Kutsu Herantis Pharma Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Herantis Pharma Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Herantis Pharma Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 15.2.2019 kello 9:30

KUTSU HERANTIS PHARMA oyj:n YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.3.2019 klo 13 alkaen Taitotalon kongressikeskuksessa, osoitteessa Valimotie 8, Helsinki. Alueella on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.

Kokoukseen osallistujien vastaanotto, äänilippujen jako ja kahvitarjoilu alkaa klo 12:30.

A Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1          KOKOUKSEN AVAAMINEN

2          KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

4          KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

5          LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

6          HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan viidestä (5) kuuteen (6).

7          UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Ingrid Heiman. Ingrid Heimanin katsotaan olevan riippumaton Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tämän kutsun liitteenä on lyhyt kuvaus Ingrid Heimanin taustasta.

8          HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 30,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa yhtiön liiketoiminnan edellyttämän kehitystyön, muun muassa CDNF- ja Lymfactin-lääkeaihoiden Vaiheen 2 ja Vaiheen 3 kliinisten tutkimusten valmisteluun liittyvien toimien sekä ei-invasiivisen CDNF-lääkeaihion prekliinisen kehityksen, rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita myös yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja työntekijöille. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

9          KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B Ylimääräisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä kokouskutsu, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, puolivuosikatsaus 1.1.2018-30.6.2018 ja hallituksen selostus puolivuotiskasauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat nähtävillä yhtiökokouksessa sekä saatavilla Herantis Pharma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.herantis.com viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla sivulla viimeistään 26.3.2019 alkaen.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.2.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajien tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään 7.3.2019 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) Internetissä osoitteeseen herantis.com/yhtiokokous; tai

(b) kirjeitse osoitteeseen Herantis Pharma Oyj, "Ylimääräinen yhtiökokous", Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Herantis Pharma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.2.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä postitse osoitteeseen Herantis Pharma Oyj, "Ylimääräinen yhtiökokous", Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Herantis Pharma Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 15.2.2019 yhteensä 4.918.305 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 15.2.2019

HERANTIS PHARMA OYJ

Hallitus

Liite: Hallituksen jäseneksi ehdotetun ingrid heimanin tausta

Ingrid Heiman (syntynyt 1958, Ruotsin kansalainen) on valmistunut Lundin yliopistosta pääaineenaan Business and Industrial marketing, ja hän on suorittanut kansainvälisen liiketoiminnan MBA-tutkinnon Uppsalan yliopistossa. Hänen tämänhetkisiä luottamustoimiaan ovat:

  • Hallituksen puheenjohtaja, Doxa (Nasdaq First North Stockholm -kauppapaikalle listattu yhtiö)
  • Hallituksen jäsen ja perustaja, Parkinson Research Foundation
  • Hallituksen jäsen, Redwood Pharma (Spotlight-kauppapaikalle listattu yhtiö)
  • Hallituksen jäsen, Dignitana (Nasdaq First North -listattu yhtiö, jonka pääkonttori on Dallasissa, USA:ssa)

Ingrid Heimanilla on aiempaa kokemusta mm. seuraavista tehtävistä ja luottamustoimista:

  • Hallituksen puheenjohtaja, Ellen AB
  • Hallituksen jäsen, Radix Kompetens AB
  • Hallituksen puheenjohtaja, Food Supplement Europe sekä Svensk Egenvård
  • Väliaikainen toimitusjohtaja, Ellen AB

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com