Herantis Pharma Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 9.11.2017 kello 15:00

Herantis Pharma Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina 9.11.2017.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellyt asiat

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 800.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa muun muassa yhtiön Lymfactin-lääkeaihion kliinisten tutkimusten rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita myös yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja työntekijöille. Valtuutuksen nojalla hallitus voi niin ikään päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien

HERANTIS PHARMA OYJ

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com