Herantis Pharma Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj ("Herantis"), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, tiedotti 11.11.2020 arvioivansa tutkimus- ja kehitysohjelmansa rahoitusvaihtoehtoja ja kutsui tämän myötä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen riittävien valtuuksien myöntämiseksi hallitukselle mahdollisista osakeanneista ja tietyistä muista asioista päättämiseksi.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona 2.12.2020. Osakkeenomistajat osallistuivat yhtiökokoukseen ja käyttivät oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, minkä lisäksi heillä oli mahdollisuus esittää vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Osakeantivaltuutus hyväksyttiin (ylimääräisen yhtiökokouksen asiakohta 6)

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.710.000 osaketta, mikä vastaa noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa sellaisen kehitystyön rahoittamiseksi, jota yhtiön uuden, 1.11.2020 julkistetun tutkimus- ja kehitysstrategian mukainen liiketoiminta edellyttää sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ja muihin yhtiön hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti.

Optio-oikeuksien 2016 I ehtojen muuttamista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antivaltuutusta ei hyväksytty (ylimääräisen yhtiökokouksen asiakohdat 7 ja 8)

Kaksi muuta yhtiökokouksen asialistalla ollutta asiakohtaa, eli hallituksen ehdotukset koskien optio-oikeuksien 2016 I ehtojen muuttamista sekä hallitukselle annettavaa valtuutusta päättää optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, eivät saaneet riittävää kannatusta eikä päätöksiä kyseisistä asioista siten tehty.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Puh: +358 9 25 380 225

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. CDNF on biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin. Lymfactin on VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät sekä taudinkulun muokkaamiseen että oireiden hoitamiseen ja siten tuovat uusia innovaatioita ja hoitomahdollisuuksia sellaisiin tauteihin, joita tällä hetkellä ei voida hoitaa tehokkaasti.  Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.