Yhtiön taloudellinen asema on vastannut odotuksia vuonna 2018, eikä tavallisesta poikkeavia tapahtumia ole ollut.

Avainluvut (konserni)

1 000 euroa 7-12/2018 7-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstökulut 561,6 449,0 1 243,9 1 024,1
Poistot ja arvonalentumiset 601,2 606,4 1 202,5 1 217,6
Muut liiketoiminnan kulut 1 306,0 1 037,0 2 654,3 1 928,1
Tilikauden tulos 2 414,9 -136,7 -4 179,7 -2 164,5
Liiketoiminnan rahavirta 1 928,5 -1 649,5 3 732,2 -2 599,0

  7-12/2018 7-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Omavaraisuusaste % -1,2 35,3 -1,2 35,3
Osakekohtainen tulos € -0,49 -0,03 -0,85 -0,51
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 918 305 4 918 305 4 918 305 4 918 305
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 4 918 305 4 322 653 4 918 305 4 221 319

1000 euroa 31.12.2018 31.12.2017
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 2 185,5 5 402,0
Oma pääoma -89,3 4 090,4
Taseen loppusumma 7 147,5 11 572,6

Avainlukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2019

Vuonna 2019 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. Yhtiö investoi edelleen aktiivisiin lääkekehityshankkeisiinsa Parkinsonin taudin ja lymfaturvotuksen hoidossa sekä seuraavan sukupolven ei-invasiivisen CDNF:n kehitykseen. Yhtiö tulee selvittämään vaihtoehtoja rahoitustilanteensa vahvistamiseksi kehityshankkeiden resurssoimiseksi.

Näkymät vuodelle 2019

Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi tekemällä lääkeaihioilleen kaupallistamissopimuksia. Herantis jatkaa keskusteluja lääkekehityshankkeistaan mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden 2019 tärkeimpiä tavoitteita ovat CDNF:n Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen alustavien tulosten esitteleminen, Lymfactinin Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen potilasrekrytoinnin eteneminen, seuraavan sukupolven CDNF:n päämolekyylin valinta kehitystyöhön, ja rahoituksen varmistaminen yhtiön suunnitelluille operaatioille vuoden 2020 loppuun saakka.

Toimitusjohtaja Pekka Simula:

Vuosi 2018 oli Herantiksen historian hienoin vuosi. Lymfactin eteni Vaiheen 2 kliiniseen tutkimukseen. Parkinsonin taudin läpimurtoon tähtäävää CDNF-lääkeaihiota annosteltiin potilaille ensimmäistä kertaa, ja Vaiheen 1-2 kliininen tutkimus on edennyt suunnitellusti. Lisäksi käynnistimme seuraavan sukupolven CDNF-kehityshankkeen, jonka uskomme sopivan annosteltavaksi ilman kirurgista toimenpidettä ja siten kasvattavan merkittävästi CDNF:n kaupallista potentiaalia.

Heinäkuussa 2018 tiedotimme lisensoineemme seuraavan sukupolven CDNF-lääkeaihion, ngCDNF:n, läheiseltä kumppaniltamme Helsingin yliopistolta. Suoraan aivoihin annosteltava CDNF tähtää läpimurtoon Parkinsonin taudin hoidossa. ngCDNF:n uskotaan puolestaan toimivan yhtä tehokkaasti myös annosteltuna tavanomaisempien lääkkeiden tapaan. CDNF:llä voi soveltua useiden hermorappeumasairauksien kuten ALS:n tai Alzheimerin taudin hoitoon, jos se saadaan annosteltua riittävän laajalle alueelle. ngCDNF saattaa ratkaista juuri näitä annosteluun liittyviä haasteita. Väestön ikääntyessä hermorappeumasairaudet muodostavat valtavan inhimillisen ja kansantaloudellisen taakan, jonka hoitamiseen CDNF/ngCDNF-kehitystyö avaa johtavan tieteen ansiosta uusia mahdollisuuksia.

Vuosi 2018 oli perustellusti yhtiön toistaiseksi paras vuosi. Uskon vahvasti, että vuodesta 2019 tulee vielä parempi.

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.12.2018

Herantiksen lääkekehitys

Herantis kehittää johtavaan tieteeseen pohjautuvia lääkkeitä pyrkimyksenään läpimurto vaikeiden sairauksien hoidossa. Yhtiön strategia on hankkia oikeuksia varhaisen vaiheen lääkeaihioihin, kehittää niitä kliiniseen vaiheeseen ja neuvotella kaupallisia sopimuksia suurempien lääkeyhtiöiden kanssa lääkeaihioidensa jatkokehityksestä ja markkinoinnista.

Vuonna 2018 yhtiön lääkekehitys eteni suunnitellusti, kun CDNF-lääkeaihion lumekontrolloitu kliininen tutkimus eteni kolmessa tutkimuskeskuksessa ja Lymfactin-lääkeaihion ensimmäisestä kliinisestä tutkimuksesta saatujen hyvien alustavien tuloksien ansiosta voitiin käynnistää Vaiheen 2 kliininen tutkimus.

CDNF Parkinsonin taudin hoitoon

Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, jota sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä maailmassa. Tunnetut hoidot auttavat vain taudin motorisiin oireisiin ja niiden vaikutus tyypillisesti heikkenee taudin edetessä. Herantiksen tavoitteena on parantaa taudin hoitoa merkittävästi.

Professori Mart Saarman johtaman Helsingin yliopiston tutkimusryhmän löytämä, ihmisessä luontaisesti esiintyvä CDNF-proteiini on tieteellisissä tutkimuksissa osoittautunut lupaavaksi hermosoluja suojaavaksi lääkeaihioksi. Parkinson-tautimalleissa CDNF on suojannut tehokkaasti dopamiinisoluja, auttanut jo rappeutuneita hermosoluja toipumaan sekä vaikuttanut myönteisesti niin taudin motorisiin kuin ei-motorisiin oireisiin. Prekliinisen aineiston perusteella CDNF voi jopa pysäyttää taudin etenemisen. Herantis on patentoinut CDNF:n kansainvälisesti.

Herantiksen kehitystyö on edennyt ensimmäiseen kliiniseen tutkimukseen CDNF:llä. Tämä Vaiheen 1-2 satunnaistettu, lumekontrolloitu kliininen tutkimus vertaa CDNF:n turvallisuutta ja alustavaa tehokkuutta lumelääkkeeseen 18:ssa Parkinsonin tautia sairastavassa potilaassa. Tutkimukseen osallistuu kolme yliopistosairaalaa Suomessa ja Ruotsissa ja sen alustavista tuloksista on tarkoitus tiedottaa vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2018 Herantis käynnisti seuraavan sukupolven CDNF:n eli ei-invasiivisen ngCDNF:n kehityksen. ngCDNF:n kehitys on varhaisessa prekliinisessä vaiheessa.

Lymfactin sekundäärisen (toissijaisen) lymfaturvotuksen hoitoon

Imuteiden vaurioituminen esimerkiksi onnettomuuden, leikkauksen tai sairauden seurauksena voi aiheuttaa sekundäärisen lymfaturvotuksen. Sen yleisiä oireita ovat pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka usein heikentää merkittävästi potilaan elämänlaatua. Tunnetut hoidot kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita osalla potilaista, mutta ne eivät korjaa lymfaturvotuksen syytä.

Professori Kari Alitalon johtaman Helsingin yliopiston tutkimusryhmän löytämä ihmiselle luontainen kasvutekijä VEGF-C on välttämätön imusuonten uudiskasvulle. Herantiksen Lymfactin-lääkeaihio on kehitetty tämän tieteellisen läpimurron pohjalta, ja se on maailman ensimmäinen ja ainoa kliiniseen vaiheeseen edennyt imusuoniston vaurioita korjaava geeniterapia.

Lymfactinin kehitys on nyt Vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa, jossa sen turvallisuutta ja tehokkuutta verrataan lumelääkkeeseen potilailla, jotka sairastavat rintasyöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotusta. Tutkimukseen on tarkoitus rekrytoida kaikkiaan 40 potilasta ja sen tuloksia odotetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mikäli Lymfactin osoittautuu tehokkaaksi hoidoksi rintasyöpähoitojen aiheuttamaan lymfaturvotukseen, sen uskotaan soveltuvan myös muiden sekundääristen lymfaturvotusten hoitoon.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2018

Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut

Herantis-konsernilla ei ollut oleellista liikevaihtoa vuonna 2018 eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 2,1 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu katsauskauden kuluiksi tuloslaskelmaan. Ne muodostuivat pääasiassa kliinisistä tutkimuksista CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa ja Lymfactinilla rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoidossa sekä ngCDNF-lääkeaihion varhaisesta prekliinisestä kehityksestä.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta olivat 1,4 miljoonaa euroa ja ne kirjattiin katsauskauden kuluiksi tuloslaskelmaan.

Konsernin katsauskauden tulos oli -4,2 (viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta: -2,2) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahavarat 31.12.2018 olivat 2,2 (edellisen katsauskauden päättyessä 31.12.2017: 5,4) miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiöllä on Business Finlandin myöntämiä, toistaiseksi nostamattomia tuotekehityslainoja yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana Herantis nosti noin 0,5 (0,5) miljoonan euron maksuerät myönnetyistä tuotekehityslainoista.

Lisäksi Euroopan Unioni on myöntänyt 1.1.2017 käynnistyneelle TreatER-projektille noin 6,0 miljoonan euron tuen. TreatER-projektin keskeinen osa on Herantiksen Vaiheen 1-2 kliininen tutkimus CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudissa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -3,7 (-2,6) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit

Herantis ei ole toteuttanut yritysostoja tai suunnattuja osakeanteja katsauskauden aikana.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta

Tilinpäätös tilikaudelta 2018 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen, jolloin oletetaan, että Herantis Pharma Oyj pystyy ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa rahoittamaan toimintansa esimerkiksi osakeannein tai kumppanuussopimuksin. Herantiksen johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut käynnissä olevat rahoitus- ja kumppanuusneuvottelut sekä niihin liittyvät epävarmuustekijät ja riskit. Riittävä käyttöpääoma yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin on tarkoitus varmistaa osakeannilla, josta yhtiö on tiedottanut 15.2.2019 ja joka edellyttää, muun ohella, yhtiökokouksen hyväksyntää osakeantivaltuutukselle. Osakeantivaltuutusta haetaan 12.3.2019 pidettävältä ylimääräiseltä yhtiökokoukselta. Johto katsoo, että 2,0 miljoonaa euroa riittää kattamaan sen käyttöpääoman vajauksen seuraavalle 12 kuukaudelle, sisältäen tytäryhtiö Laurantis Pharma Oy:n käyttöpääoman tarpeen.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävät yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epävarmuudet ovat:

 • Yhtiön johto on tehnyt arvioita yhtiön seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteesta ja käyttöpääoman tarpeista
 • Yhtiön johto on käynyt keskusteluita nykyisten ja mahdollisten uusien osakkeenomistajien kanssa ja arvioinut niiden perusteella mahdollisen osakeannin toteutumismahdollisuuksia ja suuruutta
 • Yhtiön johto on arvioinut rahoitusmarkkinan tilannetta ja siihen liittyviä riskejä.

Näihin arvioihin liittyy merkittäviä johdon arviota ja olettamia sekä epävarmuustekijöitä, joiden minimoimiseksi yhtiö pyrkii toteuttamaan osakeannin nopealla aikataululla, arviolta maaliskuussa 2019. Mikäli suunniteltu osakeanti ei toteutuisi tai suunnitellulla osakeannilla kerättävä määrä ei riittäisi yhtiön suunniteltuun käyttöpääomatarpeeseen, toiminnan jatkuvuuteen liittyisi olennaista epävarmuutta.

Tase

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2018 oli 7,1 (11,6) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2018 konsernitaseessa lyhytaikaisia velkoja 1,4 (1,5) miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja 5,9 (6,0) miljoonaa euroa ja pääomalainoja 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,7 (-0,2) miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma

Konsernin oma pääoma 31.12.2018 oli -0,1 (4,1) miljoonaa euroa. Muutos on seurausta konsernin tappiosta tilikaudella.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstö katsauskauden lopussa 31.12.2018 oli 10 (7) henkilöä.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Pekka Mattila (pj), Jim Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite. Toimitusjohtajana toimi Pekka Simula.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tiistaina 11.4.2018.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa, pois lukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallitukseen valittiin viisi jäsentä: Pekka Mattila, James (Jim) Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite.

Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 § koskien hallitusta muutettiin kuulumaan seuraavasti:

"4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenelle voidaan nimetä henkilökohtainen varajäsen."

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Mattila.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on neljä voimassaolevaa optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2010, Optio-ohjelma 2014 I, Optio-ohjelma 2016 I sekä Optio-ohjelma 2018 I, joista on annettu optioita yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi pitkäjänteisesti yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-ohjelmien pääkohdat on listattu alla olevassa taulukossa. Tarkempia tietoja optio-ohjelmista on yhtiön verkkosivustolla www.herantis.com.

Optio-ohjelma Osakemäärä enintään1 Osakkeen merkintähinta Päätös optio-ohjelmasta
2010 37 600 € 0,00005 Yhtiökokous 26.8.2010
2014 I 50 800 € 0,00005 Yhtiökokous 20.3.2014
2016 I 70 000 € 2,92 Yhtiökokous 9.4.2015, hallituksen kokous 19.5.2016
2018 I 100 000 € 5,85 Yhtiökokous 9.4.2015, hallituksen kokous 28.8.2018
YHTEENSÄ 258 400

1 Suurin mahdollinen jäljellä oleva määrä osakkeita, joka optioilla voidaan merkitä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Herantis on lääkekehitysyhtiö, jonka toimintaa koskevat yleiset lääkekehityksen riskit ja epävarmuustekijät. Esimerkiksi lääkeaihioiden tuotantoon, säilyvyyteen, turvallisuuteen, tehokkuuteen ja kehityksen viranomaismenettelyihin liittyy tyypillisesti riskejä, joiden realisoituessa on mahdollista, ettei lääkeaihio ole kaupallisesti hyödynnettävissä tai sen kehitys viivästyy merkittävästi. Yksi tyypillinen lääkekehityksen haaste on, että tieteelliset prekliiniset tautimallit eivät vastaa oikeaa sairautta, joten lupaavat prekliiniset tulokset eivät takaa lääkeaihion toimivuutta oikeilla potilailla.

Koska Herantis kehittää uuteen tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia biologisia lääkkeitä joiden vaikutusmekanismit poikkeavat nykyisin tunnetuista lääkkeistä, riskejä ja epävarmuustekijöitä voi pitää perinteistä lääkekehitystä suurempina. Yhtiöllä ei myöskään ole kaupallistettuja lääkeaihioita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä, eikä se ole toistaiseksi solminut strategiansa mukaisia kaupallistamissopimuksia.

Lääkekehitys vaatii merkittäviä investointeja. Koska Herantiksella ei ole liikevaihtoa, yhtiön on rahoitettava lääkekehityshankkeensa ulkopuolisella rahoituksella kuten apurahoilla, tuotekehityslainoilla tai oman pääoman ehtoisella lisärahoituksella. Yhtiön kehitysohjelmien viivästyminen, rahoitusmarkkinoiden heikko tilanne tai vastaava tekijä voi vaikuttaa yhtiön rahoitusmahdollisuuksiin ja siten liiketoiminnan jatkumiseen.

Vaikka lääkeaihio osoittautuisi kliinisissä tutkimuksissa turvalliseksi ja tehokkaaksi, sen kaupallistamiseen liittyy riskejä kuten liiketoiminnallisesti kannattavan hinnan tai korvattavuuden hyväksyntä, myyntiverkoston järjestäminen, muiden kehitettävien hoitojen seurauksena muuttuva kilpailutilanne, pitkäaikaisessa käytössä ilmenevät yllättävät haitat, patenttien vahvuus, yhtiötä vastaan nostettavat patenttien loukkausväitteet ja vastaavat tekijät.

Herantiksen liiketoimintaa koskevat myös yleiset liiketoimintariskit ja epävarmuudet kuten tietoturvariskit, riippuvaisuus alihankkijoista ja muista kolmansista osapuolista sekä kyky rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät.

Herantis on suojautunut riskeiltä parhaan kykynsä mukaan eikä yhtiön tiedossa ole sellaisia sen liiketoimintaa koskevia riskejä ja epävarmuuksia, jotka oleellisesti poikkeaisivat toimialan normaaleista riskeistä ja epävarmuuksista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Herantis Pharma Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 31.12.2018 oli noin 27,1 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2018 oli 5,50 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 7,55 euroa, alin 4,50 euroa ja keskikurssi 6,09 euroa.

Yhtiön osakevaihto vuonna 2018 oli 177 803 osaketta mikä vastaa noin 3,6% yhtiön osakkeista. Herantiksella oli 31.12.2018 päivätyn osakasrekisterin mukaan 905 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 31.12.2018 yhteensä 70 992 (68 366) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 1,4 (1,4) % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä julkaistaan yhtiön verkkosivustolla.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 15.2.2019 suunnittelevansa suunnattua osakeantia rajoitetulle joukolle sijoittajia ja yhtiön johdon jäseniä sekä valmistelevansa suunniteltua rinnakkaislistautumista Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle. Tähän liittyen yhtiö kutsui ylimääräisen yhtiökokouksen kokoontumaan 12.3.2019 ja päättämään osakeantivaltuutuksesta sekä uuden jäsenen, Ingrid Atteryd Heimanin, nimittämisestä Yhtiön hallitukseen.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Herantis Pharma -konsernin emoyhtiö on Herantis Pharma Oyj, jonka jakokelpoiset varat olivat 31.12.2018 taseen mukaisesti 7,2 miljoonaa euroa. Herantis Pharma Oyj:llä ei ollut oleellista liikevaihtoa vuonna 2018. Emoyhtiön vuoden 2018 tulos oli -2,2 miljoonaa euroa. 

Yhtiön hallitus esittää 11.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Tilinpäätöksen luvut on tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Taloudellinen tiedottaminen 2019

Tämä tilinpäätöstiedote julkaistaan suomeksi ja englanniksi 28.2.2019 kello 9:00 yhtiön verkkosivuilla www.herantis.com. Mikäli eri kielellä julkaistut versiot poikkeavat toisistaan, suomenkielinen versio pätee.

Yhtiön vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 20.3.2019 mennessä.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2019 julkaistaan keskiviikkona 28.8.2019. Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 11.4.2019.

Herantis Pharma Oyj

Hallitus

LIITTEET

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.12.2018
Rahavirtalaskelma 1.1.-31.12.2018
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu: Nasdaq, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com 
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma lyhyesti

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.