Herantis Pharma tiedottaa Nanoformin teknologialla saavutetuista onnistuneista rhCDNF:n tuloksista

Herantis Pharma Oyj

Lehdistötiedote 9.9.2021 klo 08:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), joka keskittyy hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien, kehon omaan CDNF proteiiniin (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) perustuvien hoitojen kehittämiseen, ilmoitti tänään Nanoform Finland Oyj:n kanssa toteutetun projektin alustavista positiivisista tuloksista. Nanoform on innovatiivinen nanopartikkelien käytön lääkkeissä mahdollistava yhtiö. Herantiksella on kaksi samanaikaisesti Parkinsonin tautiin kehitettävää lääkeaihiota – nenän kautta annosteltava biologinen proteiini rhCDNF (rekombinantti humaani CDNF) ja sen perusteella kehitetty, ihonalaiseen annosteluun suunniteltu HER-096 (xCDNF).

Yhteistyöprojektin tavoitteena on arvioida Nanoformin teknologian mahdollisuudet kehitettäessä rhCDNF:n annostelun parantamiseksi mahdollisimman vähän kajoavaa, nenän kautta annosteltavaa suihketta. Projektissa tutkitaan rhCDNF:n nanoformoinnin ja näin muodostettujen nanopartikkeleiden soveltuvuus Parkinsonin taudin hoitoon suunnatun CDNF-terapian käytössä.

Nanoformin suorittamien soveltuvuustutkimusten alustavien tulosten mukaan rhCDNF voidaan nanoformoida onnistuneesti. Merkittävää on, että nanopartikkelien muodostumisprosessissa rhCDNF säilyi stabiilina ja sen rakenne, toiminta, teho sekä hermosolujen suojaus vastasivat CDNF-kontrollin ominaisuuksia. Stabiilien ja aktiivisten rhCDNF-nanopartikkelien aikaansaaminen merkitsee projektin siirtymistä seuraavaan prekliiniseen vaiheeseen, jossa valmistusprosessia kehitetään edelleen nanoformoitujen rhCDNF-partikkelien koon ja muodon optimoimiseksi sekä nanoformoidun valmisteen biodistribuution arvioimiseksi nenänsisäisen annostelun jälkeen.

”Saavutetut tulokset ovat merkittävä virstanpylväs osana laajempaa projektiamme rhCDNF:n annostelemiseksi nenän kautta.  rhCDNF on yksi harvoista Parkinsonin taudin kulkuun vaikuttavista kliinisen vaiheen lääkeaihioista. Molekyylin nanoformointi parantaa rhCDNF-aihion mahdollisuuksia onnistuneen nenän kautta tapahtuvan annostelun kehittämiseksi. Odotamme innolla Nanoform-yhteistyömme etenemistä”, kertoi Herantiksen toimitusjohtaja Craig Cook.

”Olemme innostuneita näistä alustavista tuloksista, jotka osoittavat nanoformoinnin soveltuvuuden rhCDNF:n kehitysohjelmaan. Herantis Pharman rhCDNF:llä toteutettu tutkimus validoi Nanoformin teknologian soveltuvuuden monentyyppisille molekyyleille. Siirtyessämme nyt nanoformointiprosessin kehittämistutkimukseen odotamme mielenkiinnolla seuraavia vaiheita nanoformointiprojektissa rhCDNF-kehityksen jatkaessa etenemistään”, kertoi Nanoformin kaupallinen johtaja Christian Jones.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber / Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)79-348 62 77/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi +358 9 25 380 225, Ruotsi +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasimekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen peptidomimeettinen versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että HER-096:lla on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Herantiksen tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista “aikoo”, “arvioi”, “ennustaa”, “jatkaa”, “mahdollinen”, “odottaa”, “ohjeistus”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä, ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä yhtiön toimialan kehitys, saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen ja/tai hyväksyntään, käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen mahdollisilla markkinoilla ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi kilpailijoiden patentit voivat rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita, kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Lisäksi vaikka Herantiksen historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset tämän tiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla.