Kutsu Herantis Pharma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2024

Ensisijainen tapa ilmoittautua ja äänestää ennakkoon: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake: AGM 2024 – ennakkoäänestyslomake – Suomi

Osallistuminen valtakirjalla: AGM 2024 – valtakirja ja äänestysohjeet – Suomi

Yhtiökokous tietosuojaseloste

 

Kutsu Herantis Pharma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.4.2024, alkaen klo 10.00 10. kerroksessa / Inderes, osoitteessa Itämerentori 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.30. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona yhtiökokoukseen osallistumiselle kokouspaikalla osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäyhteyden välityksellä osallistumiseen on esitetty tämän kutsun osassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän kutsun osassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän kutsun osassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Herantis Pharma Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.herantis.com viimeistään 27.3.2024 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden voitto / tappio

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023, ja että tilikauden voitto kirjataan voitto- / tappiotilille.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2023

10. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

  • Hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 36.000 euroa.
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
  • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
  • Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, Aki Prihti ja Hilde Furberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jonna Fabianin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6.048.000 osaketta, mikä vastaa noin 30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 400.000 optiota ja osaketta, mikä vastaa noin kahta (2) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Tarkoitus

Tämän valtuutuksen tarkoituksena on varmistaa, että Yhtiön työntekijöiden optioperusteinen kannustinohjelma on alan kansainvälisten käytäntöjen mukainen ja antaa siten hallitukselle mahdollisuuden sitouttaa nykyiset ja mahdolliset uudet avainhenkilöt pitkäaikaiseen Yhtiön arvon kehittämiseen.

Kelpoisuus

Uudet työntekijät ovat oikeutettuja optio-oikeuksiin tullessaan Yhtiön palvelukseen. Työntekijät ovat oikeutettuja vuosittaiseen harkinnanvaraiseen optio-oikeuksista koostuvaan palkkioon ottaen huomioon kokonaissuoriutumisen, ehtojen kilpailukyvyn, työvastuun, sitouttamisen merkityksen, organisaatiotason ja aseman. Hallitus käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, kuka saa osakeperusteisen palkkion kunakin vuonna, palkitsemisvaliokunnan tekemien suosituksien perusteella. Hallitus aikoo antaa optio-oikeuksia optio-ohjelman perusteella vuosittain. Hallituksen jäsenet eivät ole kelpoisia osallistumaan optio-ohjelmaan.

Myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärä ja merkintähinta

Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle suosituksen myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärää koskien. Optio-oikeuksien myöntämisaikataulu määritetään ja tarkastetaan perustuen palkitsemispaketin osakeperusteisen osuuden kilpailukykyyn markkinoilla ja osakkeenomistajien hyväksymien, myönnettävissä olevien optio-oikeuksien ja osakkeiden kokonaismäärään. Merkintähinta tulee olemaan 126 prosenttia Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan missään tapauksessa voi olla matalampi kuin Yhtiön osakkeen merkintähinta Yhtiön viimeisimmässä optioiden myöntämispäivää edeltävässä maksullisessa osakeannissa (pois lukien optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät).

Työntekijöiden optio-oikeuksien ansainta-aikataulu

Myönnetyt optio-oikeudet ansaitaan ja ne tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista ansaitaan ja tulee käytettäväksi vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä. Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä. Jos työntekijän työsuhde päättyy, työntekijä ei ansaitse optio-oikeuksia irtisanomisilmoituksen jälkeiseltä ajalta. Ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu, irtisanottu työntekijä voi pääsääntöisesti käyttää ansaitut optio-oikeudet viimeistään irtisanomisilmoitusta seuraavan ensimmäisen merkintäajan päättymiseen mennessä (paitsi jos hallitus on päättänyt tätä myöhemmästä ajankohdasta). Optio-oikeudet, joita ei ole käytetty ennen edellä mainittua määräaikaa, raukeavat.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

16. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset, on saatavilla Herantis Pharma Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023 ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Vuosikertomuksesta lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 8.5.2024 alkaen.

C Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkaa 4.4.2024 klo 10.00. Osakkeenomistajien tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään 17.4.2024 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) sähköpostitse toimittamalla ilmoittautumislomake, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 4.4.2024 klo 10.00 alkaen tai vastaavat tiedot, osoitteeseen agm@innovatics.fi;

(b) kirjeitse toimittamalla ilmoittautumislomake, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 4.4.2024 klo 10.00 alkaen tai vastaavat tiedot, osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Herantis Pharma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520, Helsinki; tai

(c) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja syntymäaika. Lisäksi osakkeenomistajan on ilmoitettava, osallistuuko hän tai hänen edustajansa varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajien Herantis Pharma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa voitava todistaa henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa kokouspaikalla.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 12.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Muutokset osakkeiden omistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta osakkeenomistajan oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä hänen äänimääräänsä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä etäosallistumista ja ennakkoäänestystä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, ja tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kokouskutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeet asetetaan saataville Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Herantis Pharma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

4. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana paitsi osallistumalla varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole oikeutta muuttaa osallistumistapaa tai osallistua kokoukseen kokouspaikalla ilmoittautumisajan päätyttyä. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus etäyhteyden kautta tapahtuvasta osallistumisesta ei kuitenkaan rajoita osakkeenomistajan muiden asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Osakkeenomistaja tai asiamies, joka on ilmoittautunut varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi, voi vaihtaa osallistumisensa etäosallistumiseksi. Tästä ei tarvitse ilmoittaa Yhtiölle erikseen. Etäosallistuminen tapahtuu etäosallistumislinkin kautta, joka lähetetään varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen.

Etäyhteys varsinaiseen yhtiökokoukseen tarjotaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei edellytä maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Internet-yhteyden lisäksi osallistuminen edellyttää tietokonetta, älypuhelinta tai tablettia, jossa on kaiuttimet tai kuulokkeet äänentoistoa varten ja mikrofoni suullisten kysymysten esittämistä tai puheenvuoroja varten. Osallistumista varten on suositeltavaa käyttää yleisimpien käytössä olevien selainohjelmien uusimpia versioita.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös varsinaiseen yhtiökokoukseen fyysisesti osallistuvaksi ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. On suositeltavaa kirjautua kokousjärjestelmään hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisaikaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa tutustua tarkempiin osallistumisohjeisiin ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista.

5. Ennakkoäänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 4.4.2024 klo 10.00 ja 17.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

(a) sähköpostitse toimittamalla ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 4.4.2024 klo 10.00 alkaen tai vastaavat tiedot, osoitteeseen agm@innovatics.fi;

(b) postitse toimittamalla ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 4.4.2024 klo 10.00 alkaen tai vastaavat tiedot, osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Herantis Pharma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520, Helsinki; tai

(c) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta on todettu edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

Yhtiön on saatava osakkeenomistajan ennakkoäänet ennakkoäänestyksen päättymiseen mennessä. Asianmukaisesti täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen lähettäminen edellä esitetyllä tavalla katsotaan sekä ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen että ennakkoäänestykseksi edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumista varten vaadittavat tiedot on toimitettu.

Elleivät ennakkoon äänestävät osakkeenomistajat ole läsnä kokouksessa henkilökohtaisesti, etäyhteyden välityksellä tai asiamiehen välityksellä, he eivät voi käyttää osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan vaatia äänestystä tai esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa, ja jos päätösehdotukset ovat muuttuneet ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen, osakkeenomistajien mahdollisuus äänestää kyseisestä asiakohdasta voi olla rajoitettu.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoäänestyksestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ilmoittautumisajan aikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistaja voi myös esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 17.4.2024 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@herantis.com tai kirjeitse osoitteeseen Herantis Pharma Oyj, ”Varsinainen yhtiökokous”, Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksiä esittäessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 12.4.2024 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Herantis Pharma Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 20.160.733 osaketta ja ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan tämän kokouskutsun päivänä.

Helsingissä 3.4.2024

HERANTIS PHARMA OYJ

Hallitus

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Tone Kvåle, talousjohtaja
Puh: +47 915 19576
S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja:

UB Corporate Finance Oy, Suomi

Puh: +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Vaiheen 1a kliinisessä tutkimuksessa ihonalaisesti annostellun HER-096:n on todettu olevan turvallinen, hyvin siedetty ja veri-aivoesteen tehokkaasti läpäisevä tutkimuslääke. Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com