Herantis Pharma: puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 26.8.2021 klo 9:00

Herantiksen toimitusjohtaja Craig Cook kommentoi: ”Katsauskaudella Herantis jatkoi lääkeaihioidensa optimointia, ja tulevaisuuden menestys tähtäimessämme teimme muutoksen olla jatkossa puhtaasti keskushermostosairauksiin keskittyvä bioteknologiayritys. Tutkimuksistamme saamamme vahva data edesauttoi strategista päätöstämme panostaa keskushermostosairauksien hoitoon kehitettäviin CDNF ja xCDNF (HER-096) aihioihimme. Yli vuosikymmenen jatkunut CDNF:n ja xCDNF:n kehitystyö kantaa nyt hedelmää.”

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), joka keskittyy hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen, ilmoitti tänään julkistaneensa yhtiön puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2021. Katsaus on saatavilla yhtiö verkkosivustolla (Taloudellista tietoa). Sijoittajat, analyytikot ja tiedotusvälineet kutsutaan katsausta koskevaan virtuaalitapahtumaan tänään 26.8.2021 klo 10:30.

Ilmoittautuminen Herantiksen 2021 puolivuosikatsauksen verkkotapahtumaan

Rekisteröityminen: Herantis’ 1H 2021 Financial Report Live Call

Kokoustunnus: 235-655-763

Kysymyksiä voi esittää koko verkkotapahtuman ajan. Tapahtuman jälkeen tallenne on katsottavissa Herantis Pharman verkkosivuilla (www.herantis.com).

Herantis keskittyy keskushermostosairauksien lääkekehitykseen –

tammi-kesäkuun 2021 pääkohdat:

 • Herantis teki tutkimustuloksiinsa perustuvan strategisen päätöksen suunnata kaikki resurssinsa CDNF- ja xCDNF-lääkeaihioiden kehittämiseen ja on nyt keskushermostosairauksiin keskittyvä biotekniikkayritys.
 • Herantis ilmoitti valinneensa HER-096 -yhdisteen xCDNF:n prekliiniseksi kandidaatiksi jatkokehitykseen Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien hoitoon. Päätös oli tärkeä merkkipaalu yhtiölle. HER-096:n valinta perustui selkeään ja vakuuttavaan prekliiniseen tutkimustietoon sen ominaisuuksista:
 • Läpäisee tehokkaasti veri-aivoesteen
 • Suojaa tehokkaasti hermosoluja ja säilyttää niiden toiminnallisen rakenteen
 • Vähentää merkittävästi toksisen alfa-synukleiini-proteiinin kertymistä ja lievittää siihen liittyvää hermoston tulehdustilaa
 • Palauttaa proteostaasin eli proteiinitoiminnan normaalin tasapainon
 • Alan johtavassa Journal of Molecular Therapy -tiedejulkaisussa kerrottiin CDNF:n terapeuttisista vaikutuksista alfa-synukleiinin toimintaa tutkivissa eläinmalleissa. Tutkimus tarjoaa uuden näkökulman siihen, miten CDNF vaikuttaa alfa-synukleiinin patologiaan molekyyli- ja solutasolla.
 • Herantis allekirjoitti Nanoform Finland Oyj:n kanssa sopimuksen tutkimuksista, joiden tavoitteena on selvittää Herantiksen Parkinsonin taudin hoitoon suunnatun CDNF-lääkeaihion ja Nanoformin nanopartikkeliteknologian yhdistämisen hyötyjä.
 • Herantis piti kaksi esitelmää CDNF-proteiinin ensimmäisen Vaiheen I-II kliinisen tutkimuksen tuloksista Parkinsonin taudin hoidossa AD/PD™-konferenssissa (15th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Disease, AD/PD™ 2021 Conference).
 • Herantis tiedotti, että sen patentoidun Lymfactin®-geeniterapian Vaiheen II kliinisen tutkimuksen tulosten perusteella ei voida tehdä päätelmiä Lymfactinin® hyödystä rintasyöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidossa. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, onko Lymfactin®-hoidosta hyötyä imusolmukesiirtoleikkauksen yhteydessä annettuna verrattuna pelkkään leikkaushoitoon. Molemmissa hoitoryhmissä saavutettiin selkeitä kliinisesti merkittäviä hyötyjä, mutta tutkimuksessa ei voitu todeta Lymfactin®-hoidon tuovan lisähyötyä imusolmukesiirtoleikkauksen tehostavana hoitona. Herantis teki strategisen päätöksen aloittaa lisensointikumppanin etsiminen Lymfactinin® kehitysohjelmalle.
 • Hilde Furberg nimitettiin hallituksen jäseneksi. 
 • Hilde tuo mukanaan yli 35 vuotta johtamiskokemusta hallitusammattilaisena ja farma- ja biotekniikka-alojen globaaleissa myynti-, markkinointi-, strategia- ja johtotehtävissä.
 • Hän on toiminut aiemmin harvinaissairauksien eurooppalaisen kattojärjestön EURODISin johtajana sekä Genzymen / Sanofi Genzymen EMEA-alueen harvinaissairauksista vastaavana johtajana.
 • Vaiheen 1 kliinisestä tutkimuksesta saadut uudet tulokset CDNF:n biologisista vaikutuksista sisältäen biomarkkeritutkimuksen tulokset

Konsernin avainluvut:

1 000 euroa Tammi-kesäkuu Vuosi
2021 2020 2020
       
Liikevaihto 0 0 0
Henkilöstökulut 1 284 892 2 035
Poistot ja arvonalentumiset 2 640 464 927
Muut liiketoiminnan kulut 3 947 2 747 5 199
Tilikauden tulos -7 939 -4 472 -9 153
Liiketoiminnan rahavirta -5 457 -4 787 -8 561
Tammi-kesäkuu Vuosi
2021 2020 2020
       
Omavaraisuusaste % -4.3 33,9 46,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu EUR -0,81 -0,65 -1,24
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 9 757 068 7 594 905 9 757 068
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 9 757 068 6 851 403 7 394 001
1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
       
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 7 862 9 104 13 324
Oma pääoma -351 4 268 7 587
Taseen loppusumma 8 211 12 598 16 420

Yhteenveto ja näkymät vuodelle 2021

Uusi Herantis on nyt ainoastaan keskushermostosairauksiin keskittyvä yritys. Taudinkulun muokkaamiseen tähtäävien lääkekehityshankkeidemme tavoitteena on kehittää parempia hoitoja Parkinsonin tautiin ja muihin neurologisiin sairauksiin. Vuoden 2021 toisella puoliskolla jatkamme tiekarttamme toteuttamista tavoitteenamme viedä menestyksellisesti päätökseen CDNF:n uusien annostelureittien formulointikehitys ja jatkaa HER-096:n (xCDNF) prekliinisen tutkimusdatan vahvistamista.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber / Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)79-348 62 77/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi +358 9 25 380 225, Ruotsi +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasimekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen peptidomimeettinen versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että HER-096:lla on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Herantiksen tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista “aikoo”, “arvioi”, “ennustaa”, “jatkaa”, “mahdollinen”, “odottaa”, “ohjeistus”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä, ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä yhtiön toimialan kehitys, saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen ja/tai hyväksyntään, käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen mahdollisilla markkinoilla ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi kilpailijoiden patentit voivat rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita, kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin. Lisäksi vaikka Herantiksen historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset tämän yhtiötiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla.