Herantis Pharma: Tämänpäiväisen T&K-webinaarin pääkohdat

Herantis Pharma Oyj

Lehdistötiedote 19.1.2023 klo 13:00

Herantiksen toimitusjohtaja Antti Vuolanto: ”Edistyimme hyvin vuonna 2022 saavuttamalla rohkaisevia prekliinisiä tuloksia ja jättämällä HER-096:n kliinisen tutkimuksen hakemuksen viranomaisten arvioitavaksi. Vuonna 2023 lisäarvon luominen tulee perustumaan suunnitelmamme mukaan varhaisen vaiheen kliiniseen kehitykseen ja HER-096:n partneroinnin edistämiseen. Joulukuussa 2022 Euroopan Innovaationeuvoston ”Accelerator” -ohjelma myönsi Herantikselle 2.5 miljoonan euron apurahan, mihin liittyy myös optio pääomasijoituksena tapahtuvasta lisärahoituksesta. Pääsy tähän erittäin kilpailtuun ohjelmaan on merkittävä tunnustus HER-096-kehitysohjelmallemme.”

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys, järjestää tänään T&K-katsauksen webinaarina klo 14.

Linkki webinaariin (klo 14:00 – 15:00): Paina tästä rekisteröityäksesi webinaariin

HER-096 on peptidomimeettinen yhdiste, joka on suunniteltu säilyttämään CDNF-proteiinin hermostoa suojaava biologinen aktiivisuus. Monivaikutteisen toimintamekanismin ansiosta Herantiksen HER-096:lla on potentiaalia pysäyttää Parkinsonin taudin eteneminen ja merkittävästi kohentaa potilaiden elämänlaatua.

Herantiksen johto tulee antamaan päivityksen HER-096:n prekliinisistä tuloksista ja kertomaan, miksi se on ihanteellinen lääkekandidaatti Parkinsonin taudin hoitoon. Katsaus tulee käsittämään myös CDNF:n Vaiheen 1 tutkimuksesta saatuja biomarkkerituloksia, HER-096:n kliinisen kehityksen jatkosuunnitelmia ja yhtiön lääkehityksen vuoden 2023 tavoitteita.

Katsauksen pääkohdat:

Johtopäätökset HER-096:n prekliinisistä farmakologisista ja toksikologisista tutkimuksista:

 • Farmakokineettiset ja jakautumistutkimukset osoittivat johdonmukaisesti HER-096:n läpäisevän veri-aivoesteen terapeuttisesti merkittävinä pitoisuuksina monissa eläinlajiessa
 • Ihonalainen annostelu viiden viikon ajan alfa-synukleiinin hiirimallissa:
  • HER-096:n vaikuttaa sen kohteena olevaan signalointireittiin aivojen kohdealueella
  • Motoriset oireet helpottuvat
 • Toksikologiset tutkimukset 28 päivän ihonalaisella annostelulla rotilla ja koirilla toteutettiin onnistuneesti
  • Ei systeemisiä toksikologisia havaintoja
  • Odotuksen mukaisesti joitakin paikallisia haittavaikutuksia annostelukohdissa
  • Vasta-aineita HER-096-molekyyliä vastaan ei muodostu rotilla

CDNF:n Vaiheen 1 tutkimuksesta alustavia biomarkkerituloksia

 • Aivo-selkäydinnesteestä identifioitiin kolme biomarkkeria, jotka reagoivat aivoihin annosteltuun CDNF-infuusioon
 • Analyysista saatua informaatiota hyödynnetään HER-096:n kehityksessä

HER-096:n lääkekehityksen päätavoitteet vuodelle 2023:

 • Vaiheen 1a kliinisen tutkimushakemuksen viranomaishyväksyntä
 • Ensimmäinen HER-096 annos ihmiselle Vaiheen 1a tutkimuksessa
 • Ensimmäinen tieteellinen julkaisu HER-096:n prekliinisestä tutkimuksesta
 • Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen keskeiset tulokset: HER-096:n turvallisuuden  ja veri-aivoesteen läpäisyn osoittaminen

Webinaari on kuunneltavissa/katseltavissa myös live-tapahtuman jälkeen osoitteessa www.herantis.com/investors.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland ja Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. Herantiksen aiemmin tiedottamalla tavalla, Nasdaq Stockholm AB on hyväksynyt Herantiksen hakemuksen koskien Herantiksen osakkeiden kaupankäynnin lopettamista Nasdaq First North Growth Market Sweden ­-markkinapaikalla, ja kaupankäynnin viimeinen päivä Herantiksen osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla on 31.1.2023. 

Lisätietoja:  www.herantis.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Herantiksen tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, Yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla Yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista ”aikoo”, ”arvioi”, ”ennustaa”, ”jatkaa”, ”mahdollinen”, ”odottaa”, ”ohjeistus”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista.

Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä Yhtiön toimialan kehitys saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen ja/tai hyväksyntään, käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen mahdollisilla markkinoilla ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi kilpailijoiden patentit voivat rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita, kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Lisäksi vaikka Herantiksen historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla Yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset tämän yhtiötiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla.