Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015: Rahoitustilanne vakaa – lisäpanoksia uudistavaan lääketieteeseen: CDNF ja Lymfactin

Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 (tilintarkastamaton)

Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 (tilintarkastamaton)

Tammi-kesäkuun 2015 pääkohdat:

  • Tekes myönsi yhtiölle 2,903 miljoonan euron tuotekehityslainan CDNF-lääkeaihion kliiniselle tutkimukselle Parkinsonin taudin hoitoon. Lupaa kliinisen tutkimuksen käynnistämiselle haetaan vuoden 2015 aikana.
  • Cis-UCA-silmätippatutkimuksen Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen alustavat tulokset eivät olleet odotusten mukaisia: Cis-UCA-silmätippa oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lumelääke vain eräissä toissijaisissa vastemuuttujissa. Yhtiö kirjaa alas tuoteaihion jäljellä olevat aktivoidut kehittämismenot noin 7,4 miljoonaa euroa ja jatkaa tulosten arviointia.
  • Tieteellinen julkaisu viittaa CDNF-lääkeaihion parantavan pitkäkestoista muistia Alzheimerin tautimallissa.
  • Herantiksella ei ollut katsauskaudella oleellista liikevaihtoa, konsernin tulos katsauskaudelta oli -13,6 (H1/2014: -2,4) miljoonaa euroa.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -5,3 (-2,4) miljoonaa euroa.
  • Konsernin rahavarat ja rahoitusarvopaperit 30.6.2015 olivat 6,6 (14,2) miljoonaa euroa.

Avainluvut

1 000 euroa 1-6/2015¹ 1-6/2014¹ 1-6/20132 1-12/2014¹
  konserni konserni Emoyhtiö konserni
Liikevaihto 1,2 0,0 0,0 0,8
Henkilöstökulut -766,0 -355,0 -183,2 -1 115,0
Poistot ja arvonalentumiset -8 593,2 -455,7 -151,3 -1 884,9
Muut liiketoiminnan kulut -4 372,5 -831,0 -161,1 -4 662,6
Tilikauden tulos -13 585,2 -2 445,2 -514,5 -8 356,4
Liiketoiminnan rahavirta -5 335,8 -2 409,0 -407,0 -5 438,4

1000 euroa 30.6.2015¹ 30.6.2014¹ 31.12.20132 31.12.2014¹
  Konserni konserni Emoyhtiö konserni
Rahavarat 6 635,8 14 241,7 17,7 11 416,4
Oma pääoma 8 135,8 26 861,3 120,0 21 328,9
Taseen loppusumma 15 899,9 33 658,4 2 640,9 29 102,9

  1-6/2015¹ 1-6/2014¹ 1-6/20132 1-12/2014¹
  konserni konserni Emoyhtiö konserni
Omavaraisuusaste % 51,2 79,8 4,5 73,3
Osakekohtainen tulos € -3,34 -2,21 n/a -3,21
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 067 794 4 058 214 n/a 4 062 214
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 4 063 201 1 107 739 n/a 2 606 773

1 Herantis Pharma -konserni syntyi 29.4.2014, kun Herantis Pharma Oyj yhdistyi Laurantis Pharman kanssa
2 Vertailukauden tiedot ovat Herantis Pharma Oyj:n emoyhtiön lukuja.

Pro Forma -tiedot
Alla olevan taulukon sisältämät liiketoimintojen yhdistymistä koskevat pro forma -tiedot havainnollistavat yhdistymisen taloudellisia vaikutuksia. Pro forma -tiedot on laadittu olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut 1.1.2013. Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun 29.4.2014 ja pro forma -tiedot on laadittu sekä kaudelta 1-6/2014 että 1-6/2013. Herantiksen osakeantia ja listautumista koskevassa 12.5.2014 päivätyssä esitteessä on kuvattu pro forma -tietojen laadintaperiaatteet.

1000 euroa 1-6/2015 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2014
  Konserni Pro forma Pro forma Konserni
Henkilöstökulut -766,0 -508,2 -357,1 -1 115,0
Poistot ja arvonalentumiset -8 593,2 -1 064,7 -1 064,7 -1 884,9
Liiketoiminnan muut kulut -4 372,5 -1 361,8 -736,3 -4 662,6
Liikevoitto (-tappio) -13 730,6 -2 934,8 -2 158,1 -7 656,6

Avainlukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2015
Lääkekehityksessä tutkimustyön etenemisen nopeus määrittelee syntyvän kulukuorman. Mitä nopeammassa tahdissa tutkimustyö etenee, sitä nopeammin syntyy kuluja. Vuodelle 2015 ei odoteta syntyvän liikevaihtoa.  Rahoitustilanteen odotetaan olevan vuoden lopussa positiivinen.

Toimitusjohtaja Pekka Simula:
"Cis-UCA-silmätippatutkimuksen alustavat tulokset eivät vastanneet odotuksiamme. Kuivasilmäisyys on erittäin haastava ongelma paitsi potilaille, myös lääkekehityksen näkökulmasta. Selvitämme vielä mahdollisuuksia jatkaa cis-UCA-silmätipan kehittämistä kumppaneiden kanssa.
Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tutkimus vietiin läpi ammattimaisesti ja suunnitellussa budjetissa sekä aikataulussa. Vahva osaamisemme antaa meille erinomaisen mahdollisuuden edetä suunnitellusti muiden lääkeaihioidemme kanssa.
Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat liittyivätkin toiseen lääkeaihioomme, CDNF:ään. Tekes myönsi kesäkuussa merkittävän tuotekehityslainan kliiniselle tutkimuksemme Parkinsonin taudin hoitoon, minkä ansiosta suunnittelemamme tutkimus voidaan tehdä sekä potilasmäärältään että hoitojakson pituudeltaan optimaalisessa laajuudessa. Katsauskauden aikana julkaistiin myös tieteellinen artikkeli, jonka mukaan CDNF parantaa pitkäkestoista muistia Alzheimerin tautimallissa. Sekä Parkinsonin tauti että Alzheimerin tauti tarvitsevat kipeästi uusia, parempia hoitoja, ja taudit aiheuttavat valtavan taloudellisen ja inhimillisen taakan ihmiskunnalle. Mikäli CDNF osoittautuu toimivaksi, se voi helpottaa lukemattomien ihmisten elämää.
Potilaan kannalta on tietysti merkityksetöntä onko hän tautinsa kanssa yksin vai kärsiikö samasta vaivasta miljoonia muita ihmisiä. Siksi Lymfactin-lääkeaihiomme kehittäminen rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoitoon on meille myös tärkeää, vaikka uusia tapauksia diagnosoidaan vuosittain arviolta vain joitain kymmeniä tuhansia. Olenkin erittäin iloinen siitä, että hyvien viranomaiskeskustelujen seurauksena olemme jättämässä lupahakemusta Lymfactinin kliiniselle tutkimukselle jo lähiviikkoina, ja toivomme voivamme hoitaa ensimmäiset potilaat Suomessa vielä tämän vuoden kuluessa.
Sekä CDNF että Lymfactin edustavat lääketieteen lupaavaa uutta aluetta, uudistavaa eli regeneratiivista lääketiedettä, joka pyrkii korjaamaan elimistöä toimimaan normaalisti. Tavoitteenamme on seuraavien kahden vuoden aikana osoittaa lääkeaihioidemme alustava teho ja turvallisuus varhaisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa. Tavoitteenamme on myös ainakin yksi kaupallistamissopimus vuoden 2017 loppuun mennessä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa yhteistyötä kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa kattaen lääkeaihion myöhäisen vaiheen kliinisen kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin, sekä yhtiölle tulevia virstanpylväsmaksuja."

Näkymät vuodelle 2015
First North -listautumisen jälkeen Herantis on keskittynyt kolmen tärkeimmän lääkeaihionsa kliiniseen kehittämiseen. Lääkeaihiot ovat vielä kehitysvaiheessa. Katsauskaudella Cis-UCA-silmätippatutkimuksesta saatujen alustavien tulosten perusteella yhtiö etsii kaupallista kumppania kyseisen lääkeaihion jatkokehittämiseksi.
Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi tekemällä lääkeaihioille kaupallistamissopimuksia ja sijoittamalla näistä saatuja tuloja uusien lääkeaihioiden kehitykseen.
Kaupallistamissopimuksia ei toistaiseksi olla tehty, vaan toiminta keskittyy tässä vaiheessa lääkeaihioiden kliiniseen kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioista kaupallistamissopimus kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa.
Vuoden 2015 tärkein tavoite oli saada päätökseen Yhdysvalloissa cis-UCA-silmätippojen vaiheen 2 kliininen tutkimus, joka aloitettiin vuoden 2014 lopulla. Vaikka tutkimuksen tulokset eivät vastanneet tavoitteita, osoittivat kliiniset tutkimukset Herantiksen lääkekehitysprosessin toimivuuden. Tämä antaa vahvan pohjan muiden kehitteillä olevien lääkeaihioiden viemiselle suunnitellusti kliinisiin tutkimuksiin.
Vuoden 2015 toisen vuosipuoliskon keskeisenä tavoitteena on kliinisten tutkimushankkeiden käynnistäminen jättämällä lupahakemukset CDNF-hermokasvutekijän tutkimiseksi Parkinsonin taudin hoidossa ja Lymfactinin tutkimiseksi lymfaturvotuksen hoidossa.

Herantiksen lääkekehitys
Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.
Kuivasilmäisyys / Cis-UCA-silmätipat
Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä. Kuivasilmäisyyden arvellaan yleistyvän väestön ikääntyessä sekä tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.
Herantiksen cis-UCA-silmätippa on lääkeaihio, jota kehitetään kuivasilmäisyyden hoitoon. Vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen perusteella valmiste on turvallinen ja hyvin siedetty, ja sillä on tulehdusta hillitseviä ominaisuuksia. Herantis jatkaa tulosten analysointia ja pyrkii löytämään lääkeaihion jatkokehittämiselle kaupallisen kumppanin.
Parkinsonin tauti / CDNF
Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin tautia hoidetaan useilla tavoin, kuten lääkityksellä, fysioterapialla sekä aivojen syvien osien sähköstimulaatiolla. Tällä hetkellä saatavilla olevat hoidot auttavat taudin motorisiin oireisiin mutta eivät vaikuta taudin etenemiseen. Lisäksi hoitojen vaikutus voi vähentyä ajan myötä. Suomalaisen akateemisen tutkimuksen tuloksena löydetty CDNF, ihmisessä luontaisesti esiintyvä proteiini, saattaa vuosia jatkuneen tutkimustyön perusteella auttaa sekä taudin motorisiin oireisiin että hidastaa taudin etenemistä. Lisäksi CDNF saattaa auttaa Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin. Herantis pyrkii jättämään lupahakemukset kliiniselle tutkimukselle vuoden 2015 loppuun mennessä.
Lymfaturvotus / Lymfactin
Herantis kehittää Lymfactin-nimistä lääkeaihiota rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. Lymfaturvotus on krooninen sairaus, johon ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Lymfaturvotukseen ei ole myöskään hyväksyttyä lääkehoitoa. Tästä johtuen lymfaturvotuksen hoidossa on suuri tarve tehokkaalle uudelle hoitomuodolle. Suomalaiseen tieteelliseen huippututkimukseen pohjautuva Lymfactin-lääkeaihio pyrkii auttamaan elimistöä korjaamaan vaurioitunutta imusuonistoa ja siten poistamaan lymfaturvotuksen aiheuttajan. Herantis pyrkii saamaan luvat kliiniselle tutkimukselle vuoden 2015 loppuun mennessä.

Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut        
Herantis-konsernilla ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 4,1 (0,6) miljoonaa euroa, jotka on kirjattu katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Katsauskauden tutkimus- ja kehityskulut muodostuivat pääasiassa kuivasilmäisyyden hoitoon tarkoitettujen cis-UCA-silmätippojen kliinisen tutkimuksen aiheuttamista kuluista sekä valmistautumisesta kliiniseen tutkimukseen CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa. Cis-UCA-silmätipan kehitystyöhön ei toistaiseksi investoida enempää. Muiden olemassa olevien lääkeaihioiden tutkimukset etenevät suunnitellusti ja yhtiön varat riittävät niiden ensimmäisten kliinisten tutkimusten vaatimiin investointeihin.
Konsernin kehittämismenot 0,6 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta kirjattiin katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan.
Katsauskauden tulos oli -13,6 miljoonaa euroa. Konsernin katsauskauden tulos oli -2,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Rahoitus ja investoinnit
Herantis-konsernin rahavarat 30.6.2015 olivat 6,6 (30.6.2014: 14,2) miljoonaa euroa.
Katsauskauden aikana Herantis sai Tekesiltä noin 0,3 miljoonan euron maksuerän aiemmin myönnetystä tuotekehityslainasta. Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -5,3 (-2,4) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit
Katsauskaudella ei ole toteutettu yritysostoja eikä suunnattuja osakeanteja.

Tase
Konsernitaseen loppusumma 30.6.2015 oli 15,9 miljoonaa euroa. Edellisen katsauskauden päättyessä 30.6.2014 konsernitaseen loppusumma oli 33,7 miljoonaa euroa.

Oma pääoma
Konsernin oma pääoma 30.6.2015 oli 8,1 miljoonaa euroa. Edellisen katsauskauden päättyessä 30.6.2014 konsernin oma pääoma oli 26,9 miljoonaa euroa.

Henkilöstö, johto ja hallinto
Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 7 (6) henkilöä.
Herantis ilmoitti maaliskuussa perustavansa kansainvälisesti ansioituneen tieteellisen komitean, jonka johtoon siirtyi Herantiksen hallituksen jäsen Jonathan Knowles. Hän jäi samalla pois yhtiön hallituksen jäsenen tehtävästä.
Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Pekka Mattila (pj), Jim Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite, sekä katsauskauden alussa myös Jonathan Knowles.
Herantiksen johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Pekka Simula ja lääketieteellinen johtaja Burkhard Blank.

Varsinainen yhtiökokous 2015
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Yhtiökokous päätti, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävässään: Pekka Mattila, James Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1.000 euroa kuukaudessa, poislukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenet kuuluvat optio-ohjelman 2014 I piiriin, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille voidaan myöntää sanotun ohjelman mukaisia optioita kultakin täydeltä 12 kuukauden jaksolta hallituksen jäseninä.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen aiemmat 4 § koskien hallitusta ja 7 § koskien arvo-osuusjärjestelmää muutettiin kuulumaan seuraavasti:
"4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallituksen jäsenelle voidaan nimetä henkilökohtainen varajäsen."
"7 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."
Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen lisättiin uudet 5 § koskien yhtiökokousta ja 6 § koskien kutsua yhtiökokoukseen ja ennakkoilmoittautumista seuraavan sisältöisinä sekä muutettiin yhtiöjärjestyksen numerointi juoksevaksi:

"5 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikassa.
Kokouksessa on päätettävä:
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
tarvittaessa hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä;
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
valittava:
tarvittaessa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
tilintarkastaja;
sekä käsiteltävä:
muut kokouskutsussa mainitut asiat"
"6 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, julkaistaan yhtiön kotisivuilla tai julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhtiön pääomarakenteen ja käyttörahoitustarpeen turvaamiseksi ja tarvittaessa käytettäväksi yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien yhteydessä päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.
Ehdotettu valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 29.4.2014 päätetyn ja 1.5.2014 rekisteröidyn valtuutuksen, jonka perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 3.000.000 osakkeen antamisesta. Nyt annettu valtuutus ei kuitenkaan kumoa 29.4.2014 yhtiökokouksessa päätettyä ja 1.5.2014 rekisteröityä osakeantivaltuutusta, joka on annettu tiettyä nimenomaisesta käyttötarkoitusta varten ja jonka perusteella hallitus on ollut oikeutettu päättämään enintään 32.311 osakkeen antamisesta eikä 29.4.2014 yhtiökokouksessa päätettyä ja 13.5.2014 rekisteröityä valtuutusta koskien optio-oikeuksien antamista.
Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Riskit ja epävarmuustekijät
Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Herantiksen liiketoimintaan on tiedotettu 12.5.2014 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.herantis.com.
Cis-UCA-silmätipan lääketieteellinen riski on osin realisoitumassa, kun lääkeaihion tehokkuus oli vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen perusteella heikompi kuin prekliinisten tutkimusten perusteella arvioitiin. Lääkeaihion jatkokehityksestä päätetään vuoden 2015 toisen puoliskon aikana.
Yhtiö tiedotti 9.3.2015 Finvector Vision Therapies Ltd -nimisen yhtiön aloittaneen välimiesmenettelyn Herantis Pharman tytäryhtiötä Laurantis Pharmaa ja osaa sen entisiä osakkeenomistajia vastaan vaatien näiltä yhteisvastuullisesti kuluineen ja korkoineen noin 1.000.000 euron suuruista korvausta. Herantis katsoo edelleen, että väitettyä osakassopimusrikkomusta ei ole tapahtunut ja että esitetty vaade on perusteeton. Välimieskäsittely käydään Suomessa arviolta vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Herantiksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 12,1 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2015 oli 2,99 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 7,52 euroa, alin 2,72 euroa ja keskikurssi 5,36 euroa.
Herantis Pharma Oyj:n optio-ohjelmien 2010 ja 2014 optioilla merkittiin katsauskauden aikana 5.580 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.5.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.
Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa korotettu, vaan koko merkintähinta, 11,85 euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena Herantis Pharma Oyj:n osakkeiden määrä nousi 4.067.794 osakkeeseen.
Merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North -listalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.6.2015 alkaen.
Herantiksella oli 30.6.2015 päivätyn osakasrekisterin mukaan 472 rekisteröityä osakkeenomistajaa.
Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 43.486 (30.6.2014: 36.606) osaketta eli 1,1 (0,9) % yhtiön osakekannasta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Ei oleellisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut on tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Taloudellinen tiedottaminen 2015
Tämä tilinpäätöstiedote julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.herantis.com. Vuoden 2015 tilinpäätös julkaistaan torstaina 25.2.2016.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

LIITTEET
Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2015
Rahavirtalaskelma 1.1.-30.6.2015
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Simula
Puhelin: 040 730 0445
Sähköposti: pekka.simula@herantis.com
www.herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 2538 0254

Herantis Pharma lyhyesti:
Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.