Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2014: Lääkekehitysohjelmat etenevät suunnitellusti – onnistunut osakeanti mahdollistaa strategian mukaisen etenemisen

Tammi-kesäkuun 2014 pääkohdat:
 * Herantis Pharma -konserni muodostui kahden suomalaisen lääkekehitysyhtiön
  yhdistyessä 29.4.2014 kun Hermo Pharma Oy hankki 99,0 % Laurantis Pharma
  Oy:n osakekannasta osakevaihdolla ja muutti nimensä Herantis Pharma Oyj:ksi
 * Herantis listautui First North Finland -markkinapaikalle ja kaupankäynti
  yhtiön osakkeella alkoi 11.6.2014. Herantis keräsi listautumisen yhteydessä
  toteutetulla osakeannilla yhteensä 14,3 miljoonaa euroa ennen osakeannin
  kulujen vähentämistä
 * Tekes myönsi yhtiölle uuden 0,5 miljoonan euron tuotekehityslainan CDNF-
  proteiinin kliinisen tutkimuksen valmisteluun Parkinsonin tautiin
 * Herantiksella ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa, yhtiön tulos
  katsauskaudelta oli -2,4 (Emoyhtiö H1/2013: -0,5) miljoonaa euroa
 * Lääkeaihioiden kliiniset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti
 * Herantiksen rahavarat 30.6.2014 olivat 14,2 (0,0) miljoonaa euroa


Avainluvut
+---------------------------+---------+-----------+
|1 000 euroa        |1-6/2014¹|1-6/2013(2)|
+---------------------------+---------+-----------+
|              | konserni|  Emoyhtiö|
+---------------------------+---------+-----------+
|Liikevaihto        |   0,0|    0,0|
+---------------------------+---------+-----------+
|Henkilöstökulut      |  -355,0|   -183,2|
+---------------------------+---------+-----------+
|Poistot ja arvonalentumiset|  -455,7|   -151,3|
+---------------------------+---------+-----------+
|Muut liiketoiminnan kulut |  -831,0|   -161,1|
+---------------------------+---------+-----------+
|Tilikauden tulos      | -2 445,2|   -514,5|
+---------------------------+---------+-----------+
|Liiketoiminnan rahavirta  | -2 409,0|   -407,0|
+---------------------------+---------+-----------+

+-----------------+----------+-------------+
|1000 euroa    |30.6.2014¹|31.12.2013(2)|
+-----------------+----------+-------------+
|         | konserni|   Emoyhtiö|
+-----------------+----------+-------------+
|Rahavarat    | 14 241,7|     17,7|
+-----------------+----------+-------------+
|Oma pääoma    | 26 861,3|    120,0|
+-----------------+----------+-------------+
|Taseen loppusumma| 33 658,4|   2 640,9|
+-----------------+----------+-------------+
+--------------------------------------+---------+-----------+
|                    |1-6/2014¹|1-6/2013(2)|
+--------------------------------------+---------+-----------+
|                    | konserni|  Emoyhtiö|
+--------------------------------------+---------+-----------+
|Omavaraisuusaste %          |   79,8|    4,5|
+--------------------------------------+---------+-----------+
|Osakekohtainen tulos €        |  -2,21|    n/a|
+--------------------------------------+---------+-----------+
|Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa(3)|4 058 214|    n/a|
+--------------------------------------+---------+-----------+
|Osakkeiden lukumäärä keskimäärin(3)  |1 107 739|    n/a|
+--------------------------------------+---------+-----------+

(1) Herantis Pharma -konserni syntyi 29.4.2014, kun Herantis Pharma Oyj yhdistyi
Laurantis Pharman kanssa
(2) Vertailukauden tiedot ovat Herantis Pharma Oyj:n emoyhtiön lukuja.
(3 )Katso kohta Yritysostot ja suunnatut osakeannit

Pro Forma -tiedot
Alla olevan taulukon sisältämät liiketoimintojen yhdistymistä koskevat pro forma
-tiedot havainnollistavat yhdistymisen taloudellisia vaikutuksia. Pro forma
-tiedot on laadittu olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut 1.1.2013.
Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun 29.4.2014 ja pro forma -tiedot
on laadittu sekä kaudelta 1-6/2014 että 1-6/2013. Herantiksen osakeantia ja
listautumista koskevassa 12.5.2014 päivätyssä esitteessä on kuvattu pro forma
-tietojen laadintaperiaatteet.
+---------------------------+--------+--------+
|1000 euroa         |1-6/2014|1-6/2013|
+---------------------------+--------+--------+
|Henkilöstökulut      | -508,2| -357,1|
+---------------------------+--------+--------+
|Poistot ja arvonalentumiset|-1 064,7|-1 064,7|
+---------------------------+--------+--------+
|Liiketoiminnan muut kulut |-1 361,8| -736,3|
+---------------------------+--------+--------+
|Liikevoitto (-tappio)   |-2 934,8|-2 158,1|
+---------------------------+--------+--------+

Avainlukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä
painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin
osake on ollut ulkona katsauskauden aikanaToimitusjohtaja Pekka Simula:
Lääkekehitysohjelmat etenevät suunnitellusti - onnistunut osakeanti mahdollistaa
strategian mukaisen etenemisen
"Olen erittäin tyytyväinen siihen positiiviseen vastaanottoon, jonka
listautumisemme First North Finland -markkinapaikalle ja osakeantimme saivat.
Keräämämme noin 14,3 miljoonan euron varat ennen osakeannin kulujen vähentämistä
mahdollistavat liiketoimintamme kehittämisen strategiamme mukaisesti.
Listautumisanti merkittiin 40 % yli minimitavoitteemme. Tämä osoittaa mielestäni
sijoittajien vahvan uskon suomalaisen lääkekehityksen korkeaan tasoon.
Osakeannilla keräämämme varat käytämme pääosin tuotekehitysprojektien
rahoittamiseen, erityisesti kolmen tärkeimmän lääkeaihiomme kliinisiin
tutkimuksiin. Näitä ovat cis-UCA-silmätipat kuivasilmäisyyden hoitoon, CDNF-
hermokasvutekijä Parkinsonin taudin hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon
seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. Lääkekehitysohjelmamme on
kohdistettu sairauksiin, joissa on selkeä tarve uusille, nykyistä paremmille
hoidoille.
Tavoitteenamme on seuraavan kolmen vuoden aikana osoittaa kolmen tärkeimmän
lääkeaihiomme alustava teho ja turvallisuus varhaisen vaiheen kliinisissä
tutkimuksissa. Tavoitteenamme on myös ainakin yksi kaupallistamissopimus vuoden
2017 loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä kotimaisen tai
ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa, kattaen lääkeaihion myöhäisen vaiheen kliinisen
kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin."

Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut
Herantiksella ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella. Herantiksen emoyhtiöllä ei
ollut liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,6 miljoonaa euroa, jotka on
kirjattu katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Katsauskauden tutkimus- ja
kehityskulut muodostuivat pääasiassa CDNF:n vaiheen 1 kliinisen kokeen
valmistelukuluista. Emoyhtiön kehittämismenot 0,4 miljoonaa euroa edellisen
vuoden vastaavalta ajanjaksolta aktivoitiin taseeseen.
Katsauskauden tulos oli -2,4 miljoonaa euroa.  Katsauskauden tulos sisältää
listautumiseen liittyviä kuluja 0,8 miljoonaa euroa, jotka on esitetty osana
rahoituskuluja. Emoyhtiön katsauskauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa edellisen
vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Pro forma -lukujen vertailu
Yhdistetyllä Herantiksella ei ollut Pro forma -liikevaihtoa katsauskaudella tai
edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Pro forma -henkilöstökulut katsauskaudelle oli 0,5 (0,4) miljoonaa euroa.
Pro forma -poistot olivat katsauskaudella 1,1 (1,1) miljoonaa euroa, josta
Laurantiksen hankinnan yhteydessä liikearvon kohdistuksesta
tuotekehitysprojekteille syntynyttä poistoa oli 0,8 (0,8) miljoonaa.
Katsauskauden Pro forma -liiketappio oli 2,9 (2,2) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Yhtiön rahavarat 30.6.2014 olivat 14,2 (0,0) miljoonaa euroa.
Herantis toteutti osakeannin First North Finland -listautumisen yhteydessä.
Osakeannilla kerättiin noin 14,3 miljoonaa euroa ennen osakeannin kulujen
vähentämistä ja laskettiin liikkeeseen 1.364.770 osaketta. Liiketoiminnan
rahavirta katsauskaudella oli -2,4 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan
rahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit
Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.11.2013 mukaisesti Herantis saattoi helmikuussa
2014 päätökseen osakeannin, jossa annettiin 567 uutta osaketta sekä yhtiön
vanhoille osakkaille että rajatulle joukolle uusia osakkaita. Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä nousi 6.606 osakkeeseen.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4.2014 maksuttomasta osakeannista (ns.
split), jossa jokaista yhtiön osaketta kohti annettiin 199 uutta osaketta.
Tällöin osakkeiden kokonaismäärä nousi 1.321.200 osakkeeseen.
Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4.2014 toteuttaa
osakevaihtosopimuksen Laurantis Pharman osakkeenomistajien kanssa, jolloin
Laurantis Pharman osakkeenomistajille annettiin yhteensä 1.372.244 osaketta
vastikkeeksi 99 prosentista Laurantis Pharman osakkeista. Tällöin osakkeiden
kokonaismäärä nousi 2.693.444 osakkeeseen ennen yhtiön listautumisantia.

Tase
Herantiksen ja Laurantis Pharman yhdistymisen seurauksena Laurantis Pharman
osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä määrä on aktivoitu ja kohdistettu
konsernitaseen kehittämismenoihin sekä konserniliikearvoksi. Yrityskaupan ja
listautumisannin seurauksena konsernitaseen loppusumma 30.6.2014 oli 33,7
miljoonaa euroa. Emoyhtiön taseen loppusumma 31.12.2013 oli 2,6 miljoonaa euroa.

Oma pääoma
Konsernin oma pääoma 30.6.2014 oli 26,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma
oli  0,1 miljoonaa euroa 31.12.2013.

Henkilöstö, johto ja hallinto
Herantis Pharma syntyi Hermo Pharman ja Laurantis Pharman yhdistyessä
29.4.2014. Yhdistymisen myötä henkilöstön määrä kasvoi kuuteen henkilöön,
molempien yhtiöiden työntekijöiden siirtyessä Herantiksen palvelukseen.
Akateemisten ja teollisten yhteistyökumppaneiden avulla Herantis pyrkii pitämään
oman organisaationsa kustannustehokkaana ja ketteränä, mikä mahdollistaa varojen
kohdentamisen pääasiassa lääkekehitykseen.
Yhdistymisen yhteydessä myös yhtiön hallituksen kokoonpano muuttui. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Pekka Mattila ja hallituksen muut jäsenet ovat Hermo
Pharman aiemmat hallituksen jäsenet Jonathan Knowles ja Timo Veromaa sekä
Laurantis Pharman aiemmat hallituksen jäsenet Aki Prihti, Frans Wuite ja James
Phillips.

Riskit ja epävarmuustekijät
Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Herantiksen liiketoimintaan on
tiedotettu 12.5.2014 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä
Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.herantis.com. Tiedotetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole
tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Kaupankäynti Herantiksen osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla
11.6.2014. Listautumisen yhteydessä toteutetun osakeannin merkintähinta oli
10,50 euroa osakkeelta.
Herantiksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 40,8 miljoonaa euroa.
Osakkeen päätöskurssi 30.6.2014 oli 10,05 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli
11,00 euroa, alin kurssi 9,00 euroa ja keskikurssi 10,27 euroa.
Herantiksella oli 30.6.2014 päivätyn osakasrekisterin mukaan 450 rekisteröityä
osakkeenomistajaa.
Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 36.606
osaketta eli 0,9 % yhtiön osakekannasta.

Yhtiökokous
Herantiksen vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2014. Lisäksi
yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen yhdistymiseen ja listautumisantiin
liittyen 29.4.2014.
Yhtiökokous päätti perustaa uuden optio-ohjelman, valtuuttaa hallituksen
antamaan yhteensä enintään 117 perustettavan optio-ohjelman mukaista optiota
hallituksen jäsenille annettujen ehtojen puitteissa, ja antaa toimitusjohtajalle
213 perustettavan optio-ohjelman mukaista optiota. Samalla päätettiin mitätöidä
40 käyttämättä jäänyttä vuoden 2010 optio-ohjelman optiota. Osakkeen splitin
(ks. Yritysostot ja suunnatut osakeannit) jälkeen kukin vanhoista optioista
oikeuttaa merkitsemään 200 yhtiön osaketta.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euron ja
hallituksen puheenjohtajalle 2000 euron palkkio kuukaudessa.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell.

Näkymät vuodelle 2014
First North -listautumisen jälkeen Herantis keskittyy erityisesti kolmen
tärkeimmän lääkeaihion kliiniseen kehittämiseen. Lääkeaihiot ovat vielä
kehitysvaiheessa. Yhtiön näkymät vuodelle 2014 eivät ole muuttuneet 12.5.2014
päivätyn osakeantiin ja listautumiseen liittyvän Esitteen jälkeen.
Vuoden 2014 tärkein tavoite on käynnistää vuoden loppuun mennessä vaiheen 2
kliininen tutkimus, jossa pyritään osoittamaan cis-UCA-silmätipan tehokkuus
kuivasilmäisyyden hoidossa verrattuna lumelääkkeeseen.
Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa
merkittävästi tekemällä lääkeaihioille kaupallistamissopimuksia ja sijoittamalla
näistä saatuja tuloja uusien lääkeaihioiden kehitykseen.
Kaupallistamissopimuksia ei toistaiseksi ole tehty, vaan toiminta keskittyy
tässä vaiheessa lääkeaihioiden kliiniseen kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä
vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioista
kaupallistamissopimus kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa. Tätä aiemmin
yhtiö ei odota saavansa liikevaihtoa. Lääkekehityksessä tutkimustyön etenemisen
nopeus määrittelee kulujen syntymisen ajankohdan.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet
Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista
lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen.
Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut
on pyöristetty tarkoista luvuista.

Taloudellinen tiedottaminen
Tämä tiedote julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla
www.herantis.com. Mikäli eri kielellä julkaistut versiot poikkeavat toisistaan,
suomenkielinen versio pätee.
Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2015. Muilta osin vuoden 2015
taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä.
Herantis Pharma Oyj
Hallitus

LIITTEET
Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2014
Rahavirtalaskelma 1.1-30.6.2014
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Simula
Puhelin: 040 730 0445
www.herantis.com
Hyväksytty Neuvonantaja: UB Capital Oy, puhelin: 09 2538 0225

Herantis Pharma lyhyesti:
Herantis on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka tutkii ja kehittää lääkkeitä
erityisesti tulehdus-, keskushermosto- ja imukudosjärjestelmän sairauksiin.
Herantiksella on kolme vahvaa lääkeaihiota, jotka on kohdistettu sairauksiin,
joissa on selkeä tarve uusille, nykyistä paremmille hoidoille. Uskomme, että
lääkeaihiomme ovat luokkansa ensimmäisiä tai parhaita yhdisteitä ja siksi niillä
on mahdollisuus avata uudentyyppisiä hoitomahdollisuuksia kohdesairauksien
hoidossa. Ydinosaamistamme on lääkeaihioiden jalostaminen yliopistotutkimuksesta
kliinisen vaiheen tutkimukseen. Herantis Pharma Oyj:n osakkeet on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.