Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 8.4.2020 kello 17:00

Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona 8.4.2020.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019, ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa, pois lukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2500 euroa kuukaudessa, ja mahdollisesti valittava varapuheenjohtaja, jonka kuukausipalkkio on 2000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Hallitukseen valittiin kuusi jäsentä: Ingrid Atteryd Heiman, James (Jim) Phillips, Aki Prihti, Mats Thorén, Timo Veromaa ja Frans Wuite.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell.

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyi nimitystoimikunnalle työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti: Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeannin suuruus on enintään 2.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 29,9% yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan suunnata yhtiölle. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiin. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti: Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeannin suuruus on enintään 150.000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää annettaessa osakkeita yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoa muita tässä yhtiökokouksessa annettavia valtuutuksia.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Veromaa ja varapuheenjohtajaksi Frans Wuite.

HERANTIS PHARMA OYJ

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomessa +358 9 25 380 225, Ruotsissa +46 72 888 43 83

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla symbolilla ”HRTIS” sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla symbolilla ”HRNTS”. Herantiksen uutiskirjeet voi tilata osoitteesta https://herantis.com/tilaa.