Kutsu Herantis Pharma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Herantis Pharma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 15.3.2019 kello 9:00

KUTSU HERANTIS PHARMA oyj:n VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. huhtikuuta 2019, klo 13.00 alkaen Etera-talossa, osoitteessa Palkkatilanportti 1, Helsinki. Kokoukseen osallistujien vastaanotto, äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkaa klo 12.30.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                             KOKOUKSEN AVAAMINEN

2                             KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3                             PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

4                             KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

5                             LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

6                             VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtajan katsaus

7                             TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8                             TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2018‑31.12.2018, ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

9                             HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

10                           HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 26,1 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan 1.500 euron kuukausipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka kuukausipalkkio on 2.500 euroa, ja mahdollisesti valittava varapuheenjohtaja, jonka kuukausipalkkio on 2.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

11                           HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa, että hallituksen valitaan kuusi (6) jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään eli Ingrid Atteryd Heiman, Pekka Mattila, James Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite.

12                           TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

13                           TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

14                           KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Herantis Pharma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.herantis.com. Herantis Pharma Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.3.2019. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.4.2019 alkaen.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajien tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään 8.4.2019 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a)                    Internetissä osoitteeseen herantis.com/yhtiokokous; tai

(b)                   kirjeitse osoitteeseen Herantis Pharma Oyj, ”yhtiökokous”, Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Herantis Pharma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä postitse osoitteeseen Herantis Pharma Oyj, ”yhtiökokous”, Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Herantis Pharma Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 15.3.2019 yhteensä 4.918.305 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 15.3.2019

HERANTIS PHARMA OYJ

Hallitus                                                     

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com