Kaupankäynti Herantis Pharman osakkeilla alkaa tänään

Kaupankäynti Herantis Pharman osakkeilla alkaa tänään
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 11.6.2014 kello 9.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai
missään  muussa  valtiossa,  jossa  levittäminen  tai julkaiseminen olisi
lainvastaista.

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "yhtiö") tiedotti 12.5.2014 julkaistulla
yhtiötiedotteella suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa merkittäväksi
enintään 1.600.000 uutta osaketta. Samalla yhtiö tiedotti hakevansa osakkeidensa
listaamista  NASDAQ  OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland
-markkinapaikalle  ("First  North").  Yhtiö tiedotti osakeannin tuloksesta
2.6.2014 ja lopullisesta tuloksesta 4.6.2014.

Osakeannissa merkittiin ja maksettiin ehtojen mukaisesti yhteensä 1.364.770
osaketta.  Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi annin seurauksena 4.058.214
osakkeeseen.

Osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 6.6.2014. Osakkeet
tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä rekisteröinnistä alkaen.

Kaupankäynti Herantiksen osakkeilla alkaa tänään 11.6.2014 First Northissa
kaupankäyntitunnuksella HRTIS. First Northin sääntöjen mukainen Herantiksen
hyväksytty neuvonantaja on UB Capital Oy.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen lymfaturvotus.


Tärkeää tietoa

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden  lisäksi  esitteen  laatimista,  rekisteröintiä  tai  muita
toimenpiteitä.  Sijoittajien  tulee  tehdä  sijoituspäätöksensä  osakkeiden
merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä
esitetyn tiedon perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään
Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen
vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti.
Herantis ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään
osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole
tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen
("Määräys")  19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth
entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä  "Asiaankuuluvat  tahot").  Kaikki  tarjottavat arvopaperit tai
tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen
liittyvät  pyynnöt,  tarjoukset  tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan
Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan tai
Japanin  arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä
Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden
kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa
näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten
mukaisesti.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa.  Missään  muussa  Euroopan  talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty
toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi.
Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC
tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.