Herantis Pharman tilinpäätöstiedote 2014

Herantis Pharman tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014
Lääkekehitysohjelmat etenevät suunnitellusti - silmätippatutkimuksen 2 vaiheen
potilastutkimusten tuloksia odotetaan viimeistään vuoden 2015 kolmannessa
kvartaalissaTammi-joulukuun 2014 pääkohdat:

 * Herantis Pharma Oyj listautui First North Finland -markkinapaikalle ja
  kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 11.6.2014. Yhtiö keräsi listautumisen
  yhteydessä toteutetulla osakeannilla yhteensä 14,3 miljoonaa euroa ennen
  kulujen vähentämistä
 * Herantis Pharma Oyj muodostui Hermo Pharma Oy:n ostettua 99,0 % Laurantis
  Pharma Oy:n osakkeista 29.4.2014
 * Yhtiö sai ennen First North -listautumiseen liittynyttä osakeantia Tekesiltä
  uuden 0,5 miljoonan euron tuotekehityslainan CDNF-proteiinin kliinisen
  tutkimuksen valmisteluun Parkinsonin tautiin
 * Lääkeaihioiden kliiniset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti
 * Herantis Pharma Oyj sai syyskuussa Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta FDA:lta
  luvan cis-UCA-silmätippatutkimukselle kuivasilmäisyyden hoidossa.
  Potilasrekrytointi vaiheen 2 kliiniseen tutkimukseen aloitettiin joulukuun
  2014 lopussa. Tuloksia odotetaan alkuperäistä aikataulua aikaisemmin,
  viimeistään syksyn 2015 aikana.
 * Herantiksella ei ollut katsauskaudella oleellista liikevaihtoa, yhtiön tulos
  katsauskaudelta oli -8,4 (Emoyhtiö 2013: -0,8) miljoonaa euroa
 * Herantiksen liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -5,4 (Emoyhtiö
  2013: -0,2) miljoonaa euroa
 * Herantiksen rahavarat ja rahoitusarvopaperit 31.12.2014 olivat 11,4
  (Emoyhtiö 2013: 0,0) miljoonaa euroa

Avainluvut+---------------------------+----------+------------+
|1 000 euroa        |1-12/2014¹|1-12/2013(2)|
+---------------------------+----------+------------+
|              | konserni|  Emoyhtiö|
+---------------------------+----------+------------+
|Liikevaihto        |    0,8|     0,0|
+---------------------------+----------+------------+
|Henkilöstökulut      |  1 115,0|    237,2|
+---------------------------+----------+------------+
|Poistot ja arvonalentumiset|  1 884,9|    302,5|
+---------------------------+----------+------------+
|Muut liiketoiminnan kulut |  4 662,6|    217,3|
+---------------------------+----------+------------+
|Tilikauden tulos      | -8 356,4|   -780,6|
+---------------------------+----------+------------+
|Liiketoiminnan rahavirta  | -5 438,4|   -224,2|
+---------------------------+----------+------------++--------------------------------+-----------+-------------+
|1000 euroa           |31.12.2014¹|31.12.2013(2)|
+--------------------------------+-----------+-------------+
|                 |  konserni|   Emoyhtiö|
+--------------------------------+-----------+-------------+
|Rahavarat ja rahoitusarvopaperit|  11 416,4|     17,7|
+--------------------------------+-----------+-------------+
|Oma pääoma           |  21 328,9|    120,0|
+--------------------------------+-----------+-------------+
|Taseen loppusumma        |  29 102,9|   2 640,9|
+--------------------------------+-----------+-------------++--------------------------------------+----------+------------+
|                    |1-12/2014¹|1-12/2013(2)|
+--------------------------------------+----------+------------+
|                    | konserni|  Emoyhtiö|
+--------------------------------------+----------+------------+
|Omavaraisuusaste %          |   73,3|     4,5|
+--------------------------------------+----------+------------+
|Osakekohtainen tulos €        |   -3,21|    -0,67|
+--------------------------------------+----------+------------+
|Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa(3)| 4 062 214|  1 207 800|
+--------------------------------------+----------+------------+
|Osakkeiden lukumäärä keskimäärin(3)  | 2 606 773|  1 157 000|
+--------------------------------------+----------+------------+(1) Herantis Pharma -konserni syntyi 29.4.2014, kun Herantis Pharma Oyj yhdistyi
Laurantis Pharman kanssa

(2) Vertailukauden tiedot ovat Herantis Pharma Oyj:n emoyhtiön lukuja.

(3 )Katso kohta Yritysostot ja suunnatut osakeannit. Emoyhtiön luvuissa on
huomioitu maksuttoman osakeannin (split) vaikutus.

Pro Forma -tiedot

Alla olevan taulukon sisältämät liiketoimintojen yhdistymistä koskevat pro forma
-tiedot havainnollistavat Herantis Pharma Oyj:n ja Laurantis Pharman
yhdistymisen taloudellisia vaikutuksia. Pro forma -tiedot on laadittu olettaen,
että yhdistyminen olisi tapahtunut 1.1.2013. Liiketoimintojen yhdistyminen
saatettiin loppuun 29.4.2014 ja pro forma -tiedot on laadittu kaudelta
1-12/2013. Herantiksen osakeantia ja listautumista koskevassa 12.5.2014
päivätyssä esitteessä on kuvattu pro forma -tietojen laadintaperiaatteet.

+---------------------------+---------+---------+
|1000 euroa         |1-12/2014|1-12/2013|
+---------------------------+---------+---------+
|              | Konserni|Pro forma|
+---------------------------+---------+---------+
|Henkilöstökulut      | 1 115,0|  826,9|
+---------------------------+---------+---------+
|Poistot ja arvonalentumiset| 1 884,9| 2 117,6|
+---------------------------+---------+---------+
|Liiketoiminnan muut kulut | 4 662,6| 1 088,4|
+---------------------------+---------+---------+
|Liikevoitto (-tappio)   | -7 656,6| -4 028,1|
+---------------------------+---------+---------+Avainlukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä
painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin
osake on ollut ulkona katsauskauden aikana

Näkymät vuodelle 2015

First North -listautumisen jälkeen Herantis keskittyy erityisesti kolmen
tärkeimmän lääkeaihionsa kliiniseen kehittämiseen. Lääkeaihiot ovat vielä
kehitysvaiheessa.

Listautumisen yhteydessä julkaistun Esitteen mukaisesti Herantiksen pitkän
aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi tekemällä
lääkeaihioille kaupallistamissopimuksia ja sijoittamalla näistä saatuja tuloja
uusien lääkeaihioiden kehitykseen.

Kaupallistamissopimuksia ei toistaiseksi ole tehty, vaan toiminta keskittyy
tässä vaiheessa lääkeaihioiden kliiniseen kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä
vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioista
kaupallistamissopimus kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa.

Vuoden 2015 tärkein tavoite on saada päätökseen Yhdysvalloissa cis-UCA-
silmätippojen vaiheen 2 kliininen tutkimus, joka on aloitettu vuoden 2014
lopulla. Tämä 150 potilaan satunnaistettu lääketutkimus pyrkii osoittamaan, että
cis-UCA-silmätippa auttaa vaikeaan tai keskivaikeaan kuivasilmäisyyteen. Yhtiö
uskoo, että mikäli tutkimuksen tulos on positiivinen, lääkeaihiosta on
kehitettävissä vahva kilpailija Restasis-tuotteelle, jonka vuosimyynti on yli
miljardi dollaria.

Vuoden 2015 muut keskeiset tavoitteet ovat kliinisten tutkimuslupien saaminen
CDNF-hermokasvutekijän testaamiseen Parkinsonin taudin hoitoon ja Lymfactinin
testaamiseen lymfaturvotuksen hoitoon, ja tutkimusten käynnistäminen.

Ohjeistus vuodelle 2015

Lääkekehityksessä tutkimustyön etenemisen nopeus määrittelee syntyvän
kulukuorman. Mitä nopeammassa tahdissa tutkimustyö etenee, sitä nopeammin syntyy
kuluja. Vuodelle 2015 ei odoteta syntyvän liikevaihtoa.  Rahoitustilanteen
odotetaan olevan vuoden lopussa positiivinen.

Toimitusjohtaja Pekka Simula:

"Vuosi 2014 oli meille merkittävien kehitysaskeleiden vuosi. Herantis Pharma Oyj
muodostettiin kun Hermo Pharma Oy osti Laurantis Pharma Oy:n osake-enemmistön.
Listauduimme First North Finland -markkinapaikalle ja listautumisannin myötä
keräsimme noin 14,3 miljoonan euron varat, mikä mahdollistaa liiketoimintamme ja
lääkekehitysohjelmiemme strategian mukaisen kehittämisen.

Lääkekehitysohjelmamme etenevät suunnitellusti. Tärkeä askel oli syyskuussa
saamamme Yhdysvaltain lääkevalvontaviranomaisen FDA:n hyväksyntä cis-UCA-
silmätippojen vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen käynnistämiselle. Näkemyksemme
mukaan pääsemme julkistamaan tämän lääkekehityksen kannalta merkittävän vaiheen
tutkimustulokset alkuperäistä aikataulua nopeammin, jo syksyn 2015 aikana.
Aiemman tieteellisen tiedon perusteella suhtaudumme tutkimukseen toiveikkaasti,
ja jos sen tulos on positiivinen, pidän selvänä että cis-UCA-silmätippa on
kansainvälisesti merkittävä lääkeaihio.

Haluamme olla lääkekehityksen etujoukoissa, kehittäen aidosti uudenlaisia,
ihmisten elämänlaatua parantavia hoitomuotoja. Meille on tärkeää tarkastella
asioita tuoreista näkökulmista ja hyödyntää suomalaista huippuosaamista kaikessa
mitä teemme. Uudenlaisten, ihmiselle luontaisempien hoitojen kehittäminen vaatii
vuosien tieteellistä tutkimusta, pitkäjänteistä työtä ja tuotekehitystä.
Lääkekehitysohjelmamme kohdistuvat sairauksiin, joissa on selkeä tarve nykyistä
paremmille hoidoille.

Innovaatiomme perustuvat suomalaiseen alan parhaaseen tutkimukseen, joka täyttää
myös kansainvälisen huippututkimuksen kriteerit. Tämänhetkiset tärkeimmät
lääkeaihiomme liittyvät silmän tulehdussairauksiin, erityisesti
kuivasilmäisyyteen, Parkinsonin tautiin sekä rintasyöpähoidon seurauksena
kehittyvään lymfaturvotukseen. Vuoden 2014 näihin lääkeaihioihin liittyvä
kehitystyömme eteni suunnitelmiemme mukaisesti, mihin olen erittäin tyytyväinen.

Tavoitteenamme on seuraavien kolmen vuoden aikana osoittaa kolmen tärkeimmän
lääkeaihiomme alustava teho ja turvallisuus varhaisen vaiheen kliinisissä
tutkimuksissa. Tavoitteenamme on myös ainakin yksi kaupallistamissopimus vuoden
2017 loppuun mennessä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa yhteistyötä kotimaisen
tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa kattaen lääkeaihion myöhäisen vaiheen
kliinisen kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin, sekä yhtiölle tulevia
virstanpylväsmaksuja.

Sijoittajille Herantis Pharma tarjoaa pitkän aikavälin mahdollisuuden olla
mukana kehittämässä aivan uudentyyppisiä lääkkeitä, kuten CDNF Parkinsonin
taudin hoitoon. Olen tyytyväinen meitä kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta
useissa sijoittaja-tapahtumissa kuluneen vuoden aikana. Tavoitteenamme on
jatkossakin olla aktiivisesti tavattavissa erityisesti yksityissijoittajille
suunnatuissa tilaisuuksissa."

Herantiksen lääkekehitys

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen
ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään
normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen
1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista
annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa
pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa
potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke
kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta
myyntiluvan myöntämiseen.

Kuivasilmäisyys / Cis-UCA-silmätipat

Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja
silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava
tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt
kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä.
Kuivasilmäisyyden arvellaan yleistyvän väestön ikääntyessä sekä tietokoneiden ja
mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätippavalmiste on lääkeaihio, jota kehitetään kuivasilmäisyyden
hoitoon. Valmisteen vaikuttava aine, cis-urokaanihappo, on iholla luontaisesti
esiintyvä, tulehdusta hillitsevä yhdiste. Cis-UCA-silmätipat on tarkoitettu
potilaille, joille käsikauppavalmisteena myytävät kostuttavat silmätipat eivät
ole riittävän tehokkaita.

Cis-UCA-silmätippojen tehoa on aiemmin tutkittu kuivasilmäisyyden eläinmallissa.
Tämä tutkimus osoitti, että 1-prosenttinen cis-UCA-silmätippavalmiste vähensi
sarveiskalvon vauriota verrattuna lumevalmisteeseen, ja vaikutus oli tehokkaampi
kuin Restasis-valmisteella, joka on ainoa Yhdysvalloissa hyväksytty reseptilääke
kuivasilmäisyyden hoitoon. Cis-UCA-silmätippojen turvallisuutta on lisäksi
tutkittu vaiheen 1 kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 37 tervettä
vapaaehtoista tutkimushenkilöä. Tutkimuksen perusteella cis-UCA-silmätippojen
uskotaan olevan turvallisia ja hyvin siedettyjä vaiheen 2 kliinisessä
tutkimuksessa, jonka tuloksia odotetaan viimeistään syksyllä 2015.

Parkinsonin tauti / CDNF

Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin
tautia hoidetaan useilla tavoin, kuten lääkityksellä, fysioterapialla sekä
aivojen syvien osien sähköstimulaatiolla. Tällä hetkellä kaupalliset, saatavilla
olevat hoidot auttavat taudin motorisiin oireisiin, mutta eivät vaikuta taudin
etenemiseen. Lisäksi hoitojen vaikutus voi vähentyä ajan myötä. Suomalaisen
pitkäjänteisen akateemisen tutkimuksen tuloksena löydetty CDNF, ihmisessä
luontaisesti esiintyvä proteiini, saattaa vuosia jatkuneen tutkimustyön
perusteella auttaa sekä taudin motorisiin oireisiin että hidastaa sen
etenemistä. Lisäksi CDNF saattaa auttaa Parkinsonin taudin ei-motorisiin
oireisiin.

Lymfaturvotus / Lymfactin

Herantis kehittää Lymfactin-nimistä lääkeaihiota rintasyöpähoidon seurauksena
kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. Lymfaturvotus on krooninen sairaus, johon
ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Lymfaturvotukseen ei ole myöskään hyväksyttyä
lääkehoitoa. Tästä johtuen lymfaturvotuksen hoidossa on suuri tarve tehokkaalle
uudelle hoitomuodolle. Suomalaiseen tieteelliseen huippututkimukseen pohjautuva
Lymfactin-lääkeaihio pyrkii auttamaan elimistöä korjaamaan vaurioitunutta
imusuonistoa ja siten poistamaan lymfaturvotuksen aiheuttajan.

Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut

Herantiksella ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella eikä emoyhtiöllä ollut
liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 3,8 miljoonaa euroa, jotka on
kirjattu katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Katsauskauden tutkimus- ja
kehityskulut muodostuivat pääasiassa CDNF:n vaiheen 1 kliinisen kokeen
valmistelukuluista sekä kuivasilmäisyyden hoitoon tarkoitettujen cis-UCA-
silmätippojen vaiheen 2 kliinisten tutkimuksen aiheuttamista kuluista. Emoyhtiön
edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tutkimus- ja kehitysmenot, 2,4 miljoonaa
euroa, on aktivoitu taseeseen.

Katsauskauden tulos oli -8,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos sisältää
listautumiseen liittyviä kuluja 0,8 miljoonaa euroa, jotka on esitetty osana
rahoituskuluja. Emoyhtiön tulos edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta oli
-0,8 miljoonaa euroa.

Pro forma -lukujen vertailu

Yhdistetyllä Herantiksella ei ollut oleellista liikevaihtoa katsauskaudella tai
Pro forma edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 1,1 (Pro forma edellisen vuoden
vastaavalla ajanjaksolla 0,8) miljoonaa euroa.

Konsernin poistot olivat katsauskaudella 1,9 (Pro forma 2,1) miljoonaa euroa.

Konsernin katsauskauden liiketappio oli 7,7 (Pro forma 4,0) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahavarat ja rahoitusarvopaperit 31.12.2014 olivat 11,4 (0,0) miljoonaa
euroa.

Herantis toteutti osakeannin First North Finland -listautumisen yhteydessä.
Osakeannilla kerättiin noin 14,3 miljoonaa euroa ennen osakeannin kulujen
vähentämistä ja laskettiin liikkeeseen 1.364.770 osaketta. Liiketoiminnan
rahavirta katsauskaudella oli -5,4 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan
rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit

Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.11.2013 mukaisesti Herantis saattoi helmikuussa
2014 päätökseen osakeannin, jossa annettiin 567 uutta osaketta sekä yhtiön
vanhoille osakkaille että rajatulle joukolle uusia osakkaita. Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä nousi 6.606 osakkeeseen.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4.2014 maksuttomasta osakeannista (ns.
split), jossa jokaista yhtiön osaketta kohti annettiin 199 uutta osaketta.
Tällöin osakkeiden kokonaismäärä nousi 1.321.200 osakkeeseen.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4.2014 toteuttaa
osakevaihtosopimuksen Laurantis Pharman osakkeenomistajien kanssa, jolloin
Laurantis Pharman osakkeenomistajille annettiin yhteensä 1.372.244 osaketta
vastikkeeksi 99 prosentista Laurantis Pharman osakkeista. Tällöin osakkeiden
kokonaismäärä nousi 2.693.444 osakkeeseen ennen yhtiön listautumisantia.

Tase

Herantiksen ja Laurantis Pharman yhdistymisen seurauksena Laurantis Pharman
osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä määrä on aktivoitu ja kohdistettu
konsernitaseen kehittämismenoihin sekä konserniliikearvoksi. Yrityskaupan ja
listautumisannin seurauksena konsernitaseen loppusumma 31.12.2014 oli 29,1
miljoonaa euroa. Emoyhtiön taseen loppusumma 31.12.2013 oli 2,6 miljoonaa euroa.

Oma pääoma

Herantiksen oma pääoma 31.12.2014 oli 21,3 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma
oli 0,1 miljoonaa euroa 31.12.2013.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Herantis Pharma syntyi Hermo Pharman ja Laurantis Pharman yhdistyessä
29.4.2014. Yhdistymisen myötä henkilöstön määrä kasvoi kuuteen henkilöön,
molempien yhtiöiden työntekijöiden siirtyessä Herantiksen palvelukseen.

Akateemisten ja teollisten yhteistyökumppaneiden avulla Herantis pyrkii pitämään
oman organisaationsa kustannustehokkaana ja ketteränä, mikä mahdollistaa varojen
kohdentamisen pääasiassa lääkekehitykseen.

Yhdistymisen yhteydessä myös yhtiön hallituksen kokoonpano muuttui. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Pekka Mattila ja hallituksen muut jäsenet ovat Hermo
Pharman aiemmat hallituksen jäsenet Jonathan Knowles ja Timo Veromaa sekä
Laurantis Pharman aiemmat hallituksen jäsenet Aki Prihti, Frans Wuite ja James
Phillips.

Riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Herantiksen liiketoimintaan on
tiedotettu 12.5.2014 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä
Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.herantis.com. Tiedotetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole
tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Kaupankäynti Herantiksen osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla
11.6.2014. Listautumisen yhteydessä toteutetun osakeannin merkintähinta oli
10,50 euroa osakkeelta. Yhtiön listautumisannissa merkittiin ja maksettiin
ehtojen mukaisesti yhteensä 1.364.770 osaketta, jolloin Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä nousi 4.058.214 osakkeeseen.

Herantiksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 28,0 miljoonaa euroa.
Osakkeen päätöskurssi 31.12.2014 oli 6,90 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli
11,00 euroa ja alin 6,49 euroa.

Herantis Pharma Oyj:n optio-ohjelman 2010 optioilla merkittiin 10.11.2014 4000
osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin
kaupparekisteriin 10.11.2014. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen
osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa korotettu, vaan koko
merkintähinta, 0,20 euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintöjen seurauksena Herantis Pharma Oyj:n osakkeiden määrä nousi 4 062 214
osakkeeseen.

Merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First
North -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.11.2014 alkaen.

Herantiksella oli 31.12.2014 päivätyn osakasrekisterin mukaan 447 rekisteröityä
osakkeenomistajaa.

Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 36.606
osaketta eli 0,9 % yhtiön osakekannasta.

Yhtiökokous

Herantiksen vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2014. Lisäksi
yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen yhdistymiseen ja listautumisantiin
liittyen 29.4.2014.

Yhtiökokous päätti perustaa uuden optio-ohjelman, valtuuttaa hallituksen
antamaan yhteensä enintään 117 perustettavan optio-ohjelman mukaista optiota
hallituksen jäsenille annettujen ehtojen puitteissa, ja antaa toimitusjohtajalle
213 perustettavan optio-ohjelman mukaista optiota. Samalla päätettiin mitätöidä
40 käyttämättä jäänyttä vuoden 2010 optio-ohjelman optiota. Osakkeen splitin
(ks. Yritysostot ja suunnatut osakeannit) jälkeen kukin vanhoista optioista
oikeuttaa merkitsemään 200 yhtiön osaketta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euron ja
hallituksen puheenjohtajalle 2000 euron palkkio kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell.

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä
sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Tilinpäätöksen luvut on
tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Taloudellinen tiedottaminen 2015

Tämä tilinpäätöstiedote julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön
verkkosivuilla www.herantis.com. Mikäli eri kielellä julkaistut versiot
poikkeavat toisistaan, suomenkielinen versio pätee. Vuoden 2015 ensimmäisen
vuosipuoliskon tulos julkaistaan 19.8.2015. Varsinainen yhtiökokous
suunnitellaan pidettävän 9.4.2015.

Herantis Pharma Oyj

Hallitus

LIITTEET

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.12.2014
Rahavirtalaskelma 1.1.-31.12.2014
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu:

NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma lyhyesti:Herantis on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka tutkii ja kehittää lääkkeitä
erityisesti tulehdus-, keskushermosto- ja imukudosjärjestelmän sairauksiin.
Herantiksella on kolme vahvaa lääkeaihiota, jotka on kohdistettu sairauksiin,
joissa on selkeä tarve uusille, nykyistä paremmille hoidoille. Uskomme, että
lääkeaihiomme ovat luokkansa ensimmäisiä tai parhaita yhdisteitä ja siksi niillä
on mahdollisuus avata uudentyyppisiä hoitomahdollisuuksia kohdesairauksien
hoidossa. Ydinosaamistamme on lääkeaihioiden jalostaminen akateemisesta
perustutkimuksesta kliiniseen vaiheeseen. Herantis Pharma Oyj:n osakkeet on
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland
-markkinapaikalla.