Herantis Pharman listautumisanti päättynyt onnistuneesti

Herantis Pharman listautumisanti päättynyt onnistuneesti
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 2.6.2014 kello 9.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai
missään  muussa  valtiossa,  jossa  levittäminen  tai julkaiseminen olisi
lainvastaista.

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "yhtiö") tiedotti 12.5.2014 julkaistulla
yhtiötiedotteella suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa merkittäväksi
enintään 1.600.000 uutta osaketta. Samalla yhtiö tiedotti hakevansa osakkeidensa
listaamista  NASDAQ  OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland
-markkinapaikalle ("First North").

Osakeanti ja siinä tarjottavien osakkeiden merkintäaika päättyi 30.5.2014 kello
16.30.

Sijoittajat antoivat merkintäaikana merkintäsitoumuksen yhteensä 1.384.070
osakkeesta.  Herantiksen  hallitus  päätti  30.5.2014 tehtyjen  merkintöjen
hyväksymisestä  ja annettavien osakkeiden määrästä. Merkinnät hyväksyttiin
ehdollisena merkittyjen osakkeiden maksamiselle osakeantiehtojen mukaisesti
viimeistään 2.6.2014 ja tässä yhtiötiedotteessa mainitut luvut on laskettu
olettaen,  että kaikki merkityt antiosakkeet maksetaan osakeannin ehtojen
mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta oli 10,50 euroa osakkeelta. Herantis kerää osakeannilla
yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa ennen osakeannista johtuvien kulujen ja
palkkioiden vähentämistä. Osakeannin seurauksena Herantis saa yli 400 uutta
osakkeenomistajaa, joista noin 5 % on institutionaalisia sijoittajia ja noin 95
% yksityissijoittajia. Institutionaaliset sijoittajat merkitsivät osakkeista
noin 75% ja yksityissijoittajat noin 25% Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee
4.077.514 osakkeeseen.

"Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisannin tulokseen. Kerätyt varat, noin
40% yli  kirjatun  minimitavoitteen,  mahdollistavat  yhtiön liiketoiminnan
kehittämisen  liiketoimintasuunnitelman  mukaisesti.  Herantis  Pharma  on
ensimmäinen suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka on listautunut vuoden 2000
jälkeen. Listautumisannin onnistuminen osoittaa suomalaisten ja kansainvälisten
sijoittajien vahvasti uskovan korkeatasoiseen suomalaiseen lääkekehitykseen",
toteaa Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila.

Herantis  on  jättänyt  12.5.2014 hakemuksen yhtiön osakkeiden ottamiseksi
kaupankäynnin  kohteeksi  First  Northissa  kaupankäyntitunnuksella  HRTIS.
Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 6.6.2014, ja
kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 11.6.2014.

Osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimi UB Securities Oy. First
Northin sääntöjen mukainen Herantiksen hyväksytty neuvonantaja on UB Capital Oy.
Yhtiön   oikeudellisena  neuvonantajana  osakeannin  yhteydessä  toimi
Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Herantis  Pharma Oyj, Pekka Mattila, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358
500 512 934
UB Securities Oy, Herman Segercrantz, Head of Equities, puh. +358 9 2538 0220,
sähköposti dealing@unitedbankers.fi

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen lymfaturvotus.

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden  lisäksi  esitteen  laatimista,  rekisteröintiä  tai  muita
toimenpiteitä.  Sijoittajien  tulee  tehdä  sijoituspäätöksensä  osakkeiden
merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä
esitetyn tiedon perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään
Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen
vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti.
Herantis ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään
osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole
tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen
("Määräys")  19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth
entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä  "Asiaankuuluvat  tahot").  Kaikki  tarjottavat arvopaperit tai
tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen
liittyvät  pyynnöt,  tarjoukset  tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan
Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan tai
Japanin  arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä
Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden
kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa
näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten
mukaisesti.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa.  Missään  muussa  Euroopan  talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty
toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi.
Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC
tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.